08.03.2019

Siir­ty­mi­nen suo­rit­ta­maan mais­te­rintut­kin­toa

opiskelijat5

Opiskelija, jolle on valintamenettelyssä myönnetty oikeus kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittamiseen, voi hakea siirtymistä suorittamaan pelkkää maisterintutkintoa silloin kun hänellä on jo aiemmin suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto.

Dekaani päättää tavoitetutkinnon muutoksesta.

Tutkintotavoitteen muuttamisella saattaa olla vaikutuksia opiskelijan opintotukiaikaan. Päätös tutkintotavoitteen muuttamisesta toimitetaan opintotukilautakunnalle tiedoksi.

Edel­ly­tyk­set siir­ty­mi­sel­le

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna aiempaan korkeakoulututkintoon sisältyen tai sen lisäksi tutkinto-ohjelmansa (pääaineen) perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sekä tutkintoasetuksen edellyttämät viestintä- ja kieliopinnot ja riittävät sivuaineopinnot. Mahdolliset puuttuvat opinnot voidaan suorittaa täydentävinä opintoina silloin kun niiden määrä ei ylitä 60 opintopistettä.

Edellytetyt viestintä- ja kieliopinnot sekä riittävät sivuaineopinnot ovat samat kuin kandidaatintutkinnon opetussuunnitelmassa, eli viestintä- ja kieliopintoina tulee olla

  • kirjoitus- ja/tai puheviestinnän opinnot
  • toisen kotimaisen kielen opinnot
  • vieraan kielen opinnot.

Sivuaineopintoina tulee olla vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus (25 op).

Mikäli perus- ja aineopinnot on suoritettu aiemman tutkinnon lisäksi, eivätkä ne sisälly mihinkään tutkintoon, voidaan ne sisällyttää maisterintutkintoon. Myös mahdolliset täydentävät opinnot voidaan sisällyttää maisterintutkintoon, mutta tapauskohtaisesti tutkinnon minimilaajuus voi ylittyä.

Siirtymistä kannattaa hakea jo opintojen alkuvaiheessa.

Ha­ke­mi­nen

Täytä oheinen lomake. Toimita tulostettu ja allekirjoitettu lomake liitteineen tiedekunnan opintokansliaan (Opinkivi, OPK116) tai opintopäällikölle (Opinkivi, OPK117). Lomakkeeseen tulee liittää virallinen kopio aiemman tutkinnon tutkintotodistuksesta. Mikäli aiempi tutkinto on suoritettu Jyväskylän yliopistossa, ei liitettä tarvita. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

Tulostettava pdf-lomake