04.12.2018

Tenttipäivät ja tenttivalvojien ohje

Tenttipäivät ja tentinvalvontavuorot

Mikäli valvoja ei pysty hoitamaan valvontavuoroaan, on hänen itse hankittava sijainen ja ilmoitettava muutoksesta tiedekunnan kansliaan (humtdk@jyu.fi, puh. 040 805 3404). Vaihdot kirjataan verkossa olevaan valvontavuorolistaan. Valvojien tulee olla työ- tai virkasuhteessa yliopistoon. Valvojat kuittaavat läsnäolonsa tenttisalissa olevaan listaan.

Koko yleisten tenttien järjestelmä vaarantuu, jos valvojat eivät hoida tehtäväänsä tunnollisesti. Valvontavelvollisuus perustuu voimassa oleviin yliopiston säädöksiin. Valvontavuoroltaan pois jääneille määrää dekaani ylimääräisen valvontavuoron seuraavalle kaudelle.

 

Tenttivalvojien ohje

Tentin alussa

Tenttikuoret, -salkut ja muu tenttimateriaali toimitetaan hyvissä ajoin ennen tenttiä rakennuksen vahtimestarille, jolta kunkin salin tenttivalvojien tulee noutaa tenttisalkut ennen tentin alkua. Ensimmäisen valvontavuoron ensimmäinen valvoja noutaa kyseisen salin tenttikysymykset viimeistään klo 11.50 rakennuksen virastomestarilta. Myös ensimmäisen vuoron toisen valvojan tulee olla silloin paikalla, koska tenttijöiden sisäänotossa tarvitaan molemmat valvojat. Tenttijät kutsutaan saliin tenttikuoriin merkityillä nimillä. 

Tentin alussa on hyvä kertoa tenttijöille, että

  • puhelimet tulee sulkea ennen tenttiä
  • laukkuja ei viedä mukana penkkiin, vaan ne jätetään esimerkiksi salin etuosaan.
  • laukuilla ei saa käydä ilman valvojan läsnäoloa.
  • tentissä saa käyttää vain salissa jaettavia papereita (valvojat huolehtivat lisäpapereiden jakamisesta).
  • tenttikysymyksiä ei saa viedä mukana salista poistuttaessa.

Tentti voi alkaa ja tenttikuoret voi avata, kun tenttijät ovat paikoillaan. Kuulusteluaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, kun tenttijät näkevät kysymykset. Valvojien tulee huolehtia siitä, että kaikki kuulusteltavat näkevät tehtävät samanaikaisesti.

Salista ei saa poistua ennen kuin puoli tuntia on kulunut kuulustelun alkamisesta.

Myöhässä saapuneen opiskelijan voi antaa osallistua tenttiin, mikäli

  • siitä ei aiheudu merkittävää haittaa eikä huomattavaa häiriötä muille tenttijöille,
  • mikäli siitä ei aiheudu vilpin mahdollisuutta ja
  • mikäli kukaan tenttitilaisuuteen osallistuva ei ole vielä poistunut salista.

Tentin aikana

Järjestyksen ja työrauhan säilyminen salissa on valvojien vastuulla. Valvojien tulee esiintyä rauhallisesti ja välttää tarpeetonta keskustelua keskenään. Häiriötä aiheuttavan opiskelijan tentin voi keskeyttää, jos häirintä aiheuttaa haittaa muille opiskelijoille. On kuitenkin harkittava, mikä toimenpide muiden tenttijöiden kannalta on järkevin. Vaikeissa tilanteissa pyydetään virastomestari apuun. Jos tenttijöiden työskentely on häiriintynyt, pidennetään tenttiaikaa vastaavalla ajalla.

Kuulusteluun osallistuvat sijoitetaan saliin niin, että jokaisella on työrauha eikä kuulusteltavilla ole mahdollisuutta vilppiin. Mahdollisuuksien mukaan tenttijöitä pyydetään istumaan joka toiseen penkkiin. Yhden valvojan on hyvä aika ajoin kierrellä salissa tai istua takaosassa.

Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen. Kaikista tenttitilaisuuksissa tapahtuneista vilpeistä, häiriöistä ja mahdollisista valvontavuorojen laiminlyönneistä ilmoitetaan opintoasiainpäällikölle.

Tenttijän palauttaessa vastaukset ja poistuessa

Kun tenttijä palauttaa vastaukset, varmistetaan, että hän palauttaa vastauskuoren mukana myös tenttikysymykset.

Tenttijöiden henkilöllisyys todetaan pistokokein heidän poistuessaan salista (varmistetaan, että todistuksessa ja tenttipaperissa on sama nimi). Henkilöllisyyden voi halutessaan tarkistaa kaikilta tenttijöiltä, mutta jokaisessa kuulustelussa on tarkistettava ainakin muutaman tenttijän henkilöllisyys. Jos tenttijällä ei ole mukanaan henkilöllisyystodistusta, sovitaan että hän käy myöhemmin oppiaineen toimistossa varmentamassa henkilöllisyytensä ja tästä laitetaan tieto tenttisalkun mukana oppiaineeseen. Tenttijästä voidaan hänen luvallaan ottaa myös kuva. 

Tenttitilaisuuden päättyessä

Valvontalistan viimeisinä olevat valvojat kokoavat tentin päätyttyä vastaukset salkkuihin laitoksittain ja oppiaineittain. Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että tenttikuoret tulevat oikeisiin salkkuihin.

Jos tentaattori tai joku muu oppiaineen henkilökuntaan kuuluva noutaa tentit ja tai osan tenteistä suoraan tenttitilaisuudesta, pyydetään tästä kuittaus oppiaineen tentaattorilistaan.

Valvontalistan viimeisinä olevat valvojat toimittavat salkut rakennuksen vahtimestarille. Vahtimestarit lähettävät salkut suoraan laitoksille. Tenttiohjeet palautetaan sisäisessä postissa tiedekunnan kansliaan.

Muille kuin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aineille (muiden tiedekuntien tai yliopistojen tentit) on yleensä varattuna erillinen kirjekuori tai -pussi postittamista varten. Kuoreen tai pussiin on valmiiksi merkitty palautusosoite (joko suoraan kyseiselle tentaattorille yliopiston sisällä, humanistisen tiedekunnan kansliaan tai täydellinen postiosoite). Tällaisen kuoren voi jättää päärakennuksen vahtimestarille ja pyytää laittamaan postiin. Jos palautuksen suhteen on epäselvyyttä, on varminta palauttaa tenttivastaukset tiedekunnan kansliaan.