22.02.2019

Tutkinto-ohjelman / pääaineen vaihtaminen humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

opiskelijat

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen

1.8.2015 voimaan astuneen tutkintosäännön mukaan (4 §) yliopiston antama tutkintoon johtava koulutus järjestetään kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon johtavina ohjelmina. Koulutus on syyslukukaudesta 2017 lähtien rakennettu opetussuunnitelmissa tutkinto-ohjelmapohjaiseksi. Dekaani myöntää opiskelijalle oikeuden siirtymiseen oheisten periaatteiden mukaisesti.

Tutkinto-ohjelman vaihtamista saman tasoiseen tutkinto-ohjelmaan voi hakea kandidaatin tutkinto-ohjelmassa ja maisterin tutkinto-ohjelmassa silloin kun opiskelijan tutkintotavoite ei muutu. Jos opiskelijan tutkintotavoite vaihtamisen seurauksena muuttuu (esim. yhteiskuntatieteelliseltä alalta humanistiselle alalle), hänen tulee hakea siirtymistä siirtohaussa. Vaihtamisen seurauksena opiskelijan tutkinnon suoritusoikeus alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassa/pääaineessa lakkaa. Opiskelijan jäljellä oleva opintoaika ei muutu tutkinto-ohjelman/pääaineen vaihtamisen seurauksena. Pedagogisten opintojen suoritusoikeutta ei voi saada vaihtamismenettelyllä. Opiskelijalle jo myönnetty pedagogisten opintojen suoritusoikeus säilyy mikäli opiskelija vaihtaa tutkinto-ohjelmaan, jossa voi suorittaa opetettavan aineen opinnot.

Vaihtamisen edellytyksenä on laitoksen mahdollisuus ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Vaihtamista hakevalla tulee olla suoritettuna haettavan tutkinto-ohjelman/pääaineen opintoja.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa eli pääainetta/opintosuuntaa kandivaiheessa siten, että tutkintotavoite muuttuu tulee opiskelijan hakea joko siirtohaussa kandi- ja maisteriohjelmaan tai yhteishaussa maisteriohjelmaan. Jos opiskelija haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa eli pääainetta/opintosuuntaa kandivaiheessa siten, että tutkintotavoite muuttuu (esim. HuK-tutkinnosta YTK-tutkintoon) tulee hänen hakea siirtohaussa. Siirtohaku tapahtuu Opintopolussa. Opiskelijan aiempi tutkinto-oikeus päättyy hänen saatuaan uuden tutkinto-oikeuden.  Jos opiskelija haluaa vaihtaa tutkinto-ohjelmaa eli pääainetta/opintosuuntaa maisterivaiheessa siten, että tutkintotavoite muuttuu (esim. YTM-tutkinnosta FM-tutkintoon) tulee hakijan hakea yhteishaussa maisteriopintoihin. Yhteishaku tapahtuu Opintopolussa. Molemmissa hauissa edellytetään, että hakijalla on jo suoritettuna haettavan tutkinto-ohjelman/pääaineen opintoja. Tarkemmat valintaperusteet on kuvattu Opintopolussa hakukohteittain.

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vaihto

Kandidaatin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään perusopinnot alkuperäisessä tutkinto-ohjelmassaan. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään perusopinnot myös haettavasta tutkinto-ohjelmasta. Haettavan tutkinto-ohjelman perusopinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli haettavassa tutkinto-ohjelmassa on opintosuuntia, opiskelijalla tulee olla suoritettuna hakemansa opintosuunnan perusopinnot.

Mikäli tutkinto-ohjelmaan vaihtamista haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat asetetaan järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen perusteella.

Vieraan kielen aineenopettajan kandidaattiohjelmaan tai äidinkielen ja kirjallisuuden kandidaattiohjelmaan siirtymistä hakevan opiskelijan tulee erikseen hakea ja saada opiskeluoikeus opettajan pedagogisiin opintoihin ennen tutkinto-ohjelman vaihtamisen hakemista, ellei hänellä ole aiempaa opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta.

Haku vaihtamisesta journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelmiin on kerran vuodessa keväisin siirtohaun ajankohtana. Journalistiikan ja viestinnän kandidaattiohjelmiin vaihtamista hakevilta edellytetään edellä mainittujen opintojen lisäksi osallistumista siirtohaun valintakokeeseen. Valintakokeen tiedot julkaistaan vuosittain osana siirtohaun valintaperusteita. Valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella.

Tutkinto-ohjelmaa vaihtanut opiskelija suorittaa tutkintonsa hakemansa tutkinto-ohjelman mukaisesti, jolloin hänen pääsääntöisesti tulee suorittaa tutkinto-ohjelman kaikki opinnot. Kandidaatin tutkinto-ohjelmaa vaihtaneelta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot määritellään vaihtamisen yhteydessä.

Maisterin tutkinto-ohjelman vaihto

Maisterin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee olla suorittanut haettavasta tutkinto-ohjelmasta vähintään perusopinnot. Haettavan tutkinto-ohjelman perusopinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvä (3/5). Mikäli haettavassa tutkinto-ohjelmassa on opintosuuntia, opiskelijalla tulee olla suoritettuna hakemansa opintosuunnan perusopinnot.

Mikäli tutkinto-ohjelmaan vaihtamista haluavia hakijoita on useampia kuin laitoksen on mahdollisuus ottaa, hakijat asetetaan järjestykseen haettavan tutkinto-ohjelman suoritettujen opintojen määrän ja arvosanojen perusteella.

Vieraan kielen aineenopettajan maisteriohjelmaan tai äidinkielen ja kirjallisuuden maisteriohjelmaan vaihtamista hakevan opiskelijan tulee erikseen hakea ja saada opiskeluoikeus opettajan pedagogisiin opintoihin ennen tutkinto-ohjelman vaihtamisen hakemista, ellei hänellä ole aiempaa opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeutta.

Haku vaihtamisesta journalistiikan ja viestinnän maisteriohjelmiin on kerran vuodessa keväisin siirtohaun ajankohtana. Journalistiikan ja viestinnän maisteriohjelmiin vaihtamista hakevilta edellytetään edellä mainittujen opintojen lisäksi osallistumista siirtohaun valintakokeeseen. Valintakokeen tiedot julkaistaan vuosittain osana siirtohaun valintaperusteita. Valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella.

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin, arkistonhallinnan maisteriohjelmaan, kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmaan ja Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelmaan ei voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtamisen kautta.

Maisterin tutkinto-ohjelmaa vaihtaneelta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot määritellään vaihtamisen yhteydessä.

Tohto­rin tut­kin­to-oh­jel­man vaihto

Tohtorin tutkinto-ohjelman vaihtoa hakevan opiskelijan tulee tehdä tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma hakemaansa tutkinto-ohjelmaan. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti.

Hakumenettely

Opiskelija hakee siirtymistä lomakkeella. Opintotiedot hakemuksen liitteeksi saadaan opintorekisteristä. Hakemuksia käsitellään jatkuvasti lukuun ottamatta vaihtamista journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmiin. Hakemuksista pyydetään tutkinto-ohjelman tai sen opintosuunnan pääedustajan lausunto. Dekaani päättää tutkinto-ohjelman vaihtamisesta.

Sähköinen hakulomake

Pääaineen vaihtaminen

Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa tutkinto pääainepohjaisessa koulutuksessa aiempien opetussuunnitelmien (humanistinen ala 2015-2017 opetussuunnitelmat ja yhteiskuntatieteellinen ala 2014-2017 opetussuunnitelmat) rehtorin päättämän siirtymäajan puitteissa 31.7.2020 mennessä.

Pääaineen vaihtoa hakevalla opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään perusopinnot haettavasta pääaineesta.

Haku vaihtamisesta journalistiikan ja viestinnän pääaineisiin on kerran vuodessa keväisin siirtohaun ajankohtana. Journalistiikan ja viestinnän pääaineisiin vaihtamista hakevilta edellytetään edellä mainittujen opintojen lisäksi osallistumista siirtohaun valintakokeeseen. Valintakokeen tiedot julkaistaan vuosittain osana siirtohaun valintaperusteita. Valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella.

Hakumenettely

Opiskelija hakee pääaineen vaihtamista lomakkeella. Opintotiedot hakemuksen liitteeksi saadaan opintorekisteristä. Pääaineen vaihtamisen hakemuksia käsitellään jatkuvasti lukuun ottamatta journalistiikan ja viestinnän pääaineita, joihin hakuaika on keväisin siirtohaun ajankohtana. Hakemuksista pyydetään oppiaineen pääedustajan lausunto. Dekaani päättää pääaineen vaihtamisesta.