05.10.2017

Työryhmät

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen työryhmät

Opetuksen kehittämisryhmä

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen oppiaineissa opetetaan korkeatasoisesti ja tutkimukseen perustuen. Opetushenkilökunnan lisäksi myös tutkimushankkeissa työskentelevät tutkijat opettavat. Tutkijakoulutettavien ja post doc -tutkijoiden asiantuntemusta hyödynnetään opetuksessa ja opinnäytteiden ohjauksessa. Opiskelijat perehdytetään laitoksella tehtävään tutkimukseen jo perusopintojen aikana. Tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä vahvistetaan edelleen ja uusia opetusmuotoja kehitetään.

Opetusta kehitetään jatkuvasti opettajien, tutkijoiden, opetushallinnosta vastaavan muun henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä. Opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä pyritään vahvistamaan etsimällä uusia vaihtoehtoisia tapoja kehittää ja suunnitella opetusta yhdessä. Tavoitteena on käydä laitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden kesken mahdollisimman paljon keskustelua ja ajatustenvaihtoa muun muassa opetuksellisista ratkaisuista, yhteisistä menettelytavoista ym. käytännön asioista. Tämän lisäksi tietoa kerätään erilaisten kyselyjen avulla, joista osa on opiskelijoiden itsensä organisoimia.

Keskeinen toimielin, joka yhdistää edellä kuvattua toimintaa on opetuksen kehittämisryhmä (OKE). Pedagoginen johtaja organisoi työryhmän toimintaa ja vastaa siitä laitoksen johtajalle. OKE:n tehtävänä on yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen pedagogisen vision ja strategian mukaisen toiminnan ylläpitäminen, kehittäminen ja uudistaminen.

Jäsenet, syksy 2017:
Olli-Pekka Moisio pj, fil, hops-ohjaus/fil
Mikko Jakonen vpj, kup mo.
Hannele Harjunen spt
Johanna Kiili sto
Ilkka Virmasalo ykp, hops-ohjaus/ykp, hyvis/yfi
Kia Lindroos pol
Hanna-Mari Husu  sos & kan mo.
Tiina Kontinen / sijaisena Päivi Hasu d&ic mo.
Marita Husso yfi
John Pajunen siht., fil
Jenna Grundström  opiskelijajäsen
Kari Kulovaara hops-ohjaus/pol
Minna Ylilahti hops-ohjaus/sos, hyvis/yfi
Ainoriitta Pöllänen koulutussuunnittelija
Kristiina Ruokoja koulutussuunnittelija
Kirsi Torkkola kv.suunnittelija

 

Opinto-ohjausryhmä

Johanna Kiili pj, sto
Olli-Pekka Moisio Pedagoginen johtaja, fil
Ilkka Virmasalo hyvis / ykp
Minna Ylilahti hyvis / sos
Kari Kulovaara pol
Ainoriitta Pöllänen sihteeri, koulutussuunnittelija
Kirsi Torkkola kv.suunnittelija
Kristiina Ruokoja koulutussuunnittelija
Jenna Grundström opiskelijajäsen

 

Työharjoitteluryhmä

Pertti Jokivuori pj, sos
Joona Taipale fil
Kari Kulovaara pol
Maija Mänttäri-van der Kuip sto
Tiina Sihto ykp
Pertti Lappalainen kan
Miikka Pyykkönen kup
Kristiina Ruokoja siht., koulutussuunnittelija
Jenna Grundström opiskelijajäsen

 

E-education-ryhmä

Laitoksen tavoitteena on digitalisoida perusopinnot ja valitut aineopintokurssit vuoden 2017 loppuun mennessä. E-education-ryhmä vastaa hankkeen valmistelusta.

Jäsenet v. 2017 

Työryhmän vetäjä Prof. Markku Lonkila
Jäsenet John Pajunen
  Johanna Kiili
  Riikka Aro
  Kristiina Ruokoja
Opiskelijajäsen Jyrki Virta