04.10.2017

Yleistä kandidaatin tutkinnosta

Kandidaatin tutkinnon (HuK ja YTK) vähimmäislaajuus on 180 opintopistettä. Tutkintoon tulee sisältyä vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot, pääaineen perus- ja aineopinnot sekä vähintään yksi, YTK-tutkinnossa kaksi perusopintotasoista sivuainekokonaisuutta.

Muut tutkintoon sisällytettävät opinnot voivat olla yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia tai kursseja, kuten tiedekunnan järjestämiä tieto- ja viestintätekniikan kursseja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja, työelämäkursseja tai yliopistoliikunnan järjestämiä tutkintoon tarkoitettuja kursseja. Usein on kuitenkin järkevää, että sivuaineet koostuvat pääosin perus- ja aineopintokokonaisuuksista.  Esimerkiksi opettajakelpoisuuksiin tarvitaan vähintään aineopintotasoisia kokonaisuuksia. Sivuaineet kannattaa pyrkiä yhdistämään kokonaisuuksina kandidaatin ja maisterin tutkintoon, mutta sivuainopintoja voi tarvittaessa jakaa tutkintojen kesken esimerkiksi siten, että osa opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista sisällytetään kanditutkintoon, osa maisterin tutkintoon. Tällöin valmis kokonaisuus kirjataan maisterintutkintotodistukseen, mutta kokonaisuuden kandidaatin tutkintoon sisällytettyjä opintojaksoja ei opintopisteinä lasketa maisterin tutkinnon kokonaislaajuuteen. Syventäviä opintoja ei voi liittää kandidaatin tutkintoon.

Lisätietoja sivuaineista on sivuaineoppaassa.

Jos olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon voit katsoa lisätietoja amk-tutkinnon asemasta tutkintojärjestelmässä ja siirtymisestä maisteriopintoihin.

Todistuksessa näkyvään aineyhdistelmään, sivuaineisiin voidaan kirjata keskeneräinen opintokokonaisuus, jos kokonaisuudesta on tehty vähintään 18 opintopistettä (1.9.2013 lähtien 20 op). Aine- ja syventävien opintojen keskeneräisen kokonaisuuden kirjaaminen tutkintotodistuksen sivuaineisiin edellyttää, että alemman tason kokonaisuus on suoritettu kokonaisuudessaan. 

Pääaineen aineopintoihin sisältyy aina kandidaatintutkielma, jonka alalta kirjoitetaan kypsyysnäyte eli maturiteetti. Sivuaineena suoritettaviin aineopintoihin ei siis pääsääntöisesti sisälly kandidaatintutkielmaa.

Kandidaatin tutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi sisällyttää maisterin tutkintoon, eikä myöskään toisella tutkinnolla kokonaan korvattuja perus- ja/tai aineopintoja. Myöskään toisen kandidaattitason, eli amk-tutkinnon tai muun alemman korkeakoulututkinnon opintoja ei voi käyttää kandidaatin tutkintoon.