27.12.2016

Sevón Eija, KT

Tutkimuksen asiasanat: perhe, vanhemmuus, kasvatus, 24/7 -yhteiskunta, työn ja perheen yhteensovittaminen, äitiys, arki.
Sevón Eija, KT
Oppiaine:
Kasvatustiede

Tutkimuskiinnostukseni kohdistuu perhesuhteisiin ja vanhemmuuteen sukupuoli- ja sukupolvinäkökulmista. Olen myös tutkinut äitiyttä sekä perheiden ja lasten arkea epätyypillisen työajan kontekstissa.