27.08.2015

Laari - Nietzschen hämärä

Nimeke: Nietzschen hämärä. Pieni kirja Nietzschestä ja filosofiasta

Toimittanut: Jukka Laari

ISBN: 951-39-0923-9

Julkaisija: University of Jyväskylä

Julkaistu: 2001

JYX

 


Friedrich Nietzsche (1844-1900) oli eräs keskeisimmistä 1800- luvun lopun filosofeista. Hän kuuluu ”epäilyn filosofeiksi” kutsuttuihin kriittisiin ajattelijoihin, jotka veivät eteenpäin ja radikalisoivat Immanuel Kantin aloittamaa perinteisen filosofian (metafysiikan) kritiikkiä.

Nietzsche oli klassisen filologian professori Baselin yliopistossa, mutta sairauden vuoksi hänen akateeminen uransa jäi lyhyeksi. Omana aikanaan hän ei filosofina nauttinut kovinkaan suurta huomiota, etenkään akateemisten filosofien keskuudessa. Aktiivitoimesta vetäytymisen jälkeen Nietzschen filosofinen työ nousi uudelle tasolle. Hän kirjoitti ja julkaisi 1880-luvulla keskeiset, puhtaasti filosofiset työnsä, joiden vaikutusta myöhempään filosofiaan on helppo aliarvioida.

Tässä kirjassa tarkastellaan Nietzschen ajattelua kahdesta näkökulmasta käsin. Aluksi tarkastellaan Nietzschen ajattelun suhdetta eräisiin hänelle tärkeisiin modernin filosofian keskeisiin hahmoihin. Lopuksi keskitytään historian ja politiikan kysymyksiin. Nietzscheä ei olla totuttu pitämään ensisijaisesti poliittisena filosofina, vaan pikemminkin esteetikkona, tai hänet on jopa mielletty yksiselitteisesti ”taantumukselliseksi” ajattelijaksi. Totuus ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertaista, kuten lukija tulee huomaamaan.