11.03.2019

Tutkintoja ja opintoja koskevia yleisiä määräyksiä, tutkintoasetus ja tutkintosääntö

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettavat tutkinnot


ks. pysyväismääräykset, listaus

 

Pääaineesta

 

Tutkinnossa pääaineen tulee olla jokin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppiaine. Pääainetta eli tutkinto-ohjelmaa voi tiedekunnan luvalla vaihtaa. Lisätietoa tutkinto-ohjelman vaihtamisesta löydät opiskelijan ohjeista. Tutkinto-oikeus alkuperäisessä pääaineessa lakkaa vaihtamisen jälkeen.

 

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen sivuaineista

 

Sivuaineiksi voidaan liittää Jyväskylän yliopistossa, muissa suomalaisissa yliopistoissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Sivuaineiden valinta tutkintoa varten on vapaata opinto-oikeuksien rajoissa. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten tulee suorittaa vähintään yksi perusopintokokonaisuus, yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnossa tulee olla  vähintään kaksi 25 opintopisteen laajuista opintokokonaisuutta tai yhden sivuaineen perus- ja aineopinnot.

 

HuK-tutkinnon ainoaksi sivuaineeksi ei saman kielen kanssa hyväksytä vastaavan käännösaineen (esim. TAY:ssa suoritettua) kokonaisuutta. Vastaavasti Etudes françaises, Deutsche Kulturstudien tai Italian kieli ja kulttuuri -perusopinnot eivät käy romaanisen filologian, saksan kielen ja kulttuurin tai italian kielen rinnalle ainoiksi sivuaineiksi.

Opettajakelpoisuuden antavien tutkintojen aineyhdistelmät on erikseen määritelty. Ylimääräisiä sivuaineita voi olla kaikissa tutkinnoissa. Huom. kuitenkin, että maisterin tutkintoon ei voi sisällyttää kandidaatin tutkinnon osia.

Tutkintoon ei voida sellaisenaan sisällyttää muuhun samantasoiseen tutkintoon sisältyviä opintokokonaisuuksia (esimerkiksi perusopintoja vaikka tutkinnossa olisi aineopinnot ko. aineessa), ei myöskään toisen tutkinto-oikeuden pääainetta tai pääaineen osia. Maisterin tutkinnon pääainetta tai sen osia ei myöskään voi yhdistää kandidaatin tutkintoon. Tiedekunta voi poiketa näistä periaatteista, jos se opiskelijan tarvitseman ammattipätevyyden kannalta on tarpeellista ja perusteltua (tiedekunnan päätökset 19.1.1999 ja 28.8.2001).

Tutkinnosta enintään puolet voi olla hyväksiluettu (muualla) aiemmin suoritetuilla opinnoilla ja muuten hankitulla osaamisella (JY tutkintosääntö 33 §). Lisätietoja AHOT-periaatteista ja käytännöistä on tiedekunnan opiskelijan ohjeissa.

Ylempään korkeakoulututkintoon voi sisällyttää pääaineen syventävien opintojen lisäksi sivuaineopintokokonaisuuden, erikoistumisopintoja tai muita valinnaisia opintoja niin että tutkinnon laajuus, 120 op,  täyttyy. Pääaineen täydentävät opinnot tulevat kyseeseen esimerkiksi silloin, kun edeltävään korkeakoulututkintoon (esimerkiksi amk-tutkintoon) ei ole sisältynyt pääaineen perus- ja aineopintoja vastaavia opintoja. Täydentävät opinnot ovat usein perus- ja aineopintotasoisia opintoja, ja ne on mahdollista liittää maisterin tutkintoon, jos ne eivät ole sisältyneet aiemmin suoritettuun tutkintoon.

Opintosuoritusten arviointi

Opintosuoritusten arvioinnista, arvosteluasteikoista ja oikaisumenettelystä on säädetty yliopiston hallituksen hyväksymässä tutkintosäännössä. Kurssijaksot ja kokonaisuudet arvioidaan asteikolla 1-5. Kokonaisuuksissa käytetään myös sanallisia kuvauksia erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä(1). Kokonaisuuksien arvolause määräytyy jaksojen arvosanojen keskiarvona (pyöristäen lähimpään kokonaiseen numeroon) ja jaksojen laajuuden mukaan painotettuna. Asteikolla hyväksytty - hylätty -arvioidut jaksot eivät vaikuta kokonaisuuden arviointiin. Maisterintutkielman arvosana ei vaikuta muiden syventävien opintojen arvosanaan.

Kokonaisarvolauseen laskukaava

Jokaisen kurssin arvolause kerrotaan kurssin opintopistemäärällä. Näin saadut tulot lasketaan yhteen ja jaetaan opintopisteiden kokonaissummalla.

Kurssit, jotka arvostellaan hyväksytty - hylätty -arvosteluasteikolla eivät vaikuta keskiarvoon.  Saatu summa pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (1 - 5) ja annetaan vastaava arvosana. Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy keskiarvojen perusteella seuraavasti:

1,00-1,49 = 1
1,50-2,49 = 2
2,50-3,49 = 3
3,50-4,49 = 4
4,50-5,00 = 5

Esimerkki:

 • Opintokokonaisuuteen (30 op) kuuluvat seuraavat viisi kurssia
  • Kielitiede (6 op), arvosana 5
  • Historia (4 op), arvosana 3
  • Kielioppi (8 op), arvosana 2
  • Ääntäminen ja fonetiikka (2 op), arvosana 4
  • Kirjallinen taito (10 op), arvosana 3
 • Kerrotaan kurssien opintopistemäärät annetuilla arvolauseilla:
  • Kielitiede 6 x 5 = 30
  • Historia 4 x 3 = 12
  • Kielioppi 8 x 2 = 16
  • Ääntäminen ja fonetiikka 2 x 4 = 8
  • Kirjallinen taito 10 x 3 = 30
 • Lasketaan saadut tulot yhteen: 30 + 12 + 16 + 8 + 30 = 96
 • Jaetaan saatu summa opintopistemäärällä: 93 : 30 = 3,2
 • Pyöristetään saatu summa lähimpään kokonaislukuun: 3,2 ~ 3
 • Kokonaisuuden arvosanaksi tulee Hyvä (3).

Opintosuoritusten vanhenemisesta

Tutkintoon yhdistettävillä opintosuorituksilla ei ole vanhenemisrajaa. Kokonaisuudet on kuitenkin syytä tehdä valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Kymmenen vuotta vanhat tai vanhemmat osasuoritukset eivät automaattisesti kelpaa kokonaisuuksiin (p,a ja s), vaan ao. opettaja tai tentaattori arvioi niiden vastaavuuden nykyiseen opetukseen ja päättää mahdollisista lisäopinnoista (tiedekunnan päätös 8.6.2010). Jos vastaavuutta ei lainkaan löydy, hyväksytään vanha suoritus silti tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Työharjoittelu

Ohjattu työharjoittelu on mahdollista yhdistää tutkintoon suorituksena, jonka enimmäislaajuus on 10 op, edellyttäen että harjoittelupaikka on pääainelaitoksen hyväksymä.

Opintojen kestosta

Kandidaatin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta ja maisterin tutkinnon kaksi vuotta. Normaalitapauksessa ei minimitutkintoihin ole syytä käyttää enempää aikaa, ellei välillä ole ollut keskeytyksiä esim. työssäkäynnin takia. Opetussuunnitelman muuttuessa vanhoille suorituksille ei välttämättä löydy vastaavuutta, joten kokonaisuuksia ei kannata jättää kesken pitkäksi aikaa. Ks. myös edellä Opintosuoritusten vanhenemisesta.

Yliopistolaissa määrätään opiskeluajan rajoituksista. Lisätietoa opiskeluajan rajoittamisesta ja lisäajan hakemisesta tutkinnon suorittamiseksi löydät osoitteesta https://opiskelu.jyu.fi/fi/opiskelijapalvelut/lisaajan-hakeminen-opintojen-loppuun-saattamiseksi