01.06.2018

Tohtoreiden työllistyminen

tuolit

Tohtorikoulutettavan tulee pohtia omia ura- ja työllistymistavoitteitaan jo jatko-opinto-oikeuden hakuvaiheessa. Omat jatko-opinnot kannattaa suunnitella näiden tavoitteiden mukaisesti. On hyvä pohtia esimerkiksi näitä:

 • miten väitöskirjan aihe kytkeytyy ura- ja työllistymistavoitteisiin vai kytkeytyykö?
 • mitä kursseja, koulutuksia tai muita suoritusvaihtoehtoja kannattaa valita ns. muihin jatko-opintoihin?
 • mistä ja kenelle kannattaa tiedottaa väitöksestä ja valmistuneesta tutkimuksesta tai muista julkaisuista?

Omia työllistymisvalmiuksia, työnhakutaitoja ja verkostoja kannattaa kehittää tohtorikoulutuksen aikana. Ja riippumatta siitä onko työpaikka yliopistossa vai muualla, tohtoritkin tarvitsevat yleisiä työelämätaitoja. Esimerkiksi projektiosaamiseen, johtamiseen, viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat arvokkaita tehtävässä kuin tehtävässä.

Tietoa tohtoreiden työllistymisestä löydät mm. seuraavilta sivuilta:

 

Yliopistollinen tutkijanura

Jyväskylän yliopistossa noudatetaan nelitasoista (neliportaista) tutkijanuraa, jonka tavoitteena on tutkimuksen laadun vahvistaminen ja tutkijanuralla kehittyminen ja eteneminen suunnitellusti. Suunnitelma uralla etenemiselle ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle laaditaan ja sitä seurataan yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa.

Nelitasoinen tutkijanuramalli on laaja kokonaisuus, josta tenure track -malli on yksi osa. Kaikki tutkijanuramalliin eri portaille sijoittuvat tehtävät (työsuhteet) eivät siis ole tenure track -tehtäviä. Opetusministeriö on määritellyt tenure track -tyyppisen järjestelmän olennaiseksi piirteeksi arviointiin perustuvan vakinaistamisen (OPM 13/2006: 31, 42).

Tutkijanuran tasot ovat seuraavat (pääasiallinen lähde: Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015):

Ensimmäinen taso: tohtorikoulutettava

 • Tavoitteena on tohtorin tutkinnon suorittaminen.
 • Tasoa määrittelevät erityisesti Jyväskylän yliopiston tohtorikoulun ja humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun linjaukset.
 • Määräaikainen (korkeintaan 4 vuotta)

Toinen taso: tutkijatohtori

 • Jyväskylän yliopistossa toisella tasolla ovat tohtorin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön ja tehtävässä tarvittava opetustaito. 
 • Toisen tason tavoitteena on tutkijanuralla itsenäistyminen. Tehtäviin kuuluu itsenäisesti ja vastuullisesti suunniteltu ja toteutettu tutkimus mutta myös opetus.
 • Määräaikainen tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc)

Kolmas taso: yliopistotutkija/yliopistonlehtori

 • Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tutkinto sekä näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan
 • Tehtävissä painottuu joko tutkimus tai opetus, joskin tehtäviin kuuluu aina molempia.
 • Tehtävä on pysyvä tai määräaikainen; määräaikaisuuden perusteena tulee olla työsopimuslain tarkoittama perusteltu syy.

Kolmas taso: apulaisprofessori (tenure track)

 • Apulaisprofessori-nimikettä käytetään vain yliopiston tenure track –urapolulla olevista.
 • Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tutkinto, vahvat näytöt tieteellisestä tutkimustyöstä, kansainvälinen yhteistyö, erinomainen kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Lisäksi edellytetään näyttöjä täydentävän ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisesta.
 • Tehtävä täytetään julkisen kansainvälisen hakumenettelyn kautta viiden vuoden määräajaksi ja haussa noudatetaan samaa menettelyä kuin professorin tehtävän täytössä.
 • Ennen tehtävän päättymistä käynnistetään arviointimenettely, jossa arvioidaan henkilön ansioituneisuus professorin tehtävään ottamista varten kutsumenettelyä noudattaen. Mikäli kutsumismenettelyn edellytykset eivät täyty, apulaisprofessorin työsuhdetta ei jatketa.

Neljäs taso: professori

 • Tavoitteena on, että Jyväskylän yliopiston professorit valitaan pääsääntöisesti tenure track –menetelmällä.
 • Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on tohtorin tutkinto, korkea tieteellinen pätevyys ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan
 • Tehtävään siirrytään apulaisprofessorin tehtävästä kutsumismenettelyn kautta.  Apulaisprofessorista professoriksi siirryttäessä professorin tehtävä on pysyvä.
 • Poikkeustapauksessa voidaan käynnistää kansainvälinen haku tai kutsumismenettely suoraan professorin tehtävään.

Lue lisää liittyen yliopistolliseen tutkijanuraan Jyväskylän yliopistossa: