06.04.2018

ACCESS4ALL: Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen - korkeakouluopiskelijan näkökulma

Haastattelimme Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijaa siitä, miten hyvin saavutettavuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat Jyväskylän yliopistossa. Opiskelijan mukaan suurimpia ongelmia esteettömyydelle ovat yliopiston vanhat rakennukset, joihin on vaikea päästä. Moniin saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden osa-alueisiin on kuitenkin pystytty vastaamaan hyvin, sillä esimerkiksi IT-tiedekunnan luentotallenteet ovat lähes poikkeuksetta saatavilla verkossa. Saavutettavuutta voitaisiin Jyväskylän yliopistossa lisätä huomioimalla kattavammin verkkoympäristöjen eri käyttäjäryhmien tarpeet.

Opiskelijan mukaan suurimmat ongelmat Jyväskylän yliopiston esteettömyydessä liittyvät tiloihin, joita ei voida niiden historiallisuuden vuoksi päivittää. Osittain tästä johtuen esimerkiksi peruskorjattuun C-rakennukseen on fyysisesti vaikea päästä. Lisäksi joissakin vanhoissa tiloissa penkit ovat epämukavia ja täten ongelmallisia muun muassa erilaisten kiputilojen kanssa eläville opiskelijoille. Uudempien rakennusten tilat ovat opiskelijan mielestä toimivia, mutta erityisesti vanhoissa rakennuksissa tilojen ergonomiaan tulisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota.

Sähköisistä järjestelmistä päänvaivaa aiheuttaa erityisesti englanninkielisten opiskelijoiden keskuudessa kurssien hakeminen opintotietojärjestelmän kautta. Onnistuneen haun ja kurssin sopivuuden varmistamisen jälkeen jokaista kurssia täytyy tarkastella yksitellen opetus- ja suorituskielen selvittämiseksi. Mikäli haettua kurssia ei syystä tai toisesta löydy, ongelmia aiheuttaa myös korvaavien kurssien selvittäminen. Kurssien selaamista voitaisiin helpottaa lisäämällä opintotietojärjestelmään kielivaihtoehdot hakutulosten viereen, sekä lisäämällä englanninkielistä tiedotusta kurssien muutoksista ja vastaavuuksista.

Saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvien käytänteiden näkyvyydestä kysyttäessä opiskelija toteaa, että käytänteet eivät ole tulleet hänelle suoraan vastaan opiskelun yhteydessä.  Esimerkiksi esteettömyyskäytänteitä ei tuoda opiskelijoille erityisen näkyvästi esille, vaikka tälle olisi varmasti tarvetta. Opiskelijan mielestä saavutettavuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat Jyväskylän yliopistossa kuitenkin kaiken kaikkiaan melko hyvin, ja suuri osa opetushenkilökunnasta suhtautuu aiheeseen avoimesti. Yliopiston inkluusioon liittyvien periaatteiden avoimempi esittely opiskelijoille opintojen aikana voisi kuitenkin lisätä opiskelijoiden tietoisuutta saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden merkityksestä korkeakouluopinnoissa. Opiskelija myös huomauttaa, että opettajat ja ohjaajat voivat vaikuttaa opiskelijoiden kokemukseen saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että henkilökunta on perillä näihin liittyvistä käytänteistä. Access4All -projekti pyrkii omalta osaltaan vastaamaan tähän tarpeeseen muun muassa hyvien käytänteiden pankin avulla, joka esittelee korkeakouluille hyödyllisiä ja hyväksi havaittuja inklusiivisia käytänteitä.

Informaatioteknologian tiedekunnan opinto-ohjaus on opiskelijan mielestä hyvää, ja opintojen suorittamisen joustavuus on Jyväskylän yliopistossa mahdollistettu useiden eri oppiaineiden kursseilla vaihtoehtoisilla tenttipäivillä sekä kohtuullisilla kurssivaatimuksilla. Hyvän kurssiarvosanan saaminen ei esimerkiksi välttämättä vaadi sitä, että kurssin opiskelija on joka viikko suorittanut kaikki tehtävät erittäin hyvin. Myös erilaiset oppimistyylit otetaan opiskelijan mielestä IT-tiedekunnassa hyvin huomioon, sillä esimerkiksi kurssimateriaalit (mm. videotallenteet ja luentodiat) ovat kattavasti saatavilla verkossa. Yliopistolta löytyy myös erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille ihmisille sopivia työskentelytiloja, ja yliopiston Hyviksiltä on mahdollisuus saada tarvittaessa tukea kurssijärjestelyihin. Opiskelijan mukaan kurssitarjontaan voisi kuitenkin lisätä sellaisia kursseja, jotka keskittyisivät tekstin tuottamisen vaikeuksien käsittelyyn, sillä tekstin muokkaamistaidoista ei ole välttämättä hyötyä, mikäli tekstin tuottaminen tökkii. Tukea kirjoittamiseen olisi tärkeä tarjota erityisesti kandidaattivaiheessa oleville opiskelijoille, sillä tekstin tuottaminen voi helpottua merkittävästi tieteellisen kirjoittamisen rutiinien syntymisen myötä. Opintojen suorittamisen kannalta erityisen tärkeää onkin se, että apua on pyydettäessä saatavilla.

Access4All -projektin nettisivu: http://www.access4allproject.eu/

 Twitter: @access4all_com