19.09.2018

Väittelyprosessi

HUOM!

Tutkijakoulun johtoryhmä edellyttää, että tiedekunnat painottavat sisäisissä ohjeissaan, hallintolain mukaista esteettömyysvaatimusta (434/2003, 27 §). Väitöskirjan tarkastusprosessissa esteettömyys tarkoittaa, ettei kukaan siihen osallistuvista henkilöistä (esitarkastaja, vastaväittäjä, tiedekuntaneuvoston jäsen tai valmistelija, arviointilautakunnan jäsen) ole väittelijään sellaisessa suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi.

Laitos: ennen väitöskirjan ennakkotarkastajaesityksen tekemistä

 • ennen esitarkastusprosessia opiskelija lähettää tutkimuksensa käsikirjoituksen plagiaatintunnistusohjelmaan (Urkund) pääohjaajaltaan saamaansa sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostona
 • pääohjaaja vastaa ohjelman (Urkundin) antaman raportin käsittelystä
 • pääohjaajan tulee lähettää plagiaatintunnistusohjelman tuottama raportti sekä lyhyt raporttiin ja laajempaan tutkimuseettiseen arviointiin perustuva Hyvä tieteellinen käytäntö -lausunto (HTK-lausunto) tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle arkistoitavaksi. Tiedekunta vastaa siitä, että esitarkastajat saavat halutessaan raportin ja HTK-lausunnon käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa. Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta.
 • jatko-opiskelija toimittaa työn sähköisenä pdf-muodossa tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle 

Laitos: esitys väitöskirjan ennakkotarkastajista

 • siinä vaiheessa kun pääohjaaja on varmistanut, että tutkimus on valmis tarkastukseen ja täyttää väitöskirjalle asetetut vaatimukset, tekee oppiaineen pääedustaja esityksen väitöskirjan ennakkotarkastajista. Esitys lähetetään suunnittelija Heli Niskaselle. 
  • Ennen esityksen tekemistä on varmistettava opiskelijarekisteristä, että jatko-opiskelijan pääainetieto on ajantasalla ja että hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi jatko-opiskelijaksi
  • Esitys tehdään tiedekunnan lomakkeella
  • Esityksen tulee aina sisältää myös esitarkastajien yhteystiedot
  • Esityslomakkeelle on merkittävä tieto opiskelijan ohjaajista. Tutkimuksen ohjaajat eivät voi toimia tutkimuksen tarkastajana.

Tiedekuntaneuvosto: esitarkastajien määrääminen

 • tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat. Kokousten ajankohdat ja aineiston määräajat käyvät ilmi tiedekuntaneuvoston kokousaikataulusta.
 • tiedekunta (vastuuhenkilö suunnittelija Heli Niskanen) tiedottaa kokouksen jälkeen tiedekuntaneuvoston päätöksestä väittelijälle, esitarkastajille ja pääohjaajalle
 • esitarkastajille lähetetään tutkimuksen ja päätöksen mukana
  - väitöskirjan tarkastusta koskevat ohjeet sekä
  - maksatustietolomake.
 • tiedekunta (vastuuhenkilö suunnittelija Heli Niskanen) tarkistaa opintorekisteristä tohtorikoulutettavan jatko-opintosuoritusten tilanteen ja lähettää koosteen jatko-opintosuoritusten tilanteesta sekä tohtorikoulutettavalle että hänen pääohjaajalleen.
 • esitarkastajat ja tutkimuksen tekijä eivät saa olla yhteydessä keskenään. Tiedekunta vastaa tiedonkulusta väittelijän/ohjaajien ja esitarkastajien välillä. Väittelijän on tuotava ohjaajansa tietoon, mikäli esitarkastaja on ollut häneen yhteydessä tarkastusprosessin aikana. 

Tiedekuntaneuvosto: väittelyluvan myöntäminen ja päätös tarkastustilaisuudesta

 • kun esitarkastajien lausunnot ovat saapuneet tiedekuntaan, tekee tiedekuntaneuvosto päätöksen väittelyluvan myöntämisestä. Väittelylupa ja väitöstilaisuus, vastaväittäjä ja kustos päätetään samassa tiedekuntaneuvoston kokouksessa.
 • oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle tarkastustilaisuutta koskevan esityksen. Esityksestä tulee käydä ilmi:
  • väittelijän ja työn nimi
  • väitöstilaisuuden ajankohta, päivämäärä, kellonaika ja sali
  • vastaväittäjä/jät (myös yhteystiedot, mikäli eri henkilö kuin ennakkotarkastajat) sekä kustos
  • arviointilautakunnan jäsenet 
 • tiedekunta (vastuuhenkilö suunnittelija Heli Niskanen) tiedottaa neuvoston väittelylupaa koskevasta päätöksestä jatko-opiskelijalle ja pääohjaajalle sekä neuvoston tarkastustilaisuutta koskevasta päätöksestä väittelijälle, vastaväittäjälle, arviointilautakunnalle ja oppiaineen pääedustajalle.
 • tiedekunta vastaa esitarkastuksen asiantuntijapalkkioista.
 • vastaväittäjälle lähetetään päätöksen mukana seuraava materiaali:
  - väitöskirjan tarkastusta koskevat ohjeet,
  - jatkotutkimusten arviointiohjeet,
  - tarkastustilaisuutta koskevat ohjeet,
  - maksatustietolomake sekä matkalasku.

Väittelijä

 • väittelijä huolehtii työn painatuksesta ja asianmukaisesta jakelusta.

Tarkastustilaisuus

 • laitos huolehtii yhdessä väittelijän kanssa väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä ja vastaväittäjän matkajärjestelyistä.
 • väittelijä ei saa suoraan olla yhteydessä vastaväittäjään, vaan tohtorikoulutettava ja vastaväittäjä ovat yhteydessä toisiinsa pelkästään kustoksen välityksellä. Väittelijän on tuotava ohjaajansa tietoon, mikäli vastaväittäjä on ollut häneen yhteydessä tarkastusprosessin aikana.
 • tiedekunta maksaa vastaväittäjälle vastaväittäjän palkkion sekä matkat, päivärahat ja kahden yön yöpymiskulut. Yli kahden yön yöpymiskuluista vastaa joko laitos tai vastaväittäjä itse. Laitos voi myös hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta tiedustella tiedekunnasta (dekaanilta), korvaisiko tiedekunta kolmannenkin yön yöpymiskustannukset. Matkajärjestelyissä avustaa tarvittaessa laitoksen matkasihteeri, jonka yhteystiedot löytyvät Palvelukeskuksen sivuilta.
 • väittelijä ottaa yhteyttä laitoksen sihteeriin ja pyytää häntä varaamaan väitöskahvien tarjoilu ja varmistamaan, että kahvitusta varten on varattu tila (esim. jokin Semman kahvioista).
 • arviointilautakunta tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvolauseesta. Myös vastaväittäjän/ien tulee kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle yhteinen tai erilliset perustellut kirjalliset arviointilausunnot väitöskirjasta, jossa nämä esittävät myös oman esityksensä väitöskirjalle annettavasta arvosanasta tai arvolauseesta. Lisäksi kustos tekee oman lausuntonsa.

Tiedekuntaneuvosto: väitöskirjan hyväksyminen 

 • väittelijä toimittaa tiedekuntaan tarkastustilaisuuden jälkeen tutkintoanomuksen.
  • Ellei väittelijällä jo ole lisensiaatintutkintoa, tulee jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaiset opinnot olla suoritettu ja kirjattu rekisteriin.
 • tiedekuntaneuvosto hyväksyy väitöskirjan. Päätöksen tekemiseen tarvitaan seuraavat dokumentit:
  - vastaväittäjän allekirjoittama lausunto,
  - arviointilautakunnan esitys arvolauseeksi
  - kustoksen lausunto

Tiedekunta: tohtorin tutkinnon myöntäminen

 • dekaani myöntää tohtorin tutkinnon. Päätöksen tekemiseen tarvitaan tutkintoanomus.
 • tiedekunta (vastuuhenkilö suunnittelija Salla Kujala) lähettää tutkintotodistuksen ja tiedon päätöksestä väittelijälle sekä tiedottaa hyväksymisestä pääohjaajalle ja oppiaineen pääedustajalle
 • tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö, joka on jatko-opinto-oikeuden myöntäneen tiedekunnan ohella osallistunut tohtoriopiskelijan ohjaukseen ja haluaa kompensaation väitöskirjatyöhön ohjauspanoksestaan, ilmoittaa siitä tutkinnonhakuvaiheessa tutkinnon myöntävälle tiedekunnalle Selvitys kahden tai useamman tiedekunnan välisen tohtorintutkinnon ohjauksesta -lomaketta käyttäen. Lue lisää.