27.02.2019

Maisterintutkielma

Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte eli tieteen metodeja käyttäen laadittu tutkimus. Opiskelija tekee sen osana pääaineen syventäviä opintoja ja sen laajuus on 40 op (sivututkielmana 20 op). Opiskelija saa aiheen laitokseltaan tai valitsee sen itse oman oppiaineensa professorin suostumuksella.
 

Studying2 - PexelsMaisterintutkielman tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen (tutkimuksen perusvalmiudet). Lisäksi pyrkimyksenä on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä valittua tutkimusongelmaa tai tehtävää, hyödyntää tehtävän ratkaisemiseen soveltuvia menetelmiä ja tuottaa itsenäisesti laadittu kirjallinen raportti, jossa myös arvioidaan työn merkitystä ja tuloksellisuutta. Alimmillakin arvosanoilla hyväksytyssä tutkielmassa nämä tavoitteet toteutuvat kohtuullisesti useilla osa-alueilla.

Tutkielmaan tulee sisältyä suomenkielinen tiivistelmä (suomenkielisillä opiskelijoilla), jossa selostetaan tutkielman tavoitteita, tutkimusmenetelmiä ja -materiaalia, sisältöä ja tuloksia. Maisterintutkielman suomenkielinen tiivistelmä korvaa maisterin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen. Tiivistelmä voidaan halutessa liittää tutkielmaan kahtena kappaleena, joista toinen on suomen- ja toinen englanninkielinen.