10.05.2017

Humanistisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelma

Tohtorin tutkinnon osaamistavoitteet

Tohtorin tutkinnon suoritettuaan koulutettava

 • on perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa, sen kehitykseen, peruskysymyksiin ja tutkimusmenetelmiin
 • kykenee luovasti ja itsenäisesti tuottamaan uutta tietoa, ymmärtää tieteellisen tiedon moniulotteisen luonteen ja hallitsee oman alansa kokonaisuutena
 • hallitsee tieteellisen viestinnän sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteyksissä 
 • osaa kehittää ja itsenäisesti johtaa yhteistyötä ja hankkeita monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 • tunnistaa ja osaa hyödyntää oman asiantuntijuutensa ja sen avaamat työllistymismahdollisuudet
 • osaa edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • osaa itsenäisesti toteuttaa tutkimushankkeita ja hyödyntää tutkimuksen rahoitusmahdollisuuksia
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

 

Tutkintorakenne

Filosofian lisensiaatin (FL) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä lisensiaatintutkimus. Filosofian tohtorin (FT) tutkintoon vaaditaan opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja. Väitöskirja voi olla monimuotoinen tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.

FL-tutkinnon laskennallinen laajuus on 120 opintopistettä (kaksi vuotta) ja FT-tutkinnon yhteensä 240 opintopistettä (neljä vuotta). Lisensiaatin tutkinto on vapaaehtoinen. Jos sitä ei oteta, on tohtorin tutkinnon laskennallinen työmäärä silti sama 240 opintopistettä.

Opinnot sisältävät seuraavat osat (alla tarkempi kuvaus):

 1. Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirja 
 2. Tutkimuksen taidot (20 op): 
  1. HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op)
  2. Tohtoriseminaari (10 op)
  3. HTKJ105 Tieteellinen viestintä ja esiintyminen (3 op)
  4. Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op)
 3. Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op) 

Tarkemmat kuvaukset

1. Lisensiaatintutkimus/Väitöskirja 

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan osaamistavoitteet sisältyvät osittain tutkinnon yleisiin osaamistavoitteisiin, mutta yksityiskohtaisesti ne ovat johdettavissa arviointikriteereistä. 

 

2. Tutkimuksen taidot (20 op)

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tuntee tutkintorakenteen, ohjausprosessin ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
 • ymmärtää väitöskirjan tekemiseen liittyvät vaiheet ja käytännöt
 • tuntee tutkimuksen rahoitusmahdollisuudet
 • osaa etsiä opintoihinsa liittyvää tietoa
 • on tutustunut erilaisiin asiantuntijuuden avaamiin työllistymismahdollisuuksiin

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja keskustelu henkilökohtaisesta jatko-opintosuunnitelmasta. HUOM: Käytännössä HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2op) -kokonaisuuden suorittaminen jakaantuu kahteen osioon:

 1. jatko-opintoihin liittyviin käytäntöihin painottuva osio, joka suoritetaan tiedekunnan järjestämällä johdatus jatko-opintoihin -kurssilla (1op) tai itsenäisellä esseesuorituksella
 2. urapainotteinen osio, jonka voi suorittaa joko työelämäpalveluiden järjestämällä URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille (1 op) -kurssilla tai itsenäisellä esseesuorituksella

Korvaavat itsenäiset esseesuoritukset suositellaan tehtäväksi jatko-opintojen loppuvaiheessa. Lisätietoja korvaavista itsenäisistä esseesuorituksista.  

Ajoitus: jatko-opintojen alussa

Järjestäjä: tiedekunta, laitos ja kirjasto

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

(Laitoksen koodi) Tohtoriseminaari (10 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun sekä kirjallisesti että suullisesti
 • osaa perustella omia ratkaisujaan lisensiaatintutkimuksen/väitöskirjan teossa
 • on tutustunut oman tieteenalansa ajankohtaiseen keskusteluun
 • on eettisesti vastuullinen ja toimii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti

Suoritustapa: suorituksen edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen ja oman tutkimuksen esitteleminen laitoksen käytäntöjen mukaisesti.

Ajoitus: koko jatko-opintojen ajan oppiaineen/laitoksen käytäntöjen mukaisesti

Järjestäjä: oma laitos tai oppiaine

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

HTKJ105 Tieteellinen viestintä ja esiintyminen (3 op)

Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman osaamisensa ja osaa kertoa siitä kirjallisesti ja/tai suullisesti
 • osaa viestiä osaamisestaan ja sen merkityksestä sekä tiedeyhteisölle että sen ulkopuolisille tahoille
 • ymmärtää viestintäkanavien erot kohdeyleisön, viestinnän tyylin ja tavoitteiden suhteen

Suoritustapa: Erilaisia suoritustapoja (sovitaan ohjaajien kanssa). Esimerkiksi esitelmät kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa tai tutkimuspäivillä, artikkelit kotimaisissa tai kansainvälisissä julkaisuissa, luennot tai esitelmät yliopiston tai ulkopuolisen tahon järjestämissä tilaisuuksissa.

Järjestäjä: Suunnitelman ja suorituksen hyväksyy ja arvioi pääohjaaja.

Ajoitus: suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 2. vuonna.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

 

Valinnaiset opinnot (vähintään 5 op)

Muita tutkimuksen taitoja kehittäviä kursseja, jotka tohtorikoulutettava valitsee ohjaajiensa suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti. Järjestäjänä voi olla esimerkiksi oma ainelaitos tai oppiaine, tiedekunta, Ihmistieteiden metodikeskus (IHME), yliopiston kirjasto, kielikeskus tai jokin muu taho.

Tähän osioon voi tehdä mm. opintosuorituksen HTKJ130 Tiedonhankinnan ja -hallinnan koulutusohjelma (1–2 op)

 • yliopiston kirjaston järjestämä koulutus, josta saa opintopisteitä jatko-opintoihin
 • koostuu moduuleista: pakollisena on Väitöskirjastartti (1 op) ja lisäksi tehdään kaksi 0,5 op syventävää osakurssia. Osakursseista lisää tietoa kirjaston henkilökunnalta.
 • tietoa kurssien ajankohdista löytyy yliopiston kirjaston verkkosivuilta https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri (Korpissa ilmoittaudutaan kirjaston LIB-koodillisille kursseille, mutta jälkikäteen suoritus merkitään HTKJ130-koodille)

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 5 op.

 

3. Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op)


Tavoite: tohtorikoulutettava

 • tunnistaa oman asiantuntijuutensa
 • kehittää suunnitelmallisesti työelämätaitojaan ura- ja työllistymistavoitteidensa mukaisesti
 • ymmärtää asiantuntijuuden avaamia työllistymismahdollisuuksia ja osaa hyödyntää omaa osaamistaan eri tavoin

Tiedekunnan, laitoksen tai muun tahon järjestämiä kursseja, joita tohtorikoulutettava valitsee ohjaajien suositusten ja oman jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesti, esimerkiksi

 • asiantuntija/tutkijaosaamisen hyödyntämisestä ja soveltamisesta
 • johtamisesta
 • projektin- ja taloudenhallinnasta
 • vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidoista
 • pedagogisista taidoista

Lisäksi työkokemuksesta on mahdollista saada opintopisteitä jatko-opintoihin. Lue tarkemmat ohjeet.

Mikäli ohjaajien kanssa niin sovitaan ja kirjataan jatko-opintosuunnitelmaan, opintoja voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 10 op.