06.03.2018

Tutkielman arviointi, kaksoisgradu ja yhteisgradu

 

Pro gradu -tutkielmat, lisensiaatintutkimukset ja väitöskirjat arvioidaan 5-portaisella asteikolla välttävä-tyydyttävä-hyvä-kiitettävä-erinomainen.

Ohjeiston tarkoituksena on olla samanaikaisesti viitteellinen opastus tutkielmien kirjoittajille, ohjaajille ja arvioijille. Laitokset voivat soveltaa niitä omien ohjaus- ja tutkimuskäytänteidensä ja tavoitteidensa mukaisesti.

Perusteet on laadittu lähinnä perinteiseen tutkimusraportin tyyppiseen tutkielmaan soveltuviksi, mutta niitä voidaan soveltaa myös muuntyyppisten pro gradujen arvioinnissa.

 

Kaksoisgradu

Pro gradu -tutkielma voidaan humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa hyväksyä kahden eri pääaineen tutkielmana (ns. kaksoisgradu) seuraavin edellytyksin:

  • jos kyseessä ovat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineet, tulee niiden kuulua eri aineryhmiin tiedekunnan kahden maisterintutkinnon suorittamista koskevan päätöksen mukaisesti, ks. yleistä maisterin tutkinnosta
  • asiasta on neuvoteltu työn aloittamisen yhteydessä kummankin oppiaineen pääedustajan tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa
  • tutkielma on sisällöltään laajempi kuin yhden aineen gradu siten, että molemmissa tutkinnoissa edellytetty tutkielman opintopistemäärä täyttyy
  • tutkielma osoittaa laatijansa hallitsevan kummankin tieteenalan tieteelliset menetelmät ja että tutkielmaa varten kerätty aineisto edustaa riittävässä määrin kumpaakin tieteenalaa
  • tutkielma jätetään tarkastettavaksi samaan aikaan molemmissa oppiaineissa.

Kaksoisgradun (ja siihen sisältyvän kypsyysnäytteen) tarkastavat kummankin tieteenalan edustajat. Tarkastajat voivat antaa yhteisen lausunnon, mutta arvolause-ehdotukset voivat olla pääaineissa erilaiset (tiedekunnissa on erilaisia arvosteluasteikkoja). Tutkielmaan merkitään, että kyseessä on kahden oppiaineen/tieteenalan yhteinen pro gradu -tutkielma.

Huom. samaa tutkimusmateriaalia voi käyttää myös kahteen eri graduun, jos pääaineet kuuluvat eri ryhmiin, ks. edellä 1. ehto ja jos materiaali soveltuu niihin kumpaankin. Tutkimusnäkökulma määräytyy tällöin kummassakin kyseisen oppiaineen mukaisesti. Kuten kaksoisgradussakin, työmäärän tulee olla selvästi suurempi kuin yhdessä gradussa. Tarkastus tapahtuu itsenäisesti ja erikseen kummassakin oppiaineessa.

Pro gradun ja sivututkielman yhdistäminen

Pääaineen tutkielma eli pro gradu voidaan hyväksyä jonkin muun aineen sivututkielmaksi edellyttäen, että se aiheeltaan liittyy kyseiseen toiseen aineeseen ja vastaa tutkimusmenetelmiltään ja tuloksiltaan aineen tutkielmien tasoa ja että tutkielma on pääaineessa hyväksytty vähintään arvolauseella hyvä (tai magna cum laude approbatur). Opiskelijan tulee sopia asiasta sivuaineen ohjaajan kanssa jo työn suunnitteluvaiheessa. Sivuaineessa tutkielma mitoitetaan 20 opintopisteeksi.

Yhteisgradu

Pro gradu -tutkielma tai sivuaineen tutkielma voidaan laatia kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä (yhteisgradu tai yhteistutkielma). Tekijöiden itsenäinen osuus mahdollisten yhteisesti laadittujen osien lisäksi tulee kuitenkin pystyä osoittamaan. Huom. ilman kaikkien tekijöiden lupaa ei työtä, sen osia tai aineistoa voi myöhemmin käyttää muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi toisen tutkinnon opinnäytteeksi.