04.01.2017

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opintosuunnitelma

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista 794/2004 22 §:n määritellään, että tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Väitöskirjan lisäksi suoritetaan 40 op muita opintoja.

Muut opinnot: kokonaislaajuus 40 op

I YLEISET JATKO-OPINNOT

Yleisiä jatko-opintoja voidaan suorittaa erillisinä opintojaksoina tai tutkimustyöhön integroituina. Erillisiä opintojaksoja voidaan järjestää esimerkiksi tiedekunnassa, IHMEen puitteissa, yliopiston tasolla, tutkijakouluissa tai Psykonet- tai Sosnet-verkostoissa. Opiskelija voi suorittaa opintoja myös muissa Suomen yliopistoissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Ns. integroiduista opinnoista (mm. opetustyö, ohjaus, projektityöskentely, tutkimustiedon popularisointi) opiskelija saa opintopisteitä yhdessä laadittujen kriteerien puitteissa dokumentoituaan suorituksensa.
Opinnot merkitään opintosuoritusrekisteriin.

Yleisten asiantuntijuutta tukevien opintojen on tarkoitus antaa tutkinnon suorittaneelle valmiuksia vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Pakolliset: Yleistieteelliset opinnot 6 op

1. Tieteenetiikka/filosofia, tiedekunnan tutkijakoulu (esim. IHME) (vähintään 3 op)

2. Tieteenteoria/filosofia, tiedekunnan tutkijakoulu (esim. IHME) (vähintään 3 op)

Valinnaiset: laajuus vähintään 10 op

Tutkimustyötä tukevat opinnot (esim. tiedekunnan tutkijakoulu, laitoksen tohtoriohjelmat):

3. Tutkimussuunnitelman ja tutkimusprosessin hahmotus, tutkimusrahoitus, hops

4. Tieteellinen kirjoittaminen ja julkaiseminen

Yleiset asiantuntijuutta tukevat opinnot (esim. yliopiston tutkijakoulu), esimerkiksi:

5. Johtamisen ja projektijohtamisen opinnot

6. Tutkimustiedon popularisointi

7. Yliopistopedagogiset tai vastaavat pedagogiset opinnot ja opetustyö ja ohjaus

8. Tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät opinnot

Kieliopinnot tarvittaessa (esim. yliopiston kielikeskus)

Ohjaajan kanssa sovitut sivuaineopinnot (esim. tiedekuntien oppiaineet)

Muut tutkimustyötä ja asiantuntijuutta tukevat opinnot (esim. JY:n tutkijakoulu, tiedekunnan tohtorikoulu)

II OMAN TUTKIMUSALAN OPINNOT, pakolliset, laajuus vähintään 24 op

Oman tutkimusalan opinnot sisältävät pää- ja sivuaineopintoja sekä menetelmäopintoja yhteensä vähintään 24 op. Opiskelija voi oman tutkimusaiheensa mukaisesti painottaa jompaankumpaan ryhmään kuuluvia opintoja. Opintojen tulee olla aihepiiriltään lisensiaatintutkimusta ja väitöskirjaa tukevia sekä tasoltaan pääsääntöisesti vähintään aineopintoja tai syventäviä opintoja.

Pääaineopinnot, oppiaine, esimerkiksi:

Jatkokoulutusseminaarit / projektityöskentely / ohjaus

Mahdolliset täydentävät opinnot

Menetelmäopinnot, oppiaine

 

Yllä mainitun raamin puitteissa jokainen jatko-opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjaajansa kanssa oman henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa (JOPS) siten, että valitut opinnot parhaalla tavalla tukevat hänen tutkimustyötään. JOPS tehdään puolen vuoden sisällä jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä.

Kuten aiemmin, kaikkien edellä mainittujen opintojen suoritustapoja voivat olla mm. seuraavat:

 • tentit
 • esseet
 • harjoitustyöt
 • kurssit
 • tieteelliset julkaisut
 • kongressiesitelmät ja -posterit
 • tieteelliset asiantuntijatehtävät
 • projektityöskentely

 

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opetussuunnitelman mukaiset jatko-opintojen koodit