20.01.2017

YTK väitöskirjojen arviointi

Tarkastusohjeet väitöskirjan esitarkastajille ja vastaväittäjille

Väitöskirjan esitarkastajien tehtävänä on todeta käsikirjoituksen ansiot sekä ehdottaa tiedekunnalle perustellussa kirjallisessa lausunnossa joko väittelyluvan myöntämistä tai käsikirjoituksen hylkäämistä. Esitarkastaja voi esittää tekijälle korjauksia ja parannusehdotuksia. Esitarkastajat voivat antaa myös yhteisen lausunnon. 

Tiedekunta päättää väittelyluvasta esitarkastajien lausuntojen perusteella. Yleisesti edellytetään, että työn teoreettisissa lähtökohdissa, menetelmissä ja empiirisessä osassa ei esiinny merkittäviä puutteita. Esitarkastuslausunnossa tulee esittää arviot ainakin seuraavista kohdista:

Tutkimusaihe ja kysymyksenasettelu

  • Tutkimusaiheen omaperäisyys ja tieteellinen merkitys. Tutkimusote, tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja niiden tarkoituksenmukaisuus. Tutkimuksen tavoitteiden ja tutkimusongelman muotoilu. Tutkimuksen aihealueen kirjallisuuden tuntemus ja oman tutkimuksen suhteuttaminen siihen.

Aineisto ja menetelmät

  • Aineiston ja analyysimenetelmien tai tulkintaperspektiivin tai teoreettisen lähestymistavan valinta ja perustelut; niiden soveltuminen tutkimusongelman tarkasteluun.
  • Tutkimusmenetelmistä riippuen aineiston koostumuksen ja mittausten kuvauksen riittävyys ja tutkimuksen toistettavuus. Aineiston analyysin sopivuus, tehokkuus ja menetelmän sopivuus kysymyksenasettelun sekä tutkimusotteen kannalta.

Tutkimustulokset ja tulkinnat sekä niiden esittäminen

  • Saavutetut tulokset, niiden suhde tutkimusongelmaan sekä tieteellinen ja/tai käytännöllinen merkitys. Näiden johtopäätösten esittäminen selkeästi ja tiiviisti.

Tarkastelu ja johtopäätökset

Tulosten tarkastelun kurinalaisuus ja suhde muuhun alalla tehtyyn tutkimukseen. Johtopäätösten tieteellinen perustelu. Kriittinen ja monipuolinen, omia tuloksia ja aiempaa kirjallisuutta analysoiva osuus.

Tekijän itsenäisyys ja kypsyys

  • Jos kysymyksessä on osajulkaisutyö, tulee kiinnittää huomiota siihen, muodostavatko osatutkimukset asianmukaisen kokonaisuuden, sekä siihen, että väittelijän itsenäinen osuus tutkimuksen suunnittelussa ja läpiviemisessä voidaan osoittaa.
  • Kypsyydellä tarkoitetaan työn antamaa vaikutelmaa tekijän oppineisuudesta, kyvystä analysoida tieteellisiä ongelmia ja tutkimusotteen hallinnasta.

Työn selkeys ja viimeistely

Työn jäsentely, otsikko ja väliotsikointi. Kielen täsmällisyys ja selkeys sekä luettavuus. Kuvien ja taulukoiden informatiivisuus, selkeys ja havainnollisuus.

Muut työhön liittyvät erityisansiot

 

Väitöskirjan arvostelu

Tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä sekä siitä annettavasta arvolauseesta.

Vastaväittäjän lausunnossa tulee kiinnittää huomiota samoihin seikkoihin kuin esitarkastajien lausunnoissa: tutkimusaihe ja kysymyksenasettelu, aineisto ja menetelmät, tutkimustulokset ja tulkinnat sekä niiden esittäminen, tarkastelu ja johtopäätökset, tekijän itsenäisyys ja kypsyys sekä työn selkeys ja viimeistely. Lisäksi tulee arvioida väittelijän kyky puolustaa opinnäytettään väitöstilaisuudessa. Vastaväittäjän lausunnosta tulee selvästi käydä ilmi ehdottaako hän väitöskirjan hyväksymistä sekä vastaväittäjän ehdotus väitöskirjalle annettavasta arvolauseesta.

Kustos laatii tiedekuntaneuvostolle selostuksen väittelijän puolustautumisesta väitöstilaisuudessa, mikä myös otetaan huomioon väitöskirjan arvioinnissa.

Väitöskirja arvostellaan asteikolla hylätty – hyväksytty – kiittäen hyväksytty.

Kiittäen hyväksytty -arvosanalla arvosteltavien väitöskirjojen tulee olla erityisen ansioituneita ja poikkeuksellisen korkeatasoisia. Väittelijän tulee myös ansiokkaasti puolustaa työtään väitöstilaisuudessa. Kiittäen hyväksytty -arvosanalla arvosteltuja väitöskirjoja arvioidaan olevan keskimäärin 10 % kaikista vätiöskirjoista. Arviointilautakunnan tulee yksimielisesti esittää kiittäen hyväksytty -arvosanaa ja sen tulee lausunnossaan esittää arvosanalle erityiset perustelut.