21.03.2019

Hyvinvoinnin ja terveyden tutkijaverkosto HYTTI

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkijaverkoston lähestymistapa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen ihmisten elämässä ja arjessa on monitieteinen. Tutkimme terveyteen, sairauteen, hyvinvointiin ja pahoinvointiin liittyviä käsityksiä, käytäntöjä ja rakenteita sekä niiden kytkeytymistä osaksi yhteiskunnallisia ja kulttuurisia prosesseja. Lähdemme siitä, että ihmisten arjessa kokema hyvin- tai pahoinvointi kiinnittyy monin tavoin vallitseviin rakenteisiin, instituutioihin ja politiikkoihin (policies) sekä niissä tapahtuviin muutoksiin.

Terveys on sosiokulttuurinen tila, jossa monenlaisten intressien ja tarpeiden leikkauspisteessä toimiva ihminen tekee elämäänsä koskevia valintoja. Verkostossa tehtävä tutkimus on monitieteistä ja monimenetelmäistä. Tämä mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen tarkastelun sekä koettuna että kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määrittyneenä ja ajassa muuttuvana ilmiönä.

Tuotamme tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä ideoista, määritelmistä, tavoitteista, käytännöistä ja politiikoista pyrkien erityisesti paikallistamaan arjen ja rakenteiden välisiä rajapintoja, ristiriitoja ja törmäyskursseja. Terveyden ja hyvinvoinnin tutkijaverkostoon kuuluu tällä hetkellä 53 tutkijaa jotka edustavat humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kaikkia laitoksia (23.8.2017.) Verkoston toimintaa koordinoi FT, yliopistotutkija Jari Eilola

Täältä pääset perehtymään verkostomme jäsenten käynnissä oleviin projekteihin sekä tutustumaan tutkijoihin ja heidän erikoisaloihinsa. Jos haluat mukaan toimintaan tai suunnitella yhteistyötä, ota yhteyttä osoitteeseen hytti-hytk@jyu.fi .