06.02.2017

Opinnäytetyöt ja projektit

Onko organisaatiossanne tarvetta tutkia toimialanne sisältöjä tai käytänteitä? 

Hedelmällistä yhteistyötä ja molemminpuolista hyötyä

Opinnäyteyhteistyö tarjoaa toimeksiantajalle mahdollisuuden hyödyntää asiantuntevaa ja laadukasta tutkimusta oman toimintansa kehittämisessä. Yliopisto-opinnot takaavat sen, että yhteistyötahon käytössä on uusin tutkimustieto ja taitoa sen soveltamiseen juuri kyseiseen tehtävään tarvitsemalla tavalla.

Millainen on opinnäyte yliopistossa?

Opiskelijoiden lopputyö on pro gradu -tutkielma. Tutkielman laajuus on 40 opintopistettä ja useimmat opiskelijat varaavat sen tekemiseen aikaa puolesta vuodesta vuoteen. Pro gradu -tutkielma kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja analyyttiseen arviointiin. Se edellyttää opiskelijalta uuden tiedon tuottamista ja tiedon soveltamista valitun tutkimusongelman pohjalta.

Yritysyhteistyönä toteutetun opinnäytetyön muodot

Yhteistyönä toteutettavaksi sopivat hyvin esimerkiksi työyhteisön työprosesseihin liittyvä tutkimus, työnäyte tai ammatillisesta näkökulmasta valitun tehtävän toteuttaminen ja arviointi.

Esimerkkejä tämän tyyppisestä opinnäytteestä ovat:

  • koulutusmateriaalin suunnittelu, soveltaminen tai arviointi
  • työtilanteiden ja -käytänteiden tutkimus ja niiden kehittäminen (esim. henkilöstöjohtaminen ja -viestintä)
  • toiminta- ja interventiotutkimukset
  • oppimateriaalipaketin laatiminen osana opinnäytetyötä

Esimerkkejä kurssityönä toteutettavista opiskelijaprojekteista ovat:

  • koulutusmateriaalin suunnittelu, soveltaminen tai arviointi
  • käännösprojektit ja vieraan kielen tekstin tuottamiseen liittyvät tehtävät
  • ammatillisten tekstien tuottaminen ja arviointi
  • työtilanteiden ja -käytänteiden tutkimus ja niiden kehittäminen (esim. henkilöstöjohtaminen ja -viestintä
  • opetuskokeilu

Perinteisin tutkielman muoto on tutkimusraportti, jossa pyritään vastaamaan valittuun tutkimusongelmaan liittyviin kysymyksiin. Tarkastelukohde voi olla käytännöllinen tai teoreettinen. Tutkielma voi koostua myös samaa aihealuetta käsittelevistä artikkeleista. Tutkielma voi olla myös selvitys tiettyyn tutkimusalueeseen tai tutkimusongelmaan liittyvän kirjallisuuden kartoittamisesta ja arvioinnista. Tällainen opinnäytetyö voi olla osa laajempaa hanketta ja projektia, jolloin arvioiva kartoitus palvelee hankkeen tavoitteita. Opinnäytetyössä voi hyödyntää kirjallisen esitystavan lisäksi kuvia, ääntä, digitaalista tai muuta esittävää materiaalia.

Tarjoa pähkinöitä purtavaksi!

Yhteistyöideoita kannattaa tarjota ennakkoluulottomasti ja hyvissä ajoin sopivalle laitokselle. Hyvään alkuun pääsee ottamalla yhteyttä laitosten työelämäyhdyshenkilöihin:

Historian ja etnologian laitos
Kieli- ja viestintätieteiden laitos (kielet: Tiina Suominen, viestintätieteet: Sari Mäkikangas)
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos