13.04.2017

Paperisen tutkintoanomuksen täyttöohje

Tämä on ohje tutkintolomakkeen (kandidaatin ja maisterin tutkinto) täyttöä varten. Jos lomaketta täyttäessäsi tulee kysymyksiä, joihin et löydä vastausta ohjeesta, ota yhteyttä tiedekunnan opintokansliaan.
 

Ennen kuin jätät tutkintoanomuksesi tiedekunnan kansliaan, varmista, että sinulla on loppumerkintä eli ns. koonti kaikista niistä opintokokonaisuuksista, jotka haluat sisällyttää aineyhdistelmääsi. Jos jostakin opintokokonaisuudesta puuttuu loppumerkintä, ota yhteyttä kyseisen laitoksen tai oppiaineen amanuenssiin. Huolehdithan myös, että tutkielmasi tiedot löytyvät yliopiston julkaisuarkisto JYXistä.

Huomaa tutkintoa anoessasi, että olet oikeutettu opintotukeen, mikäli tutkinnon myöntämispäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi. Jos valmistut ennen 18. päivää, et ole oikeutettu tukeen. Mikäli olet saanut opintotukea kyseiseltä kuulta, joudut palauttamaan maksetun summan. Jos valmistumispäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhempi, kuukausi katsotaan opintototuen tulovalvonnassa opiskeluaikaan kuuluvaksi kuukaudeksi. Opiskeluaikaan kuuluminen määrittyy opintotukioikeuden mukaan.

Anomuksen sisältö

  1. Henkilötiedot
  2. Anottava tutkinto
  3. Tutkintoon sisältyvät opinnot
  4. Kieli- ja viestintäopinnot
  5. Muut opinnot
  6. Kypsyysnäyte (Kandidaatin tutkinto)
  7. Tutkinnon kokonaislaajuus
  8. Muut tiedot


1. Sukunimi

Jos sukunimesi on muuttunut opiskeluaikanasi, kirjoita aikaisempi nimesi sulkuihin nykyisen sukunimesi perään.

2. Anottava tutkinto

Tutkintolomakkeet kandidaatin- ja maisterintutkinnon hakua varten löytyvät  verkkosivuiltamme kohdasta lomakkeet. Tutkintolomakkeessa henkilötietojen alapuolella on mainittu kummasta tutkinnosta on kyse.

3. Tutkintoon sisältyvät opinnot

Sekä pää- että sivuaineiden opintokokonaisuudet merkitään omille riveilleen (kokonaisuus, laajuus, arvostelu).

Huolehdi, että sinulla on rekisterissä valmiit opintokokonaisuudet koottuina eli esimerkiksi perusopintojen kokonaisuus on rekisteriin kirjattu siten, että rekisterissä näkyy kokonaisuuden arvostelu ja suorituspäivämäärä. Pääsääntöisesti opintoja kokoavat amanuenssit, ja koonti tulee pyytää kyseisen oppiaineen tai laitoksen amanuenssilta.

Sivuaineet voit merkitä laajuusjärjestyksessä. Jos sinulla on esimerkiksi yhdestä sivuaineesta perus- ja aineopinnot ja kahdesta muusta perusopinnot, merkitse ensin perus- ja aineopinnot ja seuraaville riveille ne aineet, joista sinulla on perusopinnot.

Jos sinulla on jostakin aineesta keskeneräinen opintokokonaisuus, mutta vähintään 20 op perus-, aine- tai syventäviä opintoja, voi sen merkitä sivuaineeksi. Keskeneräistä opintokokonaisutta ei rekisteriin koota. Kokonaisuus kohtaan merkitset tällöin esim. "p (osin)" ja laajuuskohtaan opintopistemäärän. Arvostelukohta jää tällöin tyhjäksi. Ainoastaan kokonaisuuksista merkitään arvostelu.

Mikäli opintokokonaisuus on suoritettu jossain muualla kuin Jyväskylän yliopistossa, merkitään oppilaitoksen nimi kohtaan "Yliopisto/korkeakoulu jos ei JY".


Ulkomailla suoritetut opinnot

Jos olet opiskellut ulkomailla ja saanut opintoja korvatuksi tai hyväksiluettua näillä opinnoilla, voidaan ulkomaisista opinnoista mainita tutkintotodistuksessasi. Lomakkeen sivuainekohdan tyhjille riveille voit kirjoittaa tiedot milloin ja missä yliopistossa ja missä maassa olit vaihdossa. Jos opintosuoritusotteessasi ei ole ulkomailla suoritetuista opinnoista yli 20 opintopisteen kokonaisuutta ja jos opinnot sisältyvät opintokokonaisuuksiin, liitä todistus ulkomaisista opinnoistasi tutkintoanomuksesi liitteeksi.

Jos olet suorittanut opintoja ulkomailla siten, että sinulle on kirjattu rekisteriisi niistä vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, tämän voit kirjata tutkintosi sivuaineisiin.


4.1. Kieli- ja viestintäopinnot (kandidaatin tutkinto)

Tutkintoon vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot ja niiden vähimmäislaajuudet näet tutkintojen rakenteesta. Tutkintoon vaadittavien kurssien lisäksi voit halutessasi suorittaa myös muita kieli- ja viestintäopintoja. Kaikki kielikeskuksen kurssit, jotka näkyvät opintorekisteriotteessasi kohdassa Viestintä- ja kieliopinnot voidaan liittää tutkintoosi viestintä- ja kieliopintoina.

Ole huolellinen valitessasi toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten kursseja. Tutkintoon vaadittavien kurssien tulee olla tasoltaan akateemisen tason kursseja. Alkeis- ja jatkokurssit eivät riitä tutkintoon vaadittaviksi, pakollisiksi kielisuorituksiksi. Tietoa kieliopinnoista löydät kielikeskuksen sivuilta.

Myös maturiteetti lasketaan kieli- ja viestintäopintoihin.

 

4.2. Kieli- ja viestintäopinnot (maisterin tutkinto)

Maisterin tutkintoon ei normaalisti enää tarvita kieli- ja viestintäopintoja, mutta esimerkiksi kandidaatin tutkinnon jälkeen suoritetut kieliopinnot voidaan sisällyttää maisterintutkintoon.

Kotimaisten kielten virkakelpoisuuden toteamiseksi tutkintotodistuksessa mainitaan aiemmassa tutkinnossa tai muulla tavoin saavutettu kelpoisuus. Sitä varten lomakkeelle merkitään toisen kotimaisen kielen vähimmäissuoritus sekä maturiteetti.

 

5. Muut opinnot

Muut opinnot kohtaan voit laskea irralliset ja yksittäiset kurssit sekä keskeneräiset, alle 20 opintopisteen opintokokonaisuudet.


6. Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto)

Kypsyysnäyte eli maturiteetti kirjataan opintorekisteriin kohtaan yleis- ja muut opinnot tai kieli- ja viestintäopinnot.  Äidinkielenään suomea puhuvat opiskelijat tekevät maturiteetin yleensä suomen kielellä. Tutkinnossa maturiteetti lasketaan kieli- ja viestintäopintoihin.

Mikäli sinulla on ulkomainen tutkinto (esim. BA, MA) ja olet tehnyt Jyväskylän yliopistossa vain maisteriopinnot, maturiteetti tulee tehdä maisterin tutkintoa varten.

 

7. Kokonaislaajuus

Kohtaan Tutkinnon kokonaislaajuus lasket yhteen kaikki lomakkeelle merkitsemäsi opintopisteet. Kandidaatin tutkinnon vähimmäislaajuus on 180 opintopistettä ja filosofian maisterin tutkinnon 120 opintopistettä.

 

8. Hakemuksen käsittelyyn kuluva aika

Useimmilla tutkintoanomuksilla on kiire. Tiedekunnan opintokanslian väki ymmärtää tämän ja pyrkii käsittelemään kaikki anomukset viipymättä. Varaudu kuitenkin siihen, että aikaa anomuksen jättämisestä tutkintotodistuksen saamiseen kuluu pari viikkoa. Varsinkin vuodenvaihde ja toukokuu ovat kiireistä aikaa, ja silloin anomuksen käsittely voi joskus kestää pidempäänkin.