26.02.2019

Aineenopettajan kelpoisuudet

Opettajan pedagogiset opinnot ja opettajan kelpoisuudet

Aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla

1) (kandidaatin ja) maisterin tutkinto
2) opettajan pedagogiset opinnot sekä
3) tiedekunnan määrittelemät opetettavan aineen opinnot vähintään yhdessä opetettavassa aineessa.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voi valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraiden kielten, historian ja yhteiskuntaopin, filosofian ja elämänkatsomustiedon sekä musiikin aineenopettajaksi.

Aineenopettajakoulutukseen valitut suorittavat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) sivuaineena esimerkiksi siten, että kandidaatin tutkintoon sisältyvät pedagogiset perusopinnot ja maisterin tutkintoon pedagogiset aineopinnot. Aineenopettajaksi on mahdollista pätevöityä myös siten, että maisterin tutkinnon jälkeen suoritetaan erilliset opettajan pedagogiset opinnot, joko JY:ssa tai jossain muussa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, jossa opetusta järjestetään.

Aineenopettajan pedagogisia opintoja haetaan sivuaineeksi kasvatustieteiden tiedekunnasta. Hakuaika on vuodenvaihteessa. Katso aikataulu ja ohjeet kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulta.

 

Lukion kelpoisuus

Lukion aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, opettajan pedagogiset opinnot sekä

yhdessä opetettavassa aineessa aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot tutkinnon pääaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 120 op, ja kussakin muussa opetettavassa aineessa opinnot, jotka ovat perus- ja aineopinnot yliopiston oppiaineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa, laajuudeltaan vähintään 60 op (as 986/05 10 §).


1. Asetuksessa tarkoitettua vähintään 120 op:n kokonaisuutta vastaa tiedekunnan päätöksen mukaan

Vieraissa kielissä pääaineen / aineenopettajakoulutuksen tutkinto-ohjelman kyseisen kielen opintosuunnan (englannin kieli, latinan kieli, ruotsin kieli, romaaninen filologia, saksan kieli ja kulttuuri, venäjän kieli ja kulttuuri) perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Historiassa perus- ja aineopinnot historiassa sekä syventävät opinnot joko Suomen historiassa, taloushistoriassa tai yleisessä historiassa. Historian ja yhteiskuntaopint virkaa varten tarvitaan lisäksi opetettavan aineen opinnot yhteiskuntatieteissä.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa suomen kielen ja kirjallisuuden perus- ja aineopinnot ja toisen aineen syventävät opinnot sekä viestinnän opinnot 10 op (VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen (5 op) ja  VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen (5 op)).

Suomalaisessa viittomakielessä viittomakielen / viittomakielen asiantuntijan tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Musiikissa musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot sekä syventävät opinnot. 

Filosofiassa filosofian / yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman filosofian opintosuunnan perus-, aine- ja syventävät opinnot.

Yhteiskuntaopissa yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintokokonaisuus ja sen lisäksi syventävät opinnot yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelmasta opintosuuntana politiikka, sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka tai syventävät opinnot sosiologian, yhteiskuntapolitiikan tai valtio-opin pääaineista. ks. myös yhteiskuntaoppi opetettavana aineena.

Huom. syventävät opinnot sisältävät aina tutkielman (joko 40 op tai sivuaineessa 20 op:n laajuisena).


2. Asetuksessa tarkoitettua vähintään 60 op:n kokonaisuutta vastaa


vieraissa kielissä
perus- ja aineopinnot,
äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä suomen kielen että kirjallisuuden perus- ja aineopinnot,
historiassa perus- ja aineopinnot,
musiikissa musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot,
filosofiassa perus- ja aineopinnot,
yhteiskuntaopissa yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintokokonaisuus, ks. yhteiskuntaoppi opetettavana aineena
elämänkatsomustiedossa elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus opetussuunnitelman mukaisesti.


Perusopetuksen kelpoisuus

Edellä mainitut (kohta 2) vähintään 60 op:n kokonaisuudet antavat kelpoisuuden myös perusopetukseen (em. as 5. §)