20.03.2019

Kypsyysnäyte eli maturiteetti

Mikä on kypsyysnäyte?

Kypsyysnäytteen eli maturiteetin suorittamisesta on säädetty tutkintoasetuksessa (6§ ja  10§). Sen mukaan opiskelijan on suoritettava tutkielmansa alalta kypsyysnäyte, jonka tulee (koulukieleltään suomen- tai ruotsinkielisillä) osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kuuluu humanististen tieteiden kandidaatin ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittaviin opintoihin. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa maturiteetti kuuluu viestintä- ja kieliopintoihin, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnossa maturiteetti sisällytetään pääaineen/tutkinto-ohjelman aineopintoihin (laajuus 0-1 op).

Kun suomen tai ruotsin kielen taito on osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä, sitä ei tarvitse osoittaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä (16 § 3 mom). Tämä tarkoittaa, että maisterivaiheen maturiteetissa riittää se, että osoittaa perehtyneisyyden tutkielman aiheeseen. Kun varsinainen maturiteetti on kirjoitettu kandidaatin tutkintoa varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi riittää maisterintutkielman tiivistelmä. Varsinainen maturiteetti kuitenkin aina jossain tutkinnossa. Jos opiskelija on suorittanut ulkomaisen korkeakoulututkinnon, tulee hänen kirjoittaa maturiteetti suomalaista korkeakoulututkintoaan varten. 

Kypsyysnäytteen eli maturiteetin kieli

Kypsyysnäytteen kielen määrää koulusivistyskieli, ja kypsyysnäyte kirjoitetaan samalla kielellä millä opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Suomen- ja/tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut kirjoittaa maturiteetin joko suomeksi tai ruotsiksi eli sen mukaan mikä on hänen koulusivistyskielensä. 

Jos opiskelijan koulukieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, voi hän kirjoittaa kypsyysnäytteen esimerkiksi englanniksi. Tästä on sovittava erikseen ao. laitoksen kanssa.

 Esimerkkejä koulusivistyskielen ja kypsyysnäytteen kielen määräytymisestä 

  • Suomenkielinen ylioppilastutkinto ja suomi äidinkielenä -yo-koe: koulusivistyskieli suomi, kypsyysnäyte suomeksi
  • Suomenkielinen ylioppilastutkinto ja suomi toisena kielenä -yo-koe, arvosana vähintään magna cum laude: koulusivistyskieli suomi, kypsyysnäyte suomeksi
  • Suomenkielinen ylioppilastutkinto ja  suomi toisena kielenä -yo-koe arvosana alempi kuin magna cum laude: koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte mahdollista kirjoittaa joillain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.
  • Suomessa suoritettu ruotsinkielinen ylioppilastutkinto ja yo-koe ruotsi äidinkielenä: koulusivistyskieli ruotsi, kypsyysnäyte ruotsiksi
  • Suomessa suoritettu IB-tutkinto ja suomenkielisen peruskoulun päättötodistus, jossa merkintä äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä: koulusivistyskieli suomi, kypsyysnäyte suomeksi
  • Ulkomailla suoritettu lukioa vastaava koulutus: koulusivistyskieli muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte mahdollista kirjoittaa joillain muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.
  • Ulkomailla suoritettu lukiota vastaava koulutus ja suomenkielisen peruskoulun päättötodistus, jossa merkintä äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä: koulusivistyskieli suomi, kypsyysnäyte suomeksi

 

Kypsyysnäytteen suorittaminen

Kypsyysnäyte on tilanteesta riippuen joko essee tai opinnäytteen tiivistelmä. Esseemuotoinen kypsyysnäyte kirjoitetaan pääaineopintoihin laaditun tutkielman pohjalta. Tutkielmalla tarkoitetaan tässä joko kandidaatintutkielmaa tai maisterintutkielmaa. Kypsyysnäyte voidaan tarvittaessa kirjoittaa muunkin tutkielmaan liittyvän materiaalin pohjalta. Kypsyysnäyte on mahdollista kirjoittaa kandidaattiseminaarin yhteydessä, tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai muussa laitoksen järjestämässä valvotussa tilaisuudessa tai osana kielikeskuksen tutkimusviestinnän opintojaksoa. 

Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan yleensä siinä vaiheessa, kun pakollisiin viestintä- ja kieliopintoihin sisältyvät äidinkielen viestinnän opinnot on tehty ja kandidaatintutkielman käsikirjoitus on jätetty laitokselle tarkastettavaksi. Jos kypsyysnäyte järjestetään yleisena tenttipäivänä, niin ilmoittautumisen lisäksi täytetään  maturiteettiin ilmoittautumislomake (saatavissa myös laitoksilta). Ilmoittautumislomake on jätettävä laitokselle viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää. 

