27.12.2016

Dlaske Kati, FT, tutkijatohtori

Tutkimuksen asiasanat: kieli, media, politiikka, etnisyys, myöhäiskapitalismi.
Dlaske Kati, FT, tutkijatohtori
Oppiaine:
Soveltava kielentutkimus

Tutkimukseni tarkastelee diskursiivista vallankäyttöä populaarin mediakulttuurin tiloissa ja pohtii populaarikulttuurin politiikkaa sukupuolen, etnisyyden, monikielisyyden ja uusliberalismin näkökulmista. Toinen, etnografisemmin suuntautunut juonne tarkastelee uuden ekonomian mukanaan tuomia murroksia kielellis-etnisissä vähemmistökonteksteissa keskittyen naispuolisiin käsityö- ja turismiyrittäjiin.