04.10.2017

Aineenopettajan kelpoisuudet

Opettajan pedagogiset opinnot ja opettajan kelpoisuudet

 
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
 

Aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla 1) (kandidaatin ja) maisterin tutkinto, 2) opettajan pedagogiset opinnot sekä 3) tiedekunnan määrittelemät opetettavan aineen opinnot vähintään yhdessä opetettavassa aineessa. Tiedekunnassa voi valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten, historian ja yhteiskuntaopin, filosofian ja elämänkatsomustiedon sekä musiikin aineenopettajaksi.

Aineenopettajakoulutukseen valitut suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sivuaineena esimerkiksi siten, että kandidaatin tutkintoon sisältyvät pedagogiset perusopinnot ja maisterin tutkintoon pedagogiset aineopinnot. Aineenopettajaksi on mahdollista pätevöityä myös siten, että maisterin tutkinnon jälkeen suoritetaan erilliset opettajan pedagogiset opinnot, joko JY:ssa tai jossain muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, jossa opetusta järjestetään.

Aineenopettajan pedagogisia opintoja haetaan sivuaineeksi kasvatustieteiden tiedekunnasta. Hakuaika on vuodenvaihteessa. Katso aikataulu ja ohjeet kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulta (linkki).

Lukion kelpoisuus

Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, opettajan pedagogiset opinnot sekä

yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 op, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60 op (as 986/05 10 §).

1. Asetuksessa tarkoitettua vähintään 120 op:n kokonaisuutta vastaa tiedekunnan päätöksen mukaan:

Vieraissa kielissä pääaineen (englannin kieli, latinan kieli, ruotsin kieli, romaaninen filologia, saksan kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kulttuuri) perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Historiassa perus- ja aineopinnot historiassa sekä syventävät opinnot joko Suomen historiassa, taloushistoriassa tai yleisessä historiassa. Historian ja yhteiskuntaopin virkaa varten tarvitaan lisäksi yhteiskuntatieteen perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Vaihtoehtona ovat valtio-opin tai kansantaloustieteen perus- ja aineopinnot ja toisessa niistä perusopinnot.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa suomen kielen taikka kirjallisuuden perus-, aine- ja syventävät opinnot, toisen mainitun perus- ja aineopinnot sekä puheviestinnän opinnot 12 op (Viestintäosaaminen 7 op ja Viestintä ja vaikuttaminen 5 op).

Musiikissa opetussuunnitelmassa määritelty 120 opintopisteen musiikkikasvatuksen kokonaisuus, joka sisältää perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot vähintään 60 op:n laajuisina.

Huom. uudessa tutkintojärjestelmässä syventävät opinnot aina sisältävät tutkielman (joko 40 op tai sivuaineessa 20 op:n laajuisena).

 

Yhteiskuntaoppi

Filosofia

Elämänkatsomustieto

 

2. Asetuksessa tarkoitettua vähintään 60 op:n kokonaisuutta vastaa vieraissa kielissä perus- ja aineopinnot, äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot, historiassa perus- ja aineopinnot ja musiikissa musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot (60 op) opetussuunnitelman mukaisesti.

Perusopetuksen kelpoisuus

Edellä mainitut (kohta 2) vähintään 60 op:n kokonaisuudet antavat kelpoisuuden myös perusopetukseen (em. as 5. §)