Informaatioteknologian tiedekunta

Tekes-hankkeet

Viimeisin muutos tiistai 06. kesäkuuta 2017, 10.03

D4Value

D4Value hanke tutkii älykkäitä laivoja ja laivaliikennettä JY tutkii tämän teknologian inhimillistä dimensiota.

 

DroneKnowledge - Towards knowledge based export of small UAS remote sensing technology

Miehittämättömästä lentolaitteesta,  droonista, tehtävä kaukokartoitus on teknologia tarkkaan ja tehokkaaseen paikkatiedon tuottamiseen. Käytännön sovelluskohteita ovat mm. maanviljelyn täsmälannoitus tai tuholaistunnistus, veden laadun mittaus, metsien inventointimittaukset sekä rakennettujen ympäristöjen mittaukset. Mittauksia voidaan tehdä kameroilla, laserkeilaimilla ja spektrikameroilla.

DroneKnowledge-hanke pyrkii parantamaan koko kaukokartoituksen prosessia: laitteita, sovelluksia ja tiedon prosessointia. Tutkijat pyrkivät automaattiseen ja reaaliaikaiseen prosessiin, jotta droonien keräämät tulokset olisivat käytettävissä jo lennon aikana tai droonin laskeuduttua.

 

Innovation Scout JYU RnB

 Innovation Scout Research & Business -hankkeen tavoitteena on edistää Jyväskylän yliopiston tutkimustulosten kaupallistamista ja yrittäjyysosaamista sekä näin tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hankkeen kolme keskeistä painopistettä ovat seuraavat:

1) Yliopisto-yritys -yhteistyön tehostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tutkimuslähtöisen liiketoiminnan edistämiseksi
2) Yliopiston tutkimustulosten, tutkijoiden ja yrittäjyyden yhdistäminen tutkimus- ja tutkijalähtöisen liiketoiminnan edistämiseksi kansainvälisiä esimerkkejä hyödyntäen.
3) Yliopiston tutkimustiedon ja asiantuntijoiden näkyville tuominen

Lisätietoa hankkeesta saa sen omalta sivulta.

Watson Health Cloud Finland

Hankkeessa selvitetään kognitiivisen tietojenkäsittelyn teknologian soveltuvuutta osaksi Suomen terveysalan kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kokonaisuutta. Tutkimus tehdään käyttämällä IBM:n kehittämää, toistaiseksi ainutlaatuista, Watson health -teknologiaa.

 

Value from Public Health Data with Cognitive Computing

Hankkeessa selvitetään kognitiivisen tietojenkäsittelyn teknologian soveltuvuutta Suomen uudessa digitalisaatioon pohjautuvassa SOTE-järjestelmässä. Tutkimus tehdään käyttämällä IBM:n kehittämää, toistaiseksi ainutlaatuista, Watson health -teknologiaa.


Rich Multisensory User Experience (RmUE)

Markkinoinnissa on perinteisesti kiinnitetty paljon huomiota visuaaliseen ulkoasuun. Tulevaisuudessa esineiden internetin (IoT) avulla kokemuksia on mahdollista saada myös muiden aistien välityksellä. Miten eri aistit ja niiden yhteistoiminta vaikuttavat käyttäjäkokemuksiimme? Kognitiotieteen tutkimusryhmä on kehittänyt erilaisia menetelmiä, joilla voidaan mitata käyttäjien aistikokemuksia. RmUE-hanke selvittää tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksia. 

 

FiDiPro project DeCoMo: Decision Support for Complex Multiobjective Optimization Problems

Innovation, short product design cycles and efficiency of processes have become increasingly important for industries due to globalization and need of resource-efficiency. Multiobjective optimization can be used as a powerful tool for product innovation and improving processes by finding better designs and balancing between conflicting objectives efficiently and effectively. However, multiobjective optimization problems in industries are often complex, involving a large number of objectives and are computationally expensive. In addition, supporting human decision makers and involving them in optimization have rarely been considered in complex multiobjective optimization problems. In this project, we develop novel optimization methods for decision support in solving complex multiobjective optimization problems by combining modern meta-heuristics and machine learning techniques. The output of this project will be a prototype of an intelligent decision support tool that can make advanced multiobjective optimization methods available for industry, thereby significantly enhancing the innovation capability and competitiveness of the Finnish industries. 

 

Skaalautuva kehitys- ja arviointipalvelu koulutuksen digitalisaation tukemiseen

 

Uusi menetelmä tietoturvan hallintaan

 

Cyber Trust - Privacy of Digital Personal Identities

 

Cyber Trust - Critical Infrastructure Resiliency and Protection (CIRP)

 

Cyber Trust - Security Technologies and Secure Management for Future Network

 

Ajoneuvoalustojen Tietoturva (AaTi)

Ajoneuvoalustojen tietoturva (AaTi) -hanke parantaa autojen tietoturvaa kehittämällä ajoneuvojen tietoliikenteen analysointimenetelmää. Projektin lopputuloksena on patentoituja ohjelmistoratkaisuja sisältävä prototyyppi ja suunnitelma idean kaupallistamisesta.

 

Accelerator Chain (KINO-JY)

Jyväskylän yliopiston hankkeen Accelerator Chain tavoitteena on että yliopiston henkilökunta on innostuneempi ja osaavampi kaupallistamaan tutkimustuloksiaan. Lisäksi yliopistolähtöiset yritykset ovat valmiimpia markkinoille ja niiden käynnistäminen on sujuvaa vahvan yrittäjäyhteistyön, selkeiden IPR-linjausten sekä yliopiston pääomarahaston avulla. Hankkeessa tehtävä kehittämistyö vahvistaa Keski-Suomen kansainvälisestikin kilpailukyistä innovaatioalustaa, mikä puolestaan vauhdittaa uusimpien tutkimustulosten siirtoa liiketoimintaan ja yhteiskunnan hyödyksi. KINO-JY -hankkeessa kehitetyt ja pilotoidut menetelmät levitetään myös muiden tutkimusorganisaatioiden käyttöön hankkeen päätyttyä. Hankkeen toteuttajina ovat Agora Center, TIP ja IT-tiedekunta.

 

Biogame

Hankkeen tavoitteena on liikuntateknologian käyttäjien syvällinen ymmärtäminen heidän arjessaan sekä uusien liiketoimintakonseptien muodostaminen tämän ymmärryksen pohjalta. Muodostettavien konseptien tavoitteena on biosignaalien mittausten pelillistämisen kautta pyrkiä lisäämään kuluttajien tietoisuutta heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvistä valinnoista sekä niiden seurauksista.

 

Distraction Prevention System and Behavior-Based Insurance (VisGuard BBI)

Projektin tavoitteena on selvittää kuljettajan huomiokykyä tukevan järjestelmän kaupallinen potentiaali.

 

Tacit knowledge management tool (LBD)

LBD-hankkeessa rakennetaan HTI (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen) -suunnittelijoille työvälinettä, joka mahdollistaa keskittymisen ajatteluun ja yhdessä tekemiseen. Väline ohjaa ajattelutyötä ja kerää jatkuvasti hiljaista tietoa pohjaksi tuleville projekteille, jotta pyörää ei jouduta keksimään uudestaan. Suunnittelutyön tehostumisen lisäksi myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen työtehtäviin helpottuu.

 

INKA: Laiteläheinen tietoturvateknologia ja sovellutusmahdollisuudet (LaiTSo)

Hankkeen uutena näkökulmana on kehittää kyberturvallisuutta laitetasolla. Projektissa yhdistyvät Jyväskylän yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotatekniikan laitoksen osaaminen ja laboratorioympäristöt uudella ja tehokkaalla tavalla yhteistyössä yritysten kanssa. Tutkimus- ja laboratorioyhteistyö mahdollistaa uusien turvallisuusratkaisuiden kehittämisen.

 

Stereoscopic Hyperspectral Imaging (HSI-STEREO)

 

Data to Intelligence

 

E!3674 ITEA2 MERgE - Multi-concerns in the action system engineering

MERgE tuottaa työkaluja ja menetelmiä turvallisuus-ja tietoturvallisuusparadigmojen kokonaisvaltaiseen käsittelyyn tuotekehitysprosessissa. Se tarjoaa akateemisesti merkittäviä, käytännössä validoituja ratkaisuja ja malleja niin järjestelmäkehittäjille kuin omistajillekin tarjoten kustannustehokaita tapoja suunnitella turvallisia ja tietoturvallisia ohjelmistoja ja laitteita.

 

Systeemiset oppimisratkaisut