08.04.2019

Jatko-opiskelijan opas

Heti jatko-opintojen alussa

Jatko-opinto-oikeuden saamisen jälkeen

 1. Tohtorikoulutettava ilmoittautuu läsnä tai poissa olevaksi. Kevään 2019 valinnoissa opiskelupaikan saaneet uudet jatko-opiskelijat ottavat opiskelupaikan vastaan sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi ja siirtyvät Oma Opintopolku -palvelun kautta ilmoittautumaan OILI-ilmoittautumispalvelussa. Ilmoittautuminen on tehtävä 14.8.2019 klo 15.00 mennessä. Huom! Yliopistolain mukaan ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä: Hän 1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; 2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
 2. Kun ilmoittautumislomakkeen tiedot on kirjattu Jyväskylän yliopistossa opiskelijarekisteriin, tohtorikoulutettava voi hakea Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnusta: https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/kayttajatunnukset/opiskelija 
 3. Tohtorikoulutettavan tuleva pääohjaaja kutsuu mahdollisimman nopeasti koolle kaikki tohtorikoulutettavan työn ohjaajat, jotka yhdessä tohtorikoulutettavan kanssa sopivat yhteistyön periaatteista. Sovitun perusteella ohjausasiakirja täytetään ja päivitetään ohjausasiakirjapalvelussa. 
 4. Dekaani on hyväksynyt alustavan jatko-opintosuunnitelman jatko-opinto-oikeuden haun yhteydessä. Tohtorikoulutettavan tulee tarkentaa jatko-opintosuunnitelmaansa viimeistään kuusi kuukautta jatko-opinto-oikeuden alkamisen jälkeen yhdessä ohjaajiensa kanssa. Tohtorikoulutettava kirjaa yhdessä ohjaajien kanssa sovitut muutokset jatko-opintosuunnitelmaan. Tarkennettu jatko-opintosuunnitelma lähetetään suunnittelija Heli Niskaselle. Mahdolliset myöhemmät muutokset jatko-opintosuunnitelmaan hyväksyy jatko-opintojen aikana pääohjaaja.

Vuosittainen ilmoittautuminen

Jatko-opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon joka lukuvuosi joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Vain yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen sekä suorittaa opintoja tai tutkinnon. Jos tohtorikoulutettava ei aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja, hän voi ilmoittautua poissa olevaksi.

 • Opintojaan jatkavat tohtorikoulutettavat: ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2019-2020 on 1.4.2019- 31.7.2019. Yksityiskohtaiset ilmoittautumisohjeet lähetetään sähköpostitse kaikille lukuvuonna 2018-2019 kirjoilla olleille tutkinto-opiskelijoille huhtikuussa ja julkaistaan yliopiston verkkosivuilla: https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/jatko-opiskelijoiden-ilmoittautuminen 
 • Kevään 2019 valinnoissa opiskelupaikan saaneet uudet tohtorikoulutettavat: katso kohta "Heti jatko-opintojen alussa".

HUOM: ohjausasiakirjat laaditaan tai päivitetään ohjausasiakirjapalvelussa lukuvuosi-ilmoittautumisen jälkeen. Ohjaajat kirjaavat ohjausasiakirjan voimassaolevaksi hyväksynnällään. Ainakin pääohjaajan tulee hyväksyä ohjausasiakirja.  Hyväksyntä on voimassa kuluvan lukuvuoden, eli ohjausasiakirjan sisältö tulee tarkistaa ja ohjaajan tulee vahvistaa asiakirja vähintään kerran vuodessa (lukuvuoden alussa).

 

Myöhästynyt ilmoittautuminen ja uudelleenkirjaaminen

Mikäli jatko-opiskelija ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettäminen johtaa myös Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksen voimassaolon päättymiseen, ellei tunnuksen voimassaololle ole muuta perustetta (esim. henkilökuntaan kuuluvat). Mikäli opiskeluoikeutensa menettänyt jatko-opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen tulee maksaa uudelleenkirjaamismaksu 35 €. Lue opiskelijapalveluiden ohjeet.

 

Ohjaus ja seurantaryhmä

Ohjaajat

Ohjaus on olennainen osa jatkokoulutusta ja jokaisella opiskelijalla on oikeus saada ohjausta tutkimustyön ja jatko-opintojen alusta loppuun saakka. Tohtorikoulutettavalle nimetään vastuullinen ohjaaja ja muut ohjaajat, joilla on tohtorintutkinto ja syvällinen perehtyneisyys asianomaisen pääaineen tutkimusalaan. Vastuulliseksi ohjaajaksi (pääohjaajaksi) tulee nimetä henkilö, joka on työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon. 

Tohtorikoulutettavan ja ohjaajien tehtävät on lueteltu ohjausasiakirjan liitteessä 1.

Väitöskirjaohjaajan check list löytyy tutkijakoulun sivuilta.

 

Kahden tai useamman tiedekunnan välinen tohtorintutkinto

Kahden tai useamman tiedekunnan välisellä tohtorintutkinnolla tarkoitetaan Jyväskylän yliopiston ohjeistuksen mukaisesti tutkintoa, johon liittyvän väitöskirjan ohjaajat edustavat kahta tai useampaa Jyväskylän yliopiston tiedekuntaa tai erillislaitosta. Heidän lisäkseen ohjaajia voi olla myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Tutkinnonhakuvaiheessa (väitöksen jälkeen) Jyväskylän yliopiston tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö, joka on jatko-opinto-oikeuden myöntäneen tiedekunnan ohella osallistunut tohtoriopiskelijan ohjaukseen, voi hakea yliopistolta kompensaatiota suoritetusta tohtorintutkinnosta. Huom: edellytyksenä kompensaation maksamiselle on, että valmistuneen tohtoriopiskelijan ohjausasiakirjasta löytyy maininta siitä, että suoritettu tutkinto on kahden tai useamman tiedekunnan välinen sekä toisesta tiedekunnasta tai muusta yksiköstä olevan ohjaajan nimi ja tiedekunta tai yksikkö ja kuvaus ohjaajien välisestä työnjaosta. Lue lisää: https://uno.jyu.fi/fi/ohjeet-ja-palvelut/ohjekeskus/opintoasiat/jatko-opinnot/kompesaatiomenettely.

Ohjausasiakirja

Jatko-opintojen ohjaajat ja tohtorikoulutettava keskustelevat heti jatko-opintojen alussa yhteistyön periaatteista ja kirjoittavat keskustelun pohjalta ohjausasiakirjan. Asiakirjan tarkoitus on selkeyttää tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuita sekä edistää tohtoriopintojen suorittamista. Ohjausasiakirjassa tohtorikoulutettava ja ohjaajat sopivat väitöskirjatyön tavoitteista, aikatauluista, ohjauksen käytännöistä ja suoritettavista opinnoista sekä muista työn etenemisen kannalta keskeisistä kysymyksistä. Suunnitelma tulisi laatia siten, että tohtorintutkinto voidaan suorittaa kokopäiväisesti opiskellen neljässä vuodessa. Ohjausasiakirjan laatimisen yhteydessä on syytä tutustua väitöskirjavaatimuksiin Jyväskylän yliopistossa sekä tohtorikoulutettavan, ohjaajan ja seurantaryhmän tehtäviin.

Ohjausasiakirja täytetään ja päivitetään ohjausasiakirjapalvelussa. Ohjausasiakirjapalveluun kirjaudutaan JYUn käyttäjätunnuksilla osoitteessa https://www.jyu.fi/supervisiondoc

Ohjausasiakirjan laatimisohjeet: https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/opas/ohjausasiakirja

Erityisissä poikkeustilanteissa perustellusta syistä on mahdollista laatia väliaikainen ohjausasiakirja paperilomakkeelle (docx).

Ohjaussuhteiden muutokset

Jatko-opintojen aikana voi syntyä tilanne, jolloin ohjaussuhde ei voi jatkua - syynä voi olla esimerkiksi vastuullisen ohjaajan eläköityminen. Ohjaussuhteisiin liittyvissä muutosta vaativissa tilanteissa tohtorikoulutettava ja ohjaajat neuvottelevat ensisijaisesti keskenään. Ohjaussuhteen purkamista tai muutoksia ohjaussuhteisiin voi esittää tohtorikoulutettava tai ohjaaja/t.

Kuultuaan tohtorikoulutettavaa ja ohjaajia oppiaineen pääedustaja ja laitoksen johtaja vastaavat yhdessä uuden ohjaajan nimittämisestä. Laitoksen johtaja vahvistaa ohjaussuhteen muutoksen ilmoittamalla asiasta sähköpostitse tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle. Ilmoitukseen on merkittävä tohtorikoulutettavan nimi, oppiaine sekä tiedot ohjausmuutoksista (uuden ja entisen ohjaajan nimi sekä onko kyseessä pää- vai sivuohjaaja). Ilmoituksen myötä ohjaussuhteiden muutokset päivitetään ohjausasiakirjapalveluun.

Seurantaryhmät humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jyväskylän yliopiston hallituksen hyväksymien yliopiston tutkijakoulun toimintaperiaatteiden mukaisesti jokaiselle tohtoriopiskelijalle muodostetaan seurantaryhmä. Ohjausasiakirjan liitteessä 1 on listattu seurantaryhmän tehtäviä, ja yliopiston sivuilla on myös yleisiä ohjeita seurantaryhmistä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laitoksissa ja yksiköissä seurantaryhmiä on seuraavasti:

 • historian ja etnologian laitos: tohtorikoulutettavien yhteisenä seurantaryhmänä toimii laitoksen johtoryhmä. Seurantaryhmän yhteyshenkilönä toimii laitoksen johtaja, yliopistotutkija Heli Valtonen. Lue lisää Helan seurantaryhmäkäytänteistä
 • kieli- ja viestintätieteiden laitos: tohtorikoulutettavien yhteisenä seurantaryhmänä toimii laitoksen tutkimuksen johtoryhmä. Seurantaryhmän yhteyshenkilönä toimii tutkimuksesta vastaava varajohtaja, professori Arja Piirainen-Marsh. Lue lisää KiVin seurantaryhmäkäytänteistä.
 • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos: tohtorikoulutettavien yhteisenä seurantaryhmänä toimii laitoksen tutkimuslautakunta. Seurantaryhmän yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja, yliopistotutkija Suvi Saarikallio. Lue lisää Mutkun seurantaryhmäkäytänteistä.
 • soveltavan kielentutkimuksen keskus: Solkissa seurantaryhmän muodostaa jatko-opintojen kehittämisryhmä. Yhteyshenkilönä toimii professori Ari Huhta. Lue lisää Solkin seurantaryhmäkäytänteistä.
 • yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: jokaisella tohtoriopiskelijalla on henkilökohtainen vuosittain kokoontuva seurantaryhmä, jonka muodostavat työn ohjaajat sekä yksi ohjausryhmän ulkopuolinen jäsen. Lue lisää Yfin seurantaryhmäkäytänteistä. 

Osa‐aikaisilla tohtorikoulutettavilla on seurantaryhmä, mutta sen ei välttämättä tarvitse kokoontua joka vuosi.

Seurantaryhmän tapaamisista laaditaan aina raportti. Tohtorikoulutettava ja seurantaryhmä tallentavat raportin.

Seurantaryhmät raportoivat tiedekuntaan tutkimuksen johtoryhmälle ja erityisesti sen puheenjohtajalle jatko-opintojen etenemiseen tai muihin seikkoihin liittyvistä ongelmista kootusti kerran tai kahdesti lukuvuodessa ja/tai välittömästi, mikäli asia sitä edellyttää.

Laitokset tiedottavat tarkemmin omista seurantaryhmän toimintaan liittyvistä käytännöistään.

 

Jatko-opintosuunnitelma

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma laaditaan jo jatko-opinto-oikeuden hakuvaiheessa, mutta sitä päivitetään jatko-opintojen edetessä. Pohjana jatko-opintosuunnitelman laatimiselle ovat tohtorikoulutettavan ura- ja työllistymistavoitteet. Jatko-opintosuunnitelma sisältää

 • ura- ja työllistymistavoitteet
 • tiivistelmä väitöskirjan tutkimussuunnitelmasta, mukaan lukien erityisesti aikataulu- ja rahoitussuunnitelma
 • aikataulutetun suunnitelman muista jatko-opinnoista (ks. Tutkintovaatimukset, Jatko-opintojen opetustarjonta)
 • aikataulutetun suunnitelman mahdollisista muista ammatillisesti pätevöittävistä tehtävistä, joita suoritetaan jatko-opintojen aikana (esimerkiksi työskentely oman yksikön ulkopuolella, tutkijaryhmässä työskentely, luottamustehtävät)

Jatko-opintosuunnitelma laaditaan valmiille lomakepohjalle.

Tohtorikoulutettavan tulee tarkentaa jatko-opintosuunnitelmaansa viimeistään kuusi kuukautta jatko-opinto-oikeuden alkamisen jälkeen yhdessä ohjaajiensa kanssa. Tarkennettu jatko-opintosuunnitelma lähetetään suunnittelija Heli Niskaselle. 

Jatko-opintosuunnitelmaa tarkennetaan myöhemminkin aina tarvittaessa. Muutokset jatko-opintosuunnitelmaan hyväksyy jatko-opintojen aikana pääohjaaja. 

Jatko-opintosuunnitelman toteutumista seuraavat sekä tohtorikoulutettava itsenäisesti että työn ohjaajat.

 

Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma laaditaan jo jatko-opinto-oikeuden hakuvaiheessa. Tutkimussuunnitelman rakenne on melko samanlainen kuin tutkimusprojektin loppuraportinkin (väitöskirjan). Tutkimussuunnitelmien muoto saattaa vaihdella tieteenaloittain ja jopa tutkimusaiheen mukaan, mutta tavallisimmin johdannossa kerrotaan tutkimuskysymys, tutkimuksen tavoite sekä osoitetaan miksi tutkimus on relevantti. Teorialuvussa kerrotaan mitä aiheesta jo tiedetään ja alustavan kirjallisuuskatsauksen tulokset. Metodiluku keskittyy tutkimustapoihin ja aineistoihin, joita työssä käytetään. Lisäksi tutkimussuunnitelmaan on syytä sisällyttää karkea aikataulu tutkimuksen etenemisestä. Ohjeita tutkimussuunnitelman tekoon löytyy verkosta, esimerkiksi Suomen Akatemian sivuilta tai kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristöstä.

Huomaa, että eri käyttötarkoitukset vaativat kuitenkin yleensä erilaisen tutkimussuunnitelman, vaikka paljon yhteistäkin on. Erilaisia ohjeita lukiessa kannattaa muistaa soveltaa niitä sen mukaan, mihin tarkoitukseen tutkimussuunnitelmaa ollaan tekemässä.

Rahoitushakemusten liitteeksi tulevien tutkimussuunnitelmien laatimisessa tulee muistaa ottaa huomioon hakuilmoituksen ohjeet. Apurahahakemuksia varten kirjoitettuun tutkimussuunnitelmaan vaaditaan usein esimerkiksi budjetti todennäköisistä kuluista. Apurahahakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee lähettää myös hakemuksen suosittelijoille (ohjaajille) hyvissä ajoin, jotta he voivat halutessaan kommentoida sitä.

Rahoitushakemusten lisäksi tutkimussuunnitelmaa esitetään tohtoriseminaareissa ja siitä keskustellaan ohjaajien ja muiden tiedeyhteisön jäsenten kanssa. Riittävän usein päivitetty tutkimussuunnitelma on hyödyllinen apuväline oman ja mahdollisen laajemman tutkimusryhmän työn organisointia varten. Tutkimussuunnitelma voi olla myös hyödyksi yhteyksien luomisessa muihin tutkijoihin.

 

Tutkimusetiikka

Tärkeitä linkkejä erilaisiin tutkimusetiikkaa koskeviin ohjeisiin löytyy Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun Tutkimusetiikka-sivuilta.

Perehdy myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeisiin, etenkin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeistukseen.

Tutustu myös Vastuullinen tiede -sivustoon (https://www.vastuullinentiede.fi/).

