29.12.2017

Tutkimuksen painoalat

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkimus tulkitsee ja selittää yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä ja kriisejä, yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä selvittää ja ratkaisee filosofian keskeisiä ongelmia. YFI:n tutkimuksen kolme painoalaa ovat seuraavat:

 

Filosofisen ja poliittisen ajattelun traditiot

Tämän strategisen painoalan tutkimusryhmät selvittävät inhimillisen kokemuksen yksilöllistä, yhteisöllistä ja historiallista luonnetta, poliittisen ja filosofisen ajattelun perusteita sekä keskeisiä käsitteellisiä ja teoreettisia muutoksia. Hankkeissa analysoidaan sosiaalisia, poliittisia, eettisiä ja kulttuurisia ongelmia ja ratkaistaan niitä. Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat ihmisenä olemisen kokemukselliset ja merkitykselliset ulottuvuudet, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys sekä eettinen ja poliittinen toimijuus. Erityisesti tarkasteltavina teemoina ovat poliittisten instituutioiden ja vallankäytön muutokset ja muodot sekä vaikuttamisen argumentatiiviset ja retoriset keinot.

 

Kestävät yhteiskunnat

Tämän painoalan tutkimus tarkastelee sosiaalisten, kulttuuristen, teknologisten sekä talouden ja työn muutosten yhteiskunnallisia vaikutuksia, niiden luomia jännitteitä ja ristiriitoja sekä kansalaisyhteiskunnan organisoitumista. Muutosten tutkimuksen fokuksessa ovat kestävän kehityksen näkökulma sekä kansalaisten osallistuminen kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten hallinnan kontekstissa. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat ekososiaalisen yhteiskunnan haasteet ja mahdollisuudet, ympäristöriskeihin reagoiminen, kulutus ja elämäntapa, osallistumisen ehdot ja muodot, kulttuurinen monimuotoisuus, erot ja eriarvoisuus, kestävä työ ja työllisyys, talouden uudet muodot, digitalisaatio ja kestävä asiantuntijatieto.

 

Hyvinvoinnin ja hoivan politiikat

Tällä painoalalla tutkitaan hyvinvointipolitiikan ja palvelujärjestelmän muutoksia ja niiden seurauksia paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tutkimus selvittää muutosten vaikutuksia kansalaisten päivittäiseen elämään, sosiaaliseen turvallisuuteen ja oikeuksiin sekä sukupolvien ja sukupuolten suhteisiin. Muutoksia tarkastellaan myös organisaatiorakenteiden, johtamisen ja työntekijöiden työkäytäntöjen näkökulmista. Lisäksi analysoidaan uusien osallistamisjärjestelmien toimivuutta poliittisen osallistumisen ja tasa-arvoisten vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat hoivapolitiikka ja väestön ikääntyminen, hyvinvointiammatit ja ammatilliset käytännöt, palvelujärjestelmien muutokset, digitalisoituminen, yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi, väkivalta arjessa ja instituutioissa sekä kansalaisten oikeudet, poliittinen osallistuminen ja mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon.