Informaatioteknologian tiedekunta

Rakennerahasto

Viimeisin muutos tiistai 06. kesäkuuta 2017, 08.11

Kohti uutta digitaalista tutkimus- ja innovaatioalustaa hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kiihdyttämiseksi Keski-Suomessa -esiselvitys

Tämän hankkeen myötä luodaan Keski-Suomeen valmiuksia aloittaa kansalaisten omaehtoisiin hyvinvointi- ja terveysmittauksiin perustuvan digitaalisen tiedon keskitetty kartuttaminen KELAn Omakannan omatietovarantoon. Hankkeessa kartoitetaan terveydenhuollon näkökulmasta lisäarvoa tuottavat mutta kustannustehokkaat mittaus- ja sensoriteknologiat ja tavoitteen toteutumisen edellyttämä alueellinen asiantuntija- ja yritysverkosto. Hankkeen tuotoksena syntyy myös toimenpidesuunnitelma alueellisen terveys- ja hyvinvointimassadatan keräämiseksi sekä uuden tiedon ja innovaatioiden synnyttämiseksi datatieteiden ja tekoälyn avulla. Hanke vahvistaa Keski-Suomen asemaa omaehtoisen terveydenhuollon, liikunnan ja digitalisaation monialaisena osaamis- ja innovaatiokeskittymänä.

IoTLi- IoT:sta uutta liiketoimintaa

Internet muuttuu kohti Internet of Things -konseptia (IoT), jossa lähes kaikilla laitteilla on yhteys tietoverkkoon. Myös erilaiset palvelut, jotka tänä päivänä toteutetaan vielä osittain tai kokonaan fyysisten palvelupisteiden kautta, siirtyvät internetiin. Sama trendi ilmenee myös teollisuuslaitteissa ja –laitoksissa sekä ajoneuvojen muuttumisessa palvelualustoiksi. IoT:ssä tarvitaan antureita, sulautettuja alustoja, langatonta- ja langallista tiedonsiirtoa, ohjelmistoja ja tietokantoja. Valtava määrä laitteita kytkeytyy internetiin ja laitteet ovat ohjattavissa etänä tietoverkon kautta. Anturit keräävät tietoa laitteista sekä ympäristöstä ja kerätty data voidaan tallentaa esimerkiksi pilveen, jossa sitä voidaan analysoida. Analysoinnissa voidaan hyödyntää muista lähteistä saatavaa Big Dataa ja data-analyysiratkaisuja. Analyysin pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä ja kyseisiä laitteita tai muita toimilaitteita voidaan ohjata automaattisesti. Suuriin datamääriin liittyvä tietoturva on yksi teollisen internetin suurimmista haasteista. Näin ollen kyberuhkat ja toisaalta vaatimukset kyberturvallisuuden tutkimukselle ja kehittämiselle laajenevat jatkuvasti.

Hankkeen toteuttamisessa tarvitaan sekä IoT -alaan liittyvää kehittämisosaamista, alan soveltavan tutkimuksen osaamista sekä ohjelmistotuotannon osaamista. Hallitun kokonaisuuden aikaansaamiseksi on koottu em. osaaminen JAMK:sta ja JYU:stä. Hankkeen sisältö muodostaa luonnollisen työn- ja vastuunjaon toteuttajaosapuolten kesken ja yhteishankemalli mahdollistaa molemmille osapuolille selkeästi määritellyt roolit ja resurssit. JYU toimii hankkeen päätoteuttajana ja JAMK/IT-instituutti toimii hankkeen osatoteuttajana. IoTLi- hankkeessa tullaan tekemään seuraavia asioita uuden liiketoiminnan edellytysten kehittämiseksi:

