16.03.2017

Tutkielman luovutus, tarkastus, oikaisupyyntö ja julkaisu

Esitarkastus

Esitarkastusta varten opiskelija toimittaa työn pääohjaajalle. Esitarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että tutkielma on edennyt hyväksyttävään suuntaan ja että se voidaan sellaisenaan tai melko pienin korjauksin ja parannuksin esittää lopullisesti tarkastettavaksi. Esitarkastusvaiheessa ei esitetä arvosanaa. Esitarkastusvaiheessa tutkielma tarkistetaan plagiaatintunnistusohjelmalla (Urkund). Ohjaaja antaa palautteen, jonka perusteella opiskelijalla on mahdollisuus tehdä korjauksia ja viimeistellä tutkielma.

Tarkastajien nimeäminen

Opiskelija toimittaa lopullisen tutkielman tarkastusta varten oppiaineen pääedustajalle. Tutkielman tulee sisältää tiivistelmä (ks. Tiivistelmä). Oppiaineen pääedustaja nimeää tutkielmalle kaksi tarkastajaa, joista toinen voi olla ohjaaja.

Tarkastus ja arvosana

Pääedustaja toimittaa tutkielman tarkastajille. Toimitus tapahtuu kunkin laitoksen omien ohjeiden mukaisesti. Samalla opiskelijan tulee varmistaa, että hänen yhteystietonsa ovat laitoksen käytössä.

Tarkastajat laativat kuukauden sisällä lausunnon, joka sisältää arvolause-ehdotuksen, ja lähettävät sen laitoksen johtajalle, oppiaineen pääedustajalle ja tiedoksi opiskelijalle (sähköisesti). Samalla tarkastajat ilmoittavat opiskelijalle tämän mahdollisuudesta antaa vastine tarkastajien lausunnosta (tutkintosääntö 50§) ennen tutkielman arvostelua. Vastine tulee antaa 14 vrk:n sisällä tarkastajien lausunnon saamisesta. Halutessaan antaa vastineen opiskelija toimittaa sen kirjallisena laitoksen johtajalle. Hyväksymisprosessi etenee vasta sitten, kun määräaika on kulunut tai opiskelija on ilmoittanut, ettei hän anna vastinetta. Samalla kun opiskelija ilmoittaa, ettei anna vastinetta, hän osoittaa tallentaneensa tutkielman sähköisenä JYX-julkaisuarkistoon (ohjeet https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu). Tarvittaessa voit hyödyntää suomalaista sanasto- ja ontologiapalvelua (Finto)

Tämän jälkeen tarkastajat esittävät tutkielman laitoksen johtajan hyväksyttäväksi. Esitystä varten tarkastajat toimittavat lausunnon/lausunnot tulostettuna laitoksen johtajalle, joka päättää gradun hyväksymisestä ja antaa sille arvosanan viikon sisällä. Laitoksen sisäisen työnjaon mukaan hyväksyjä voi olla myös varajohtaja.

Tutkielma arvioidaan 5-portaisella asteikolla (erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1)). Tutkielman arviointi ei vaikuta syventävien opintojen kokonaisarvosanaan. Tutkielman laajuus on 40 opintopistettä (sivututkielman 20 op ja sivututkielma arvostellaan asteikolla hvyäksytty/hylätty).

Mikäli opiskelija antaa vastineen tarkastajien lausunnosta, johtaja perehtyy asiaan (tarkastajien lausuntoihin, vastineeseen, pro gradu -tutkielmaan) ja voi kuulla tarkastajia vastineessa esitetyistä asioista. Tarvittaessa laitoksen johtaja voi määrätä työlle kolmannen tarkastajan. Tarkastajien (kahden alkuperäisen ja mahdollisen kolmannen tarkastajan) lausuntojen perusteella ja vastineen huomioon ottaen johtaja hyväksyy ja arvostelee tutkielman.

Tutkielman tekijällä on oikeus keskeyttää tarkastus ennen tutkielman lopullista arvostelua eli laitoksen johtajan päätöstä (tutkintosääntö 50§). Kirjallinen ilmoitus keskeytyksestä tulee tehdä laitoksen johtajalle.

Oikaisupyyntö

Tutkintosäännön (60§) mukaan syventäviin opintoihin kuuluvan tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi tehdä oikaisupyynnön yliopiston muutoksenhakulautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Vapaamuotoinen oikaisupyyntö yhteystietoineen toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnan käsittelyä varten  tutkielman tuleeolla saatavilla JYX-julkaisuarkistossa verkossa luettavissa tai sähköisenä tiedostona.

Rekisteröinti

Tutkielma rekisteröidään laitoksella opintosuoritusrekisteriin.

Tiivistelmä eli abstrakti

Tutkielmaan tulee sisältyä suomenkielinen tiivistelmä (suomenkielisillä opiskelijoilla), jossa selostetaan tutkielman tavoitteita, tutkimusmenetelmiä ja -materiaalia, sisältöä ja tuloksia. Tiivistelmä voidaan halutessa liittää tutkielmaan kahtena kappaleena, joista toinen on suomen- ja toinen englanninkielinen. Voit tallentaa tiivistelmän lomakepohjan tiedekunnan lomakesivulta. Tiivistelmän tietoja voi käyttää myöhemmin JYX-julkaisuarkiston tiivistelmää varten.

Tutkielman julkisuus

Tutkielmat ja tiivistelmät ovat julkisia. Tutkimusaineiston yhteydessä syntyneet tai kootut mahdolliset liikesalaisuudet tai julkisuuslaissa (nro 621/1999) tarkoitetut salassa pidettävät asiat jätetään opinnäytteen tausta-aineistoon, jonka säilyttäminen on tekijän omassa harkinnassa (tiedekuntaneuvosto 23.3.2004).

sivun osoite: http://r.jyu.fi/7tAa