Kypsyysnäyte vaaditaan asetuksen mukaan myös maisterin tutkinnossa. Kun kypsyysnäyte on sisältynyt kandidaatintutkintoon tai amk-tutkintoon, ei sitä tarvitse kirjoittaa samalla tavalla uudestaan, vaan maisterintutkielman suomen- tai ruotsinkielinen tiivistelmä katsotaan kypsyysnäytteeksi. Maisterintutkielman tarkastajat mainitsevat lausunnossaan, että tiivistelmä on hyväksytty kypsyysnäytteenä.

Jos aiempaan tutkintoosi ei ole sisältynyt kypsyysnäytettä, on kypsyysnäyte suoritettava samalla tavoin kuin kandidaatin tutkintoa varten eli alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa suoritetaan kypsyysnäyte jommalla kummalla edellä mainituista tavoista, riippuen siitä sisältyikö taustatutkintoon maturiteetti vai ei. Englanninkielisissä maisteriohjelmissa opiskeleva opiskelija, jonka koulukieli on suomi, kirjoittaa maturiteetin suomeksi ja vastaavasti, jos koulukieli on ruotsi, kirjoitetaan maturiteetti ruotsiksi. 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Opiskelijalle annetaan joko yksi tai useampia hänen tutkielmaansa liittyviä aiheita. Jos aiheita on useampia, valitsee opiskelija niistä yhden. Koska kypsyysnäyte kirjoitetaan esseen muotoon, tulee aiheiden olla sellaisia, että niiden pohjalta voidaan laatia lyhyt essee. Kyse ei ole tenttivastauksesta, eikä kypsyysnäytteen aiheiden ole tarkoitus muistuttaa tenttikysymyksiä. Aiheiden on sen sijaan hyvä olla tarkasti rajattuja ja johdattaa muotoilunsakin puolesta opiskelijaa hyvään kielenkäyttöön. Mitään apumateriaalia ei kirjoittamisessa saa käyttää. Aikaa kirjoittamiseen on neljä tuntia. Kypsyysnäytteen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki joka riville kirjoitettuna.

Kypsyysnäytteen lukijaksi ajatellaan henkilöä, joka tuntee kyseisen tieteenalan yleistä ajattelutapaa, mutta ei ole perehtynyt erityisesti kyseiseen ongelmaan. Kirjoittaja ei siis voi edellyttää, että tarkastaja on lukenut hänen tutkielmansa, vaan kypsyysnäyte on voitava lukea itsenäisenä työnä. Kypsyysnäytteen on oltava rakenteellisesti jäsentynyt, esseetyyppinen kokonaisuus. Sen on edettävä tekstin, ei esimerkiksi taulukoiden varassa, joiden oikeellisuutta ei koetilanteessa voi tarkistaa. Valittu aihe tulee merkitä alkuun - muuten tarkastaja ei voi tietää, pysyykö kirjoittaja asiassa. Kirjoituksessa tulee olla selkeä alku ja loppu. Kirjoittamista helpottaa, jos ennen kirjoittamisen aloittamista suunnittelee rakennetta ja teemoja etukäteen. Kannattaa ottaa huomioon, että lopullisen kirjoituksen pituus on vain yksi konseptillinen: kovin monta teemaa ei aloituksen ja lopetuksen lisäksi pysty kirjoituksessa syventämään. Käsialan on oltava selkeää, ja isojen ja pienten kirjainten tulee erottua toisistaan. Kypsyysnäyte tulee kirjoittaa puhtaaksi, ellei käsiala ole alunperin tarpeeksi selkeää.

Tarkastus

Kypsyysnäytteen tarkastaa ja hyväksyy asiasisällön puolesta laitoksen määräämä tarkastaja ja suomen kielen osalta kielikeskuksen opettaja, ellei laitoksella ole tehtävään kelpoista henkilöä. Muun kuin suomenkielisen kypsyysnäytteen tarkastuksessa noudatetaan samaa periaatetta. Hyväksytty kypsyysnäyte kirjataan opiskelijan opintorekisteriin laitoksella.

Kypsyysnäytettä koskee sama oikaisumenettely kuin muitakin kirjallisia tenttejä (JY:n tutkintosääntö 49 §).

Lisätietoja maturiteetista on kielikeskuksen sivulta.