22.05.2018

Erityyppisiä maisterintutkielmia

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 Tutkimusraportti

 • vastaa lähinnä perinteistä rajalliseen tutkimusprojektiin perustuvaa gradua.
 • tarkoitus on selvittää jonkin tieteenalan tai tutkimusalueen kysymyksenasettelun pohjalta valittu tutkimusongelma tai -kysymys.
 • tutkimustehtävä voi olla luonteeltaan teoreettinen, eli aiempaa teoriaa ja tutkimusta arvioiva ja kehittävä, tai empiirinen, eli itse valittuun tai kerättyyn aineistoon perustuva.
 • vaatii tieteenalan tuntemusta, kykyä hahmottaa ja rajata tutkimuskysymys tai -ongelma sekä käsitellä sitä soveltuvien tieteellisten menetelmien avulla.
 • voi perustua esimerkiksi aiempaan kurssityöhön tai proseminaarityöhön tai voi olla osa laajempaa tutkimushanketta tai laitoksen projektia.

Artikkeligradu

 • sisältää valittuja artikkeleita ja niitä esittelevän yhteenvedon.
 • yhteenvedossa tulee esittää tiivistelmä artikkeleista ja perustelut sille, miten artikkelit muodostavat yhtenäisen ongelmakokonaisuuden.

Kirjallisuuskartoitus

 • kirjallisiin tai muihin, esim. www, lähteisiin perustuva kriittinen arvio ja tiivistelmä tietyllä alueella tehdystä tutkimuksesta tai tiettyyn kysymykseen tai ongelmaan liittyvän tutkimuksen kriittinen kartoitus.
 • edellyttää perehtymistä tutkimusalueeseen ja sen teorioihin ja metodeihin sekä kykyä eritellä ja arvioida tutkimuksen tuottamaa tietoa valitusta näkökulmasta.
 • voi olla osa laajempaa tutkimushanketta, jolloin arvioiva kartoitus palvelee hankkeen tavoitteita.
 • voi perustua myös käytännölliseen ongelmaan (esim. kielenopetukseen liittyvät kysymykset), jolloin tarkoituksena on etsiä ja arvioida tähän kysymykseen liittyvää tietoa opetuksen kehittämisen näkökulmasta.
 • täydentämällä kartoituksen tutkimusmateriaalia esimerkiksi alkuperäislähteillä voi aiheesta jatkaa lisensiaatintutkimukseen ja väitöskirjaan .

Kansio eli monimuotogradu

 • ammatillisesta näkökulmasta valitun tehtävän toteuttaminen ja arviointi (esim. opetuspaketti, opetuskokeilu, koulutusmateriaalin suunnittelu ja sovellus, käännöstehtävä, ammatillisten tekstien tuottaminen ja arviointi, työtilanteiden ja -käytänteiden tutkimus ja kehittäminen, toiminta- tai interventiotutkimus jne.).
 • edellyttää perehtymistä sekä ammatillisen tehtävän lähtökohtiin ja taustaan (teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus) että käytäntöön ja kykyä punnita erilaisia vaihtoehtoisia tapoja lähestyä tehtävää.
 • edellyttää myös kykyä arvioida tehtävään liittyvää tietoa ja käyttää sitä hyväksi valitun tehtävän toteuttamisessa.
 • kansiogradussa voi olla kirjattuna työn eri vaiheita loppuraportteineen.

Muu kuin kirjallinen työ

 • muuta kuin perinteistä kirjallista esityismuotoa hyödyntävässä pro maisterintutkielmassa tulee aina olla kirjallinen osuus, jossa selostetaan työn kokonaisuus ja tekninen toteutus ja joka noudattaa jonkin muun gradutyypin raportointia.
 • myös ei-kirjallisen osuuden tulee olla jollain menetelmällä tallennettavissa.