Informaatioteknologian tiedekunta

Tiedekuntaneuvoston ja dekaanin tehtävät

Viimeisin muutos tiistai 28. tammikuuta 2014, 16.37

Tiedekuntaneuvoston tehtävät

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on:

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on
1) arvioida ja kehittää osaltaan tiedekunnassa annettavaa koulutusta, siellä tehtävää tutkimusta ja tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tehdä niitä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
2) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan talousarviosta
3) päättää opetussuunnitelmista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei tässä johtosäännössä toisin määrätä
4) määrätä väitöskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuori-tusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset tarkastajien lausuntojen perusteella
5) käsitellä väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta koskevat oikaisupyynnöt tutkintosäännön mukaisesti
5) hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta
6) tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä
7) tehdä esitys työsuhteeseen otettavasta henkilöstöstä, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt dekaanille ja joka rehtorin päätöksen mukaan edellyttää tiedekuntaneu-voston esitystä sekä tehdä esitys valinnasta professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa
8) tehdä rehtorille ehdotus 2-3 henkilöstä tiedekunnan dekaanin tehtävään
9) myöntää dosentin ja kunniatohtorin arvot
10) käsitellä ja ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka dekaani niiden periaatteellisuuden tai laajakantoisuuden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi tai ratkaistavaksi
11) käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka on säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kohdan 4 asioita.

Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 29.1.2014 päätöksellään siirtämässä seuraavat asiat  dekaanin / varadekaanin dekaanien työnjaon mukaisesti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi tiedekuntaneuvoston toimikaudeksi 1.1.2014-31.12.2017

  • määrätä väitöskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten esitarkastajat ja tarkastajat sekä
  • siirtää dekaanin   käsiteltäväksi   vastaavaksi  ajaksi  luvan  myöntäminen  väitöskirjan  julkiseen  tarkastamiseen  sekä  kustoksen  ja
    vastaväittäjien määrääminen.

Dekaanin tehtävät

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 13 §:n mukaan dekaanin tehtävänä on

1) johtaa, valvoa ja kehittää tiedekunnan toimintaa
2) toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana
3) vastata tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille
4) vastata tiedekunnan taloudesta ja raportoinnista rehtorille
5) vastata tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadusta
6) vastata tiedekunnan talousarvion valmistelusta ja sen toteutumisesta
7) päättää talousarvion rajoissa rahoituksen kohdentamisesta
8) vastata, että tiedekunnan käyttöön osoitetut yliopiston tilat, välineet ja laitteet ovat asianmukaisessa käytössä
9) päättää hankintapolitiikan ja annettujen ohjeiden mukