27.12.2016

Kauppinen Merja, FT, yliopistonlehtori

Tutkimuksen asiasanat: kasvatus ja koulutus, kieli ja kielenkäyttö, monilukutaito, tekstitaidot.
Kauppinen Merja, FT, yliopistonlehtori
Oppiaine:
Soveltava kielentutkimus, opettajankoulutus

Olen tutkinut tekstitaitoja ja monilukutaitoa sekä niiden opetusta ja oppimista eri näkökulmista, mm. eri koulumuodoissa ja –oppiaineissa sekä teknologian hyödyntämisen ja monikielisen opetuksen näkökulmista.