Jyväskylän yliopiston sivuilta löytyy rehtorin päätös opiskelun eettisistä ohjeista ja vilppitapausten käsittelystä Jyväskylän yliopistossa.

 

Avoin tiede

Jyväskylän yliopiston avoimen tieteen sivuilta (openscience.jyu.fi) löytyy ajantasaista tietoa avoimesta tieteestä ja julkaisemisesta. Sivuilla kerrotaan lisäksi tutkimusdatan ja oppimateriaalien avaamisesta, tekijänoikeuksista sekä tiedotetaan tarjolla olevasta koulutuksesta.

JYX on Jyväskylän yliopiston avoin julkaisuarkisto. JYXiin tallennetaan Jyväskylän yliopistossa tehtyä tutkimusta avoimesti kaikkien saataville. Yliopisto edellyttää tutkijoiltaan tutkimusartikkelien rinnakkaistallentamista JYX-julkaisuarkistoon. Tallennus tapahtuu helposti TUTKA-tallennuslomakkeella. Lisätietoja: https://openaccess.jyu.fi/.

 

Jatko-opiskelijoiden opinto-oikeuden passivoituminen ja passivointi

1) Jatko-opinto-oikeuden menettäminen ilmoittautumisen laiminlyömisen vuoksi: jatko-opinto-oikeuden säilyttäminen aktiivisena edellyttää, että tohtorikoulutettava ilmoittautuu joka lukuvuosi läsnä tai poissa olevaksi yliopiston määräämällä tavalla. Mikäli jatko-opiskelija ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettäminen johtaa myös Jyväskylän yliopiston tietoverkon käyttäjätunnuksen voimassaolon päättymiseen, ellei tunnuksen voimassaololle ole muuta perustetta (esim. henkilökuntaan kuuluvat).

Lue opiskelijapalveluiden sivuilta lisää siitä, mitä tulee tehdä jos on menettänyt opiskeluoikeutensa ilmoittautumisen laiminlyömisen vuoksi.

2) Jatko-opiskeluoikeuden passivointi: Dekaani voi ohjaajan esityksestä päättää tohtorikoulutettavan opiskeluoikeuden passivoinnista, jolloin tohtorikoulutettavalla ei ole mahdollisuutta ilmoittautua opiskelijaksi. Ennen päätöksen tekemistä dekaanin tulee kuulla seurantaryhmää ja tohtorikoulutettavaa. Vaihtoehtoisesti myös tohtorikoulutettava voi itse esittää opinto-oikeutensa passivointia, jolloin hän lähettää pyynnön siitä opintopäällikölle. Dekaani tekee päätöksen opiskeluoikeuden passivoinnista.

Mikäli tohtorikoulutettava, jonka jatko-opiskeluoikeus on passivoitu, haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen tulee esittää ohjaajalleen hyväksyttävä suunnitelma jatko-opintojen jatkamisesta aikatauluineen sekä laatia tai päivittää ohjausasiakirja. Ohjaajan vahvistettua ohjausasiakirjan dekaani päättää tohtorikoulutettavan oikeudesta ilmoittautua ja jatkaa opintojaan.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Jyväskylän yliopiston Jatko-opiskeluoikeuden passivointi -sivulta.

 

Opastusta ja vinkkejä jatko-opintoihin

Huom: lue alla olevien lisäksi myös Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun Vinkkejä väikkärin vääntäjälle.

Tohtorikoulutettavan oikeudet ja velvollisuudet

Tohtorikoulutettavan oikeudet, velvollisuudet ja erilaiset mahdollisuudet määräytyvät pitkälti sen mukaan, tehdäänkö jatko-opintoja työsuhteessa yliopistoon vai apurahoituksella (ks. tutkijakoulun ohjeita yliopiston henkilökuntaan kuuluvalle ja tutkijakoulun ohjeita apurahatutkijalle).

Lisäksi laitoksilla on erilaisia käytäntöjä koskien esimerkiksi apurahalla olevien tohtorikoulutettavien käytössä olevia työpisteitä, opetusmahdollisuuksia, kielentarkastuspalveluita ja verkkosivunäkyvyyttä. Lisätietoja näistä saa pääohjaajalta, oppiaineen pääedustajalta tai laitoksen johtajalta.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on tohtorikoulutettaville vapaaehtoinen. Ylioppilaskunnan jäsenyys antaa tohtorikoulutettaville oikeuden äänestää JYY:n vaaleissa ja hakea ylioppilaskylän asuntoihin, mutta se ei oikeuta YTHS:n palveluihin eikä matkalippualennuksiin julkisissa liikennevälineissä. Lue lisää: http://jyy.fi/opiskelijalle/jasenmaksu-ja-edut/jasenmaksu/

Jatko-opiskelijakortilla tai opiskelijapalveluista ilmaiseksi saatavalla opiskelutodistuksella tohtorikoulutettavat voivat saada joitakin alennuksia ja etuuksia esimerkiksi Semmalta tai museoista.

 

Työtilat laitoksella

Laitos ja tohtorikoulutettavat voivat solmia yhdessä sopimuksen tutkimuksen tekemisestä Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla. Mahdollisuudesta tilojen ja laitteiden käyttöön sekä siihen liittyvästä sopimuksesta voi kysyä lisää laitoksen johtajalta.

Jatko-opiskelijan sähköpostilistat

Korpissa on koko tiedekunnan jatko-opiskelijoille sähköpostilista. Lista päivittyy automaattisesti opiskelijarekisterin tietojen perusteella (läsnäolevaksi ilmoittautuneet ovat listoilla).

Humsocdoc-sähköpostilista on humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden sähköinen tiedotuskanava. Listan kautta saa lisätietoa esimerkiksi tohtorikoulutettaville suunnatuista koulutustilaisuuksista ja apurahahauista. Listalle kirjaudutaan osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/Humsocdoc.

Jos et ole Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa, voit liittyä myös oman tiedekuntasi apurahatutkijat-ryhmään Korpissa, jolloin saat myös jyu-staff-listan viestit

Laitoksilla voi olla omia sähköpostilistoja tohtorikoulutettaville ja/tai tohtorikoulutettavat saatetaan liittää laitoksen henkilökunnan sähköpostilistalle. Kysy lisätietoa näistä ja mahdollisista muista tärkeistä sähköpostilistoista ohjaajiltasi.

IHMEen sähköpostilistalle liittymisestä löytyvät ohjeet IHMEen verkkosivuilta.

TUTKA / Converis

TUTKA on Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. Tohtorikoulutettavan tulee kirjata TUTKAan julkaisut, esiintymiset ja muu tieteellinen toiminta. Julkaisut ilmoitetaan TUTKA-rekisteriin verkkolomakkeen kautta. TUTKA-tunnuksen ja salasanan saa oman yksikön pääkäyttäjältä.

Converis-tutkimustietojärjestelmä korvaa TUTKAn asteittain. Kaikkien Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettavien tulee laatia hankeilmoituksen Converis-tutkimustietojärjestelmässä aikoessaan hakea täydentävää (JYn ulkopuolista) tutkimusrahoitusta (esim. säätiöiden apurahat) jatko-opintoihin Jyväskylän yliopistossa. Hankeilmoitus tehdään ennen kuin hakemus lähetetään rahoittajalle. Seuraavissa vaiheissa täydentävän rahoituksen hankkeiden lisäksi järjestelmään tuodaan tiedot julkaisuista, kansainvälisestä henkilöstöliikkuvuudesta sekä merkittävistä tieteellisistä palkinnoista. Converis-järjestelmään kirjaudutaan JYn käyttäjätunnuksilla, eli siihen ei tarvita erillistä tunnusta tai salasanaa. Täältä löytyvät Converis-ohjeet.

ORCID

Jyväskylän yliopisto toivoo, että sen jokaisella tutkijalla olisi yksilöivä ORCID-tunniste. Lisätietoja: https://kirjasto.jyu.fi/ajankohtaista/orcid-tunnus?set_language=fi

IT-palveluiden tuottamia tukimateriaaleja

Tallenteet

Materiaaleja

Neuvontaa (teknistä ja tutkimuksellista) Atlas.ti-ohjelman käyttöön osoitteesta atlas.ti@jyu.fi