Kansainvälisesti korkeatasoista, yhteiskunnallisesti merkityksellistä, eettisesti kestävää

Tiedekunnassamme tehtävää tutkimusta yhdistää inhimillisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelu ja tulkitseminen erilaisissa asiayhteyksissä. Kansainvälisesti korkeatasoisella tutkimuksella vastaamme sekä inhimillisiin että yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Monitieteistä, rajat ylittävää yhteistyötä

Tiedekunnan tutkimus on monitieteistä ja ylittää sekä tieteenalojen että oppiaineiden rajat.

Esimerkiksi etnisyyteen, identiteetteihin, muuttoliikkeisiin, köyhyyteen ja kriiseihin liittyvien kysymysten tarkastelu ovat yhteistä soveltavan kielentutkimuksen (kielikoulutuspolitiikka, kotouttaminen), musiikin, taiteen ja kulttuurin, sekä historian ja etnologian tutkijoille.

Ajankohtaisuus

Monet ajankohtaiset kriisit ja yhteiskunnalliset ilmiöt asettavat eurooppalaisille demokratioille vakavan haasteen. Monitieteinen kriisien ja yhteiskunnan muutosten tutkimus on yliopiston nousevia aloja, ja sen tarkoituksena on vastata näihin globaaleihin, mutta usein paikallisesti ilmeneviin, haasteisiin.

Yhteiskunnan historian huippuyksikössä tarkastellaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan muodostumista pitkällä aikavälillä rakenteiden, vuorovaikutuksen, yhteisöjen ja identiteettien näkökulmista.

Viimeaikaiset maailmanpoliittiset tapahtumat ovat lisänneet myös akatemiatutkija Jari Kaukuan tutkimusaiheen, islamilaisen filosofian, ajankohtaisuutta. Hänen tutkimuksensa avaa islamilaista ajattelua historian valossa. Kaukua sai tutkimukselleen Euroopan tutkimusneuvoston ERC Consolidator Grant -rahoituksen.

Sovellettavuus

HYTK-tiedekunnan tutkimuksen tulokset ovat sovellettavia monilla yhteiskunnan aloilla.

Esimerkiksi Tekesin rahoittamassa RECENART-hankkeessa tutkittiin taideteoksia ja arkeologisia esineitä, joiden tekijyys, aitous tai ajoitus edellytti lisäselvitystä. RECENART yhdisti taidehistorian, kemian ja fysiikan metodeja sekä optisia sovelluksia teostutkimukseen. Hankkeesta on syntynyt yliopistolähtöinen monitieteinen ja kansainvälinen yritys.

Nuorten digitaitoja tutkitaan professori Raine Koskimaan kansainvälisessä EU-hankkeessa Transmedia Literacy. Tavoitteena on miettiä keinoja, joilla nuorten kyvyt voitaisiin huomioida kouluopetuksessa.

Akatemiaprofessorit

Akatemiaprofessori Petri Toiviaisen (kausi 2014–2018) tutkimusryhmä pyrkii ymmärtämään, mitä aivoissa tapahtuu musiikin kuuntelun aikana. Lue lisää Musiikin kognition dynamiikka -tutkimuksesta.

Akatemiaprofessori Sara Heinämaa (kausi 2017–2021) kehittää tutkimuksessaan filosofisen lähestymistavan sosiaalisesta syrjäytymisestä ja ulossulkemisesta. Lue lisää Heinämaan tutkimushankkeesta Marginalization and Experience: Phenomenological Analyses of Normality and Abnormality (MEPA)

Profiloituminen

Jyväskylän vahva soveltava kielentutkimus on Suomessa ainutlaatuinen alueen tutkimuskeskittymä ja Suomen Akatemialta onkin saatu merkittävää rahoitusta profilointihankkeelle Applied Language Studies for the Changing Society. Soveltava kielentutkimus tarkastelee kieltä osana yhteisöjen toimintaa rakenteiden ja kieliopin sijaan.

Alueelle on muodostettu tutkijakollegium Research Collegium for Language in Changing Society (ReCLaS).

Toinen Suomen Akatemian rahoittama profilointialue on Crises Redefined: Historical Continuity and Societal Change (CRISES). CRISES rakentaa vahvalle perustalle ja jo olemassa olevalle tiiviille yhteistyölle tiedekunnan kolmen laitoksen välillä. Hanke yhdistää humanististen ja yhteiskuntatieteiden empiiriset ja metodiset vahvuudet monitieteiseksi kriisien, jatkuvuuksien ja muutoksien tutkimukseksi.

Huippuyksiköt

Yhteiskunnan historian huippuyksikössä tarkastellaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan muodostumista pitkällä aikavälillä rakenteiden, vuorovaikutuksen, yhteisöjen ja identiteettien näkökulmista.

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare) tutkitaan ikääntymisen ja hoivan käynnissäolevaa muutosta uusien käsitteellisten näkökulmien ja monitieteisen tutkimusyhteistyön avulla. 

Eurooppa

Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäen tutkimusprojektissa EUROHERIT tarkastellaan Euroopan unionin kulttuuriperintöpolitiikkaa. Tutkimushanke sai Euroopan tutkimusneuvostolta ERC Starting Grant -rahoituksen.

FiDiPro-professori Niilo Kauppi (kausi 2015 – 2019) on tutkinut Euroopan unionin kehitystä ja yhdentymistä eurooppalaisen politiikan käsitteiden ja instituutioiden muuttumisen kautta.

EURECA JYU -verkosto kokoaa yhteen Jyväskylän yliopistossa tehtävää EU- ja Eurooppa-tutkimusta.

Hyvinvointi

HYTK-tiedekunnan ainutlaatuinen tieteenalayhdistelmä mahdollistaa hyvinvoinnin tutkimisen monista näkökulmista:

  • Hyvinvoinnin, sairauden ja terveyden tieteellisinä kysymyksinä
  • Sosiaalisina kysymyksinä
  • Rakenteellisina ja yhteiskunnallisina kysymyksinä
  • Kulttuurisina ja historiallisina kysymyksinä
  • Kognitiivisina ja neurologisina kysymyksinä

Lue lisää tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta laitosten verkkosivuilta

  • Historian ja etnologian laitoksella tutkitaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen toimintaa, sen edellytyksiä, ehtoja ja tuloksia sekä niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen tutkimusta profiloi yhteiskunnallisten kriisien ja muutosten pitkän aikavälin vertaileva tutkimus. Lue lisää Helan tutkimuksesta
  • Lue lisää KiVin tutkimuksesta
  • Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkimus tarttuu ajankohtaisiin kehityskulkuihin: digitalisoitumiseen ja teknologisoitumiseen, monikulttuuristumiseen, yhteiskunnalliseen polarisoitumiseen ja juurettomuuteen. Tutkimuksessa pureudutaan tarkastelemaan ihmisten hyvinvointia, identiteettiä, kognitiota, kokemuksia, tunteita, affekteja sekä merkityksen muodostamisen prosesseja monitieteisesti musiikin ja taiteiden tutkimuksen sekä kriittisen kulttuurintutkimuksen välinein. Lue lisää Mutkun tutkimuksesta
  • Soveltavan kielentutkimuksen keskus (Solki) on Jyväskylän yliopistoon kuuluva tutkimuslaitos. Sen tavoitteena on kehittää kielikoulutusta laaja-alaisesti. Tutkimus ennakoi ja ottaa huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja kysymykset. Tutkimusta yhdistää käsitys kielestä sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena, identiteettejä ja kulttuuria rakentavana ilmiönä. Lue lisää Solkin tutkimuksesta
  • Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos on yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimukseen suuntautunut monitieteinen ja kansainvälisesti laajalle verkostoitunut yksikkö. Tutkimuksen painoalat sijoittuvat kolmeen klusteriin, jotka ovat (1) käsitemuutokset, poliittiset instituutiot ja osallistuminen, (2) sosiaalinen muutos ja kestävä kehitys ja (3) muuttuva hyvinvointi, hyvinvoinnin politiikat ja palvelujärjestelmät. Laitoksen kaikkia tutkimusklustereita yhdistää kansalaisuuden ja osallisuuden teema. Lue lisää Yfin tutkimuksesta.