17.08.2017

Opintosuoritusten arviointi

 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintosuoritusten arvioinnista, arvosteluasteikoista ja oikaisumenettelystä on säädetty yliopiston hallituksen hyväksymässä tutkintosäännössä.

Opintojen arvioinnissa käytetään sanallista ja numeerista asteikkoa:

  • erinomainen 5
  • kiitettävä 4
  • hyvä 3
  • tyydyttävä 2
  • välttävä 1
  • hylätty 0

Pro gradu -tutkielman arvosana ei vaikuta muiden syventävien opintojen arvosanaan.

OPINTOSUORITUSTEN VANHENEMISESTA

Tutkintoon yhdistettävillä opintosuorituksilla ei ole vanhenemisrajaa. Kokonaisuudet on kuitenkin syytä tehdä valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Kymmenen vuotta vanhat tai vanhemmat osasuoritukset eivät automaattisesti kelpaa kokonaisuuksiin (p,a ja s), vaan ao. opettaja tai tentaattori arvioi niiden vastaavuuden nykyiseen opetukseen ja päättää mahdollisista lisäopinnoista. Jos vastaavuutta ei löydy, on opiskelijan suoritettava voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisia opintoja täydentääkseen opintokokonaisuuden opetussuunnitelman vaatimuksia vastaavaksi. Vanhojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja hyväksytään silti tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin eli myös vanhat opintojaksot on mahdollista sisällyttää tutkintoon.