12.06.2017

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelma 1.4.2017-31.7.2020

TOHTORIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen alan tohtorin tutkinnon suoritettuaan koulutettava

 • on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, sen kehitykseen ja tutkimusmenetelmiin sekä kykenee itsenäisesti ja luovasti tuottamaan uutta tietoa
 • ymmärtää tieteellisen tiedon moniulotteisen luonteen
 • toimii eettisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
 • osaa kehittää, toteuttaa ja johtaa itsenäisesti yhteistyötä ja hankkeita monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä
 • hallitsee tieteellisen viestinnän sekä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
 • osaa edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • osaa hyödyntää asiantuntijuutensa avaamat työllistymismahdollisuudet työelämässä

TOHTORIOPINTOJEN OSIOT JA OPINTOJEN RAKENNE

HUOM: ohjeet jatko-opintosuoritusten kirjaamisesta rekisteriin

Opinnot sisältävät lisensiaatintutkielman ja/tai väitöskirjan lisäksi seuraavat osiot (osioiden ja opintojaksojen tarkemmat kuvaukset taulukon jälkeen):

TIETEENALAKOHTAINEN OSAAMINEN, 20 op

Osaamistavoite: suoritettuaan osion Tieteenalakohtainen osaaminen tohtorikoulutettava

 • on perehtynyt omaan tutkimusalaan ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • on perehtynyt syvällisesti oman tutkimusalan kehitykseen ja perusongelmiin
 • tuntee tieteenteorian ja tieteenalan tutkimussuuntauksia
 • hallitsee oman alansa keskeiset tutkimusmenetelmät

Suoritustapa: suoritetaan pakollinen opintojakso HYTJ1000 Tohtoriseminaari 10 op sekä lisäksi suoritetaan yhdestä tai useammasta seuraavista aiheista opintoja niin, että 20 op täyttyy:

 • Oman tieteenalan opinnot (korkeintaan 10 op)
 • Tieteenteorian opinnot (korkeintaan 10 op)
 • Tutkimusmenetelmät (korkeintaan 10 op)
 • Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus (korkeintaan 5 op)
YLEISET VALMIUSTAIDOT, 20 op

Osaamistavoite: suoritettuaan osion Yleiset valmiustaidot tohtorikoulutettava

 • hallitsee tutkimuksessa ja nykypäivän asiantuntijatehtävissä tarvittavat yleiset valmiudet
 • tunnistaa ja osaa esitellä omat tohtoritasoisen asiantuntijan taitonsa

Suoritustapa: suoritetaan pakolliset opinnot

 • Tutkimusosaamisen osiosta tutkimusetiikan opintoja 5 op
 • Viestintäosaamisen osiosta vähintään 5 op opintoja

jonka lisäksi suoritetaan yhdestä tai useammasta seuraavista osioista opintoja niin, että 20 op täyttyy:

 • Tutkimusosaaminen
 • Viestintäosaaminen
 • Muun ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen

 

HYTJ9000 Väitöskirja 

Osaamistavoitteet:

 • tuntee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa toimia niissä tarkoituksenmukaisella tavalla
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja rakentaa selkeän tutkimusasetelman
 • osaa asemoida tutkimuksensa alansa tutkimuskentässä
 • tuntee oman erityisalansa keskeiset teoriat, käsitteet ja lähteet ja käyttää niitä asianmukaisesti
 • hallitsee valitsemansa metodit ja aineistonkeruun käytänteet
 • osaa argumentoida ja esitellä tutkimuksensa tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti
 • osaa arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkittävyyttä
 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen ja esiintymisen käytänteet

Sisältö: Väitöskirjan tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys tiedekunnan jonkin oppiaineen alalta. Väitöskirjaa koskevista tarkemmista vaatimuksista on ohjeistus tiedekunnan sivulla

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely/kirjallinen työ.

Opetuskieli: suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa tai venäjä tai muu tiedekunnan hyväksymä kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tiedekuntaneuvoston hyväksymä väitöskirja.

Arvostelu: hylätty - välttävä - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä - erinomainen (0-5)

 

HYTJ9100 Lisensiaatintutkielma 

Osaamistavoitteet:

 • tuntee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa toimia niissä tarkoituksenmukaisella tavalla
 • osaa rajata tutkimusaiheen ja rakentaa selkeän tutkimusasetelman
 • osaa asemoida tutkimuksensa alansa tutkimuskentässä
 • tuntee oman erityisalansa keskeiset teoriat, käsitteet ja lähteet ja käyttää niitä asianmukaisesti
 • hallitsee valitsemansa metodit ja aineistonkeruun käytänteet
 • osaa argumentoida ja esitellä tutkimuksensa tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti
 • osaa arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkittävyyttä
 • hallitsee tieteellisen kirjoittamisen ja esiintymisen käytänteet

Sisältö: Lisensiaatintutkielman tulee olla itsenäiseen tutkimukseen perustuva tieteellinen esitys tiedekunnan jonkin oppiaineen alalta. Lisensiaatintutkielmaa koskevista tarkemmista vaatimuksista on ohjeistus tiedekunnan sivulla

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely/kirjallinen työ.

Opetuskieli: suomi, ruotsi, englanti, ranska, saksa tai venäjä tai muu tiedekunnan hyväksymä kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on tiedekuntaneuvoston hyväksymä lisensiaatintutkielma.

Arvostelu: hylätty - välttävä - tyydyttävä - hyvä - kiitettävä - erinomainen (0-5)

 

 TIETEENALAKOHTAINEN OSAAMINEN (20 op) 

Osaamistavoite: suoritettuaan osion Tieteenalakohtainen osaaminen tohtorikoulutettava

 • on perehtynyt omaan tutkimusalaan ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • on perehtynyt syvällisesti oman tutkimusalan kehitykseen ja perusongelmiin
 • tuntee tieteenteorian ja tieteenalan tutkimussuuntauksia
 • hallitsee oman alansa keskeiset tutkimusmenetelmät

Suoritustapa: suoritetaan pakollinen opintojakso HYTJ1000 Tohtoriseminaari 10 op
sekä lisäksi suoritetaan yhdestä tai useammasta seuraavista aiheista opintoja niin, että 20 op täyttyy:

 • Oman tieteenalan opinnot (korkeintaan 10 op)
 • Tieteenteorian opinnot (korkeintaan 10 op)
 • Tutkimusmenetelmät (korkeintaan 10 op)
 • Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus (korkeintaan 5 op)

 

 
HYTJ1000 Tohtoriseminaari 10 op (pakollinen opintojakso) 

 Osaamistavoitteet:

 • ymmärtää väitöskirjan tekemiseen liittyvät vaiheet ja käytännöt kuten tutkintorakenteen ja ohjausprosessin
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa perustella omia ratkaisujaan lisensiaatintutkielman/väitöskirjan teossa
 • on tutustunut oman tieteenalansa ajankohtaiseen keskusteluun
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
 • on tutustunut erilaisiin asiantuntijuuden avaamiin työllistymismahdollisuuksiin

Sisältö: Tutkimussuunnitelman ja oman tutkimuksen esittely, vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen, omaan tieteenalaan liittyvät eettiset keskustelut, hyvä tieteellinen käytäntö. Lisäksi myös jatko-opintojen tutkintorakenne ja sisältö, tutkimusprosessi, ohjauksen periaatteet, tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet ja asiantuntijuuden myötä avautuvat työllistymismahdollisuudet.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen tehtävä. Suoritustavoista sovitaan tarkemmin yhdessä seminaarin vetäjän sekä pääohjaajan kanssa ja kirjataan ylös henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan. Seminaarin vetäjä voi määritellä poissaoloista korvaavia, yksilöllisiä tehtäviä.

Opetuskieli: suomi, englanti

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • tohtoriseminaariin tai vastaavaan toimintaan osallistuminen siten, että seminaarityöskentelyn määrä kokonaisuudessaan vastaa vaadittua 10 opintopistettä
 • aktiivinen osallistuminen keskusteluun
 • tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen etenemisen esittely seminaarissa

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 
HYTJ1101 Oman tieteenalan opinnot 1-10 op

Osaamistavoitteet:

 • hallitsee tieteenalansa ja tutkimusaiheensa kannalta keskeisen tutkimuksen ja tieteellisen keskustelun

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 
HYTJ1201 Tieteenteorian opinnot 1-10 op

Osaamistavoitteet:

 • yleisen tieteenteorian tuntemus
 • perehtyneisyys oman tieteenalan tai tutkimusalan tieteellisten teorioiden perusteiden tutkimukseen

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 
HYTJ1301 Tutkimusmenetelmät 1-10 op

Osaamistavoitteet:

 • tuntee omalla tieteenalalla käytössä olevia keskeisiä tutkimusmenetelmiä
 • on perehtynyt erityisesti omaan tutkimustyöhönsä liittyviin tutkimusmenetelmiin

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 
HYTJ1401 Väitöstutkimusta tukeva tutkijaliikkuvuus 1-5 op

Osaamistavoitteet:

 • tutustuu kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusyhteisöihin
 • osaa luoda asiantuntijaverkostoja ja toimia niissä

Sisältö: Osallistuminen konferenssiin sekä oman tutkimuksen esittely puheen tai posterin muodossa ja/tai väitöskirjatutkimusta tukeva kansallinen tai kansainvälinen tutkimusvierailu tai vastaava toiminta. Tieteellinen viestintä kirjallisesti ja/tai suullisesti; tutkimuksen näkyvyys.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Arviointiperusteet: 

Konferenssiosallistumisen osalta hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen konferenssiin sekä
 • oman tutkimuksen esittely puheen tai posterin muodossa

Suorituksesta saa opintopisteitä seuraavasti:

 • 1 op kotimaisista konferensseista
 • 2 op kansainvälisistä konferensseista

Lisäksi on mahdollista saada etukäteen sovituista lisätehtävistä kuten oppimispäiväkirjasta max. 1 op/konferenssi.

Tutkimusvierailun osalta hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • tutkimusvierailuista etukäteen laadittu kirjallinen suunnitelma ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelman mukaisesti
 • väitöskirjatutkimusta tukeva kansallinen tai kansainvälinen tutkimusvierailu tai vastaava toiminta
 • raportti, jossa reflektoidaan tutkimusvierailun toteutumista ja tuloksia

Tutkimusvierailuista saa 2 opintopistettä/kk.

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 YLEISET VALMIUSTAIDOT / TUTKIMUSOSAAMINEN (vähintään 5 op) 

Osaamistavoite: suoritettuaan osion Tutkimusosaaminen tohtorikoulutettava

 • toimii eettisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
 • osaa kehittää, toteuttaa ja itsenäisesti johtaa yhteistyötä ja hankkeita monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä sekä hyödyntää tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia

Pakolliset opinnot Tutkimusosaamisen osiosta: tutkimusetiikan opintoja 5 op 

 

 
HYTJ2001 Tutkimusetiikka 5 op

Osaamistavoitteet:

 • tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja ymmärtää niiden merkityksen
 • osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksensa noudattaen tutkimuseettisiä periaatteita ja käytänteitä
 • tuntee eettisten rikkomusten käsittelyn toimintatavat
 • tunnistaa plagioinnin ja ymmärtää, miksi se ei ole hyväksyttävissä

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia tutkimusetiikkaa käsitteleviä opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti 

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 
HYTJ2101 Tutkimushankkeen hallinta 1-5 op

Osaamistavoitteet:

 • tutkimushankkeen hallintaan liittyvien osa-alueiden tuntemus
 • syvempi perehtyminen vähintään yhteen tutkimushankkeen hallinnan osa-alueeseen. Osa-alue voi olla esimerkiksi tutkimusaineistojen hankinta ja hallinta avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti, rahoitushakemusten valmistelu ja hankkeen budjetointi, projektihallinto ja hanketoiminnan käytänteet, tutkimussopimukset ja immateriaalioikeudet tai tutkimustulosten kaupallistaminen.

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti 

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

  

 
HYTJ2200 Tiedonhankinta ja -hallinta sekä julkaiseminen 2 op

Osaamistavoitteet:

 • hallitsee systemaattisen tiedonhallinnan ja tieteellisen julkaisemisen käytänteet
 • ymmärtää avoimen tieteen toimintamallin ja noudattaa sen periaatteita

Sisältö: Väitöskirjastartti sekä Avoin julkaiseminen -koulutukset pakollisina suorituksina. Näiden lisäksi valitaan yksi osakurssi Avoimen tiedon keskuksen tohtorikoulutettaville järjestämistä koulutuksista. Tietoa kurssien sisällöistä ja ajankohdista löytyy Avoimen tiedon keskuksen koulutuskalenterista. 

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus

Opetuskieli: suomi, englanti 

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • Väitöskirjastartti ja Avoin julkaiseminen -koulutuksiin osallistuminen
 • yhteen vapaavalintaiseen osakurssiin osallistuminen. Tietoa kursseista löytyy Avoimen tiedon keskuksen koulutuskalenterista. 

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 YLEISET VALMIUSTAIDOT / VIESTINTÄOSAAMINEN (vähintään 5 op) 

Osaamistavoite: suoritettuaan osion Viestintäosaaminen tohtorikoulutettava

 • hallitsee tieteellisen viestinnän
 • hallitsee vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
 • osaa edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Viestintäosaamisen osiosta on suoritettava vähintään 5 op opintoja. 

 

 
HYTJ3001 Tieteellinen kirjoittaminen 1-10 op

Osaamistavoitteet:

 • tuntee oman alansa keskeiset julkaisukanavat, tieteelliset tekstilajit ja niiden kirjoittamisen konventiot
 • tuntee tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvät eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
 • osaa tuottaa ja editoida tieteellistä tekstiä
 • tuntee avoimen tieteen julkaisukäytänteet ja toimii niiden mukaisesti

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti tai artikkeli(t) tieteellisissä julkaisuissa tai muut tieteelliset julkaisut. Tieteellisen kirjoittamisen käytänteet, tekstilajit ja julkaisukanavat, avoimen julkaisemisen periaatteet.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) julkaisuissa käytetty kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on esimerkiksi

 • osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen
 • artikkelit kotimaisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa
 • muut tieteelliset julkaisut

Suoritukseen ei voi kuulua sellaisia artikkeleita tai julkaisuja, jotka ovat osa (artikkeli)väitöskirjaa.

Ohjeellisia esimerkkejä suorituksista ja niistä saatavista opintopistemääristä on saatavilla tiedekunnan sivuilta.

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

  

 
HYTJ3101 Vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaidot ja mediataidot 1-10 op

Osaamistavoitteet:

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa viestiä siitä tiedeyhteisön ulkopuolisille tahoille
 • tietää oman tutkimuksensa merkityksen ja tutkimustulosten viestittämisen tärkeyden sekä tunnistaa siihen liittyvät haasteet
 • tunnistaa eri yhteisöille suunnatut viestinnän eri tyyli- ja sisältölajit
 • perehtyy viestintään liittyviin teknisiin mahdollisuuksiin ja sovelluksiin

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 
HYTJ3201 Kielitaito ja kansainvälisyysosaaminen 1-10 op

Osaamistavoitteet:

 • pystyy esittelemään omaa tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti kansainväliselle yleisölle
 • lisäksi osaamistavoite tohtorikoulutettaville, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi: kielitaitonsa lähtötilanteesta riippuen joko selvityy arkipäiväisistä kielenkäyttötilanteista suomeksi tai pystyy puhumaan ja kirjoittamaan myös omasta tutkimuksestaan suomeksi

Sisältö: Yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti tai muu (oman alan) tiedeyhteisössä käytetty kieli

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

 

 YLEISET VALMIUSTAIDOT / MUU AMMATILLISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTUMISTA TUKEVA OSAAMINEN (0-10 op) 

Osaamistavoite: suoritettuaan osion Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa
 • osaa kehittää suunnitelmallisesti työelämätaitojaan ura- ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti
 • tunnistaa ja osaa tuoda esiin oman asiantuntijuutensa sekä hyödyntää sen avaamat työllistymismahdollisuudet yliopistossa ja sen ulkopuolella 

Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen -osiosta voi suorittaa korkeintaan 10 op.

 
HYTJ4001 Työssä oppiminen ja työelämän tuntemus 1-5 op

Osaamistavoitteet:

 • osaa tunnistaa ja hyödyntää asiantuntijuutensa avaamia työllistymismahdollisuuksia työelämässä
 • on verkostoitunut ja kehittänyt yhteyksiään työelämään
 • hallitsee vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
 • on kehittänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
 • on täsmentänyt omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
 • osaa arvioida, kehittää ja arvostaa valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen

Sisältö: Työssä oppimista, jolloin työ on muuta vaativaa asiantuntijatyötä kuin itse väitöskirjaan liittyvä tutkimus tai tutkimusvierailu. Työ ei saa olla myöskään opettamista eikä ohjausta. 

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti (kirjallisen raportin laatimiskieli)

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • vaativa asiantuntijatyö, joka ei ole väitöskirjatutkimusta tai siihen liittyviä tutkimusvierailuja eikä opetusta tai ohjausta
 • työstä laadittu kirjallinen raportti, jossa reflektoidaan työtä suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

  

 
HYTJ4101 Opetus ja ohjaus 1-5 op

Osaamistavoitteet:

 • osaa tehdä selkeän suunnitelman opetuksesta/ohjauksesta
 • osaa huomioida kohderyhmän sekä opetuksen/ohjauksen suunnittelussa että toteutuksessa
 • pystyy toteuttamaan suunnittelemansa opetuksen/ohjauksen hyödyntäen tarkoituksenmukaisesti erilaisia opetusteknologioita
 • tiedostaa mahdolliset opetukseen/ohjaukseen liittyvät esteettömyysasiat
 • osaa kerätä palautetta opetuksestaan tai ohjauksestaan ja hyödyntää sitä

Sisältö: Opetus- tai ohjaustyö. Mukaan lasketaan myös opetuksen valmisteluun käytetty työaika.

Suoritustavat: Itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti (kirjallisen raportin laatimiskieli)

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

 • opetus tai ohjaus
 • opetuksesta tai ohjauksesta laadittu kirjallinen raportti, jossa reflektoidaan opetuksen tai ohjauksen toteutumista sekä sen suhdetta omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin

Arvostelu: hyväksytty-hylätty

   

 
HYTJ4201 Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva osaaminen 1-4 op

Osaamistavoitteet:

 • on kehittänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
 • on täsmentänyt omia ammatillisen kiinnostuksen kohteitaan
 • osaa arvioida, kehittää ja arvostaa valmiuksiaan ja asenteitaan jatkuvaan oppimiseen

Sisältö: Muu ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva toiminta tai yliopiston, tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä jatkokoulutustasoisia opintoja, liittyen esimerkiksi 

 • pedagogisiin taitoihin
 • johtajuusosaamiseen
 • yrittäjyysosaamiseen
 • laatu- tai kehittämistyöhön
 • työelämätietouteen

Suoritus ei voi olla työssä oppimista, opetusta, ohjausta eikä väitöskirjaan liittyvää tutkimusta tai tutkimusvierailuja.

Kirjallisuus: Opintojakson vastuuopettaja, kurssin opettaja tai vastaava ilmoittaa mahdollisesta kirjallisuudesta ja/tai muusta materiaalista.

Suoritustavat: Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely/kirjallinen työ, itsenäinen työskentely/projektityö ja/tai projektityö. 

Opetuskieli: suomi, englanti (kirjallisen raportin laatimiskieli)

Arviointiperusteet: Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on

muun ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukevan toiminnan osalta:

 • muun ammatillisen asiantuntijuuden rakentumista tukeva toiminta
 • toiminnasta laadittu kirjallinen raportti, jossa reflektoidaan toimintaa suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaan sekä ura- ja työllistymistavoitteisiin

jatkokoulutustasoisten opintojen osalta:

 • osallistuminen kontaktiopetukseen
 • itsenäistä työskentelyä edellyttävien tehtävien tekeminen

Arvostelu: hyväksytty-hylätty