1. Kehitetään alusta ja konseptit IoT-tuotekehitys-, pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatiotoimintaa varten. Kehitettävää alustaa tullaan hankkeen aikana ja sen jälkeen käyttämään IoT-ratkaisujen kehittämisessä. 
2. Pilotoidut tietoturvalliset IoT-ratkaisut uusiutuvan energian tehokkaampaan hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan yritysten tarpeisiin perustuvia nykyisiä ja/tai kokonaan uusia IoT-ratkaisuja, joilla voidaan tukea yritysten liiketoimintaa.
3. Kehitetään uusia ratkaisuja Big Datan analysointiin ja hyödyntämiseen. Hankkeessa kehitetään tietoturvallisia menetelmiä eri sensoreilta saatavien suurten datamäärien analyysiin ja siten ohjaamaan tuotanto- ja ajoneuvojärjestelmien toimintaa optimaalisesti.
4. Erilaisten IoT- laitteiden kyberturvallisuushaavoittuvuuksia selvitetään ja sen perusteella kehitetään nykyistä toimivampia suojausmenetelmiä IoT-ympäristöön


5K - Development of Kangas cyber-secure experimentation smart city platform

The 5K (Kankaan Kyberturvallisen Kokeilualustan Kehittäminen älyKaupunkipalveluille) research project and related enterprise projects will develop an experimentation platform for fast-cycle development and experimentation of smart city applications and services. The related enterprise projects will develop and experiment with new smart city infrastructure components, privacy protection for sensor data, as well as an operating and development model for platform ecosystems. This 5K research project aims at supporting and researching the setup of the ecosystem, construction of the underlying platform with open interface architecture, as well as related management model, operating model, business model and privacy protecting techniques. The project will be implemented in Jyvaskyla Kangas district

Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku

Jyväskylän yliopiston Digipolku (Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku) -hanke edistää Keski-Suomen maaseudun yritysten digiloikkaa. Konkreettisena tavoitteena on rohkaista ja tukea Keski-Suomen yrityksiä kehittämään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä tuotteita, palveluja, konsepteja tai toimintatapoja. Näiden avulla yrittäjät kehittävät tulevaisuuden menestystekijöitä ja synnyttävät uusia yrityksiä. Tavoitteisiin pyritään hyvin käytännönläheisesti koulutuksen, työpajojen, yhteistyöverkostojen ja esimerkkien avulla. Koulutukset järjestetään kunnissa ja seutukunnissa, lähellä yrittäjää, jotta osallistumiskynnys on mahdollisimman pieni. Samalla hankkeessa kootaan aiheeseen liittyviä aiemmin luotuja aineistoja ja jaetaan niistä tietoa pk-yritysten hyödynnettäväksi.

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020), Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos, Jämsek Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Kehittämisyhtiö Witas Oy, SSYP kehitys Oy, Ääneseudun kehitys Oy, Hankasalmen, Joutsan, Kannonkosken, Karstulan, Konneveden, Kyyjärven, Laukaan, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

 

Jyväskylä Game Lab

Jyväskylä Game Lab (JGL) –hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaisia menetelmiä pelialan opetuksen tueksi Jyväskylän yliopistossa ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Toimintaan valitaan ryhmä opiskelijoita ja työttömiä, jotka tiiminä tekevät peliaihion tai pelidemon. Henkilöitä sparraavat ja valmentavat kansalliset ja kansainväliset pelialan ammattilaiset ja toiminnassa hyödynnetään korkeakoulujen osaamista. Tuloksena syntyy alan nopeaan kehityskulkuun vastaava opetuskokonaisuus ja –tapa oppilaitosten hyödynnettäväksi. Hankkeeseen osallistumisen myötä myös osallistujien työllistyminen pelialalle on joustavampaa. Toteuttajina Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Keski-Suomen digihyppy, digitaalisuus, data, cyber ja business (D2CB) -hankkeen toteuttamisselvitys

Keski-Suomen digihyppy, digitaalisuus, data, cyber ja business (D2CB) -hankkeen toteutettavuusselvityksessä kartoitetaan, miten Keski-Suomessa päästäisiin parhaiten hyödyntämään Tekesin ohjelmia, Horisontti 2020 -ohjelmaa sekä yhteistyötä koti- ja ulkomaisten yliopistojen kanssa. Selvitykseen kytkeytyvät myös Jyväskylässä meneillään olevat Kankaan, Hippoksen ja Uuden sairaalan kehittämisalustat.