19.12.2017

Tutkimus yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella

Ra­jat ylit­tä­vän ja on­gel­ma­läh­töi­sen tut­ki­muk­sen asian­tun­ti­ja

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella tehdään tieteenalarajat ylittävää, ongelmalähtöistä tutkimusta. Laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Tutkimuksen kolme painoalaa ovat (1) filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot, (2) kestävät yhteiskunnat sekä (3) hyvinvoinnin ja hoivan politiikat.

Ajankohtaista YFI:n tutkimuksessa

Ikään­ty­mi­sen ja hoi­van tut­ki­muk­sen huip­pu­yk­sik­kö

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on Suomen Akatemian vuosina 2018–2025 rahoittama tutkimuksen huippuyksikkö.

CoE AgeCare toteutetaan Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa toimivan neljän tutkimusryhmän (RG) yhteisenä hankkeena ja läheisessä yhteistoiminnassa alan johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. CoE AgeCaren johtajana toimii professori Teppo Kröger.

teppo.jpeg

 

ERC Con­so­li­da­tor Grant

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen akatemiatutkija Jari Kaukua on saanut arvostetun ja kilpaillun Euroopan tutkimusneuvoston ERC Consolidator Grant -rahoituksen. Hän sai islamilaisen filosofian tutkimukseen runsaat 1,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen kesto on viisi vuotta, 2016–2020.

Kaukua.jpg

 

Aka­te­mia­pro­fes­suu­ri

Suomen Akatemia on valinnut Jyväskylän yliopiston filosofian professori Sara Heinämaan akatemiaprofessoriksi.

Viisivuotiskausi alkaa 1.1.2017.

 

Fi­Di­Pro-pro­fes­suu­ri

Niilo Kauppi aloitti uutena FiDiPro-professorina tutkimushankkeineen vuonna 2015.

FiDiPro_42.jpg

 

Sop­hi

SoPhi on julkaissut akateemisesti korkeatasoista, vertaisarvioitua filosofista ja yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta jo 20 vuotta.

Tutustu uusiin nettisivuihin ja lue SoPhin kirjoja!