08.08.2018

UKK - FAQ

Opiskelijavalinta

En ole saanut kutsua valintakokeisiin, onko syytä huolestua?

Valintakokeisiin ei pääsääntöisesti lähetetä erillistä kutsua, riittää että saavut paikalle kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja kirjoitusvälineiden kanssa. Mikäli valintakoe koostuu useammasta vaiheesta, 2. vaiheeseen päässeille lähetetään erikseen kutsu, josta kerrotaan valintaperusteissa. Kutsut lähetään yleensä sähköpostitse, joten tarkista ettei sähköpostilaatikkosi ole täynnä, eivätkä tärkeät viestit ole ohjautuneet roskapostilaatikkoon.

Milloin yhteishaun tulokset julkaistaan?

Opiskelijavalinnan tulosten julkaisemisaikataulun löydät yliopiston verkkosivuilta.

Mistä saan tarkempia tietoja valintakokeesta saamistani pisteistä?

Voit kysyä tarkempia tietoja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintakokeissa saamistasi pisteistä tiedekunnan pistepäivystyksestä.

Mistä saan tietoa opiskelun aloittamisesta?

Tiedekunnan verkkosivuilta löydät tietoa opintojen aloittamisesta humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja yliopiston verkkosivuilta yliopiston yhteiset ohjeet opintojaan aloittaville.

 

Ilmoittautuminen

Kuinka ilmoittaudun läsnä- tai poissaolevaksi?

Ilmoittautumisohjeet löytyvät yliopiston verkkosivuilta.

Täytyykö ilmoittautua seuraavalle lukuvuodelle, jos gradu valmistuu vasta elokuussa/hakee tutkintoa vasta elokuussa?

Sinun tulee olla läsnä oleva sillä lukukaudella, jolla aiot suorittaa opintoja tai hakea tutkintoa. Mikäli siis jokin opintosuoritus, kuten gradu, saadaan rekisteriin elokuussa ja haet samalla tutkintoa, tulee sinun ilmoittautua läsnä olevaksi syyslukukaudelle. 

 

Opetussuunnitelmat 

Kannattaako minun siirtyä uusiin opetussuunnitelmiin?

Jos olet opintojen alkuvaiheessa (esim. toisen vuoden opiskelija), kannattaa sinun opiskelun sujuvuuden vuoksi siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Jos olet jo suorittanut pääaineesi aineopinnot lähes valmiiksi, kannattanee jatkaa kandidaatin tutkinto loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaan. Voit suorittaa kandin tutkinnon vanhan opetussuunnitelman mukaan ja siirtyä suorittamaan maisterin tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaan.

Vastaavasti jos olet maisteriopintojen alkuvaiheessa, kannattaa sinun opintojen sujuvuuden takaamiseksi siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Kuinka siirryn uuteen opetussuunnitelmaan?

Siirtyminen tapahtuu siten, että täytät siirtymislomakkeen ja toimitat sen tiedekunnan opintokansliaan. Pääaineestasi voit siirtyä vain saman alan tutkinto-ohjelmaan (ks. taulukko siirtymisvaihtoehdoista). Tieto siirtymisestä viedään lomakkeen perusteella opiskelijarekisteriin.

Oppiaineiden laatimien vastaavuustaulukoiden avulla näet, mitä suorituksia sinulla uuden opetussuunnitelman mukaisesta tutkinnosta jo on ja miten opintojasi jatkat. Vastaavuustaulukot löydät kunkin laitoksen verkkosivuilta. Jos siirryt opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti, saat tutkinnon tutkinto-ohjelmasta ja tutkintotodistuksesi tulee olemaan sen mukainen. Suorittamasi opintokokonaisuudet säilyvät rekisterissä sellaisinaan. Kaikki suorittamasi opintopisteet säilyvät suorituksinasi. Jos jotain opintojaksoa ei vaadittaisi uuden opetussuunnitelman mukaiseen tutkintoon, se sijoittuu vapaavalintaisiin opintoihin. Uusien opetussuunnitelmien mukaisissa tutkinnoissa ei ole samanlaista sivuaineiden vaatimusta kuin aiemmissa tutkintorakenteissa. Tutkinto-ohjelmassa määritellään kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot.

Kuinka jatkan tutkinnon suorittamista vanhan opetussuunnitelman mukaan?

Voit jatkaa opintojasi aiemman (2014-2017 tai 2015-2017) opetussuunnitelman mukaan 31.7.2020 asti, mikäli olet aloittanut opintosi ennen syksyä 2017. Tällöin tutkintosi rakentuu pääaineesi ja sivuaineiden mukaan. Opetus järjestetään kuitenkin syksystä 2017 lähtien uuden opetussuunnitelman mukaisena. Oppiaineiden laatimien vastaavuustaulukoiden avulla näet, mitä sinun tulee suorittaa saadaksesi tutkintosi suoritettua. Vastaavuustaulukot ja siirtymisohjeet löydät kunkin laitoksen verkkosivuilta.

Jos suoritat tutkinnon (kandidaatin tai maisterin) ennen 31.7.2020 aiemman opetussuunnitelman mukaan, saat tutkinnon pääainepohjaisesta koulutuksesta. Mikäli olet suorittamassa kandidaatin tutkintoa, voit suorittaa sen aiemman opetussuunnitelman mukaisesti ja sen jälkeen siirtyä suorittamaan maisterin tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Opintokokonaisuudet

Mikä on opintokokonaisuus ja kuinka opintokokonaisuudet kootaan?

Jotta voi hakea tutkintoa, on kaikki opetussuunnitelman pakollisiin opintokokonaisuuksiin kuuluvat opinnot oltava koottuna. Opintojen koonnin yhteydessä opintokokonaisuudelle lasketaan arvosana. 

Opintokokonaisuuden koontipyyntö tehdään, kun kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu. Koonti tehdään sillä laitoksella, jonka opinnoista on kyse. Ohjeet koontipyynnön tekemiseen löytyvät laitosten verkkosivuilta:

Kootaanko vajaat kokonaisuudet (esimerkiksi historian perusopintoja 20 op)?

Keskeneräisiä opintokokonaisuuksia ei koota eikä niistä lasketa arvosanaa. 

Miten vajaat kokonaisuudet saa näkyviin tutkintotodistukseen?

Vajaat opintokokonaisuudet merkitään tutkintohakemuksessa muiden opintojen alle yksittäisinä kursseina. Voit kuitenkin merkitä hakemuksen viestikenttään kokonaisuuden nimen ja siitä suorittamasi opintopistemäärän. Mikäli kokonaisuudesta on suoritettu vähintään 20 opintopistettä, mainitaan se tutkintotodistuksessa muiden sivuaineiden/vapaasti valittujen opintokokonaisuuksien yhteydessä.

 

Kieli- ja viestintäopinnot

Mitkä kurssit käyvät pakolliseksi vieraaksi kieleksi/äidinkielen viestinnäksi?

Tiedot kieliopintoihin käyvistä kursseista löytyvät yliopiston kielikeskuksen sivuilta.

Kootaanko kieliopinnot?

Kieliopintoja ei koota, vaan ne lisätään tutkintoon viestintä- ja kieliopintojen alle yksittäisinä opintojaksoina. 

 

Vapaasti valittavat opinnot

Miten valitsen vapaasti valittavat opinnot?

Voit valita yksittäisiä opintojaksoja tai suurempia opintokokonaisuuksia. Opintoja valitessa kannattaa pitää mielessä, milllaista tietämystä ja millaisia taitoja näillä opinnoilla kerrytät esimerkiksi työnhakua ajatellen. Huomioithan, että vapaasti valittavien opintojen tulee olla yliopistotasoisia ja sellaisia, joita et ole aiemmin sisällyttänyt mihinkään tutkintoon.

Mitä opintoja vaaditaan opettajan kelpoisuuteen?

Aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla 1) (kandidaatin ja) maisterin tutkinto, 2) opettajan pedagogiset opinnot sekä 3) tiedekunnan määrittelemät opetettavan aineen opinnot vähintään yhdessä opetettavassa aineessa. Tiedekunnassa voi valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten, historian ja yhteiskuntaopin, filosofian ja elämänkatsomustiedon sekä musiikin aineenopettajaksi.

Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, opettajan pedagogiset opinnot sekä yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 op, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60 op (as 986/05 10 §).

Lisätietoja opettajanpätevyyteen vaadittavista opinnoista löydät tiedekunnan verkkosivuilta.

 

Opinnäytteet

Kuinka jätän gradun tarkastukseen?

Ohjeet tutkielman tarkastukseen liittyen löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Mistä löytyy pro gradu -tutkielman tiivistelmä- eli abstraktilomake?

Abstraktilomake löytyy tiedekunnan verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/opiskelu/lomakkeet.

 

Valmistuminen ja tutkinnot

Miten tutkintoa haetaan?

Tutkintoa voi hakea joko paperisella lomakkeella tai Korpissa. Tarkemmat ohjeet tutkinnon hakemiseen löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Kuinka nopeasti tutkintohakemukseni käsitellään? 

Tutkintohakemuksen käsittelyaika on arviolta kaksi viikkoa. Tutkintojen osalta kiireistä aikaa ovat etenkin vuodenvaihde ja loppukevät, ja silloin anomuksen käsittelyaika voi olla pidempikin.

Korpin kautta jätettyjen tutkintohakemusten hyväksymisen jälkeen opiskelijalle lähtee Korpista automaattinen viesti siitä, että hakemus on käsitelty. Tämän jälkeen kirjoitetaan vielä tutkintotodistuspaperi, jonka valmisteluun menee noin viikko.

Milloin jätän tutkintohakemuksen, jos haluan valmistua ennen kevät- tai syyslukukauden loppua?

Lukukauden loppu on hakemusten käsittelyssä kiireistä aikaa, ja lukukauden lopussa jätettyjen hakemusten käsittely voi venyä seuraavan lukukauden puolelle. Tutkinnot pystytään kuitenkin takautuvasti päiväämään aikaisintaan sille päivälle, jona tutkintoanomus on saapunut tiedekuntaan, edellyttäen että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin.  Mikäli siis haluat, että tutkinto kirjataan tietylle lukukaudelle, tulee opintojen olla rekisterissä ja hakemus jätettynä kyseisen lukukauden viimeiseen arkipäivään menenssä. Jos taas haluat saada tutkintotodistuspaperin käteen tietyn lukukauden aikana, tulisi tutkintohakemus jättää hyvissä ajoin ennen lukukauden loppua. Hakemuksessa on hyvä mainita tutkinnon ja/tai todistuksen kiireellisyydestä.

Hyväksiluvut

Kuinka saan muualla suorittamani opinnot rekisteriin?

Muualla tehdyt opinnot hyväksiluetaan joko laitoksilla tai tiedekunnissa riippuen siitä, korvataanko opinnoilla tiettyjä opintojaksoja vai sisällytetäänkö opinnot sellaisenaan. Ohjeet opintojen hyväksilukuun löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta.

Saako ainejärjestötoiminnasta opintopisteitä?

Ainejärjestötoiminnasta on mahdollista saada opintopisteitä. Lisätietoja löytyy tiedekunnan verkkosivuilta.

Täytyykö aiempien tutkintojen todistukset käydä esittämässä opintojen alussa?

Mikäli olet hakenut suoraan maisteriohjelmaan, tulee sinun käydä esittämässä alkuperäinen todistus valinnan perusteena olleesta pohjatutkinnosta. Kandidaatti- ja maisteriohjelmiin valittujen ei tarvitse käydä esittämässä ylioppilastutkintotodistuksiaan. 

 

Opintojen ohjaus

Kehen otan missäkin tilanteessa yhteyttä?

Tiedekunnan opintokansliaan voit olla yhteydessä tutkinto- ja todistusasioissa, opiskelijavalinta-asioissa sekä opinto-oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Opintojen suunnitteluun ja opintosisältöihin liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä laitosten ja oppiaineiden puoleen. Tarkemmat ohjeet löytyvät laitosten opinto-ohjaussivuilta: