28.04.2017

HTK Työkokemuksesta saatavien opintopisteiden sisällyttäminen jatko-opintoihin

HUOM: tämä linjaus koskee vain humanistisen tiedekunnan jatko-opintosuunnitelman mukaan jatko-opintojaan tekeviä!

Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.3.2011 Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenteen ja yleiset toimenpiteet (https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/JYtutkijakoulut.
pdf/), joiden mukaan jatko-opintoihin suositellaan sisällytettäväksi myös työllä ansaittuja
pisteitä, ja ”[t]yön on oltava muuta vaativaa työtä kuin itse väitöskirjan tekeminen (opetus, tutkimustyö, laitoksen tai yliopiston kehittämiseen osallistuminen, yliopiston ulkopuolella tehty työ).” 

Tämän suosituksen mukaisesti humanistisessa tiedekunnassa tohtorikoulutettavat voivat saada jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesta ja oman alaansa liittyvästä työkokemuksesta opintopisteitä jatko-opintoihin. 

Opintopisteiden saaminen edellyttää, että työkokemuksesta tehdään kirjallinen pohdintatehtävä. Tohtorikoulutettavan pääohjaaja määrittelee pohdintatehtävän tarkemman tehtävänannon.

Pohdintatehtävän luettuaan pääohjaaja tekee päätöksen suorituksen arvioinnista (arviointi hyväksytty/hylätty) ja määrittelee suorituksesta saatavan opintopisteiden määrän. Suorituksesta voi saada enintään 5 op. Opintopisteet kirjataan koodille HTKJ321 Työssä oppiminen ja työelämän tuntemus, joka sisältyy jatko-opetussuunnitelman osioon Työelämävalmiudet ja -taidot. Pääohjaaja ilmoittaa tiedot suorituksesta tiedekuntaan suunnittelija Heli Niskaselle, joka kirjaa suorituksen rekisteriin.