04.10.2017

Tutkintojen osaamistavoitteet

Perustutkintojen osaamistavoitteet

 
 

HuK-tutkinnon suorittanut

 • Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
 • Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
 • Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
 • Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
 • Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
 • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
 • Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen

YTK-tutkinnon suorittanut

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet käyttää ja arvioida opintojensa aikana hankkimaansa tietoa ja osaamista kriittisesti. Hän kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi eettisesti kestävällä tavalla. Opiskelijalla on tutkimuksen tekemisen perusvalmiudet. Hän osaa tunnistaa ja muotoilla tutkimuskysymyksiä sekä hakea kirjallista ja empiiristä tietoa sekä jäsentää ja arvioida valitsemalleen alalle olennaista tieteellistä keskustelua. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti tutkielman, jossa hän  käyttää aiheen kannalta olennaisia tutkimusmenetelmiä, soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. Opiskelija osaa työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä. Hän hallitsee tieteelliset opintokäytännöt ja osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijalla on edellytykset aloittaa maisteriopinnot ja kehittyä valitsemansa tieteenalan asiantuntijaksi.

FM-tutkinnon suorittanut

 • Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
 • Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
 • Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
 • Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
 • Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
 • Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

YTM-tutkinnon suorittanut

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija  hallitsee filosofian, politiikan, sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella tutkimuskohteitaan kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Itsenäisesti vaativissa  yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelijalla on perusvalmius filosofian tai sosiaalitieteiden tohtoriopintoihin pääaineenaan filosofia, politiikka, sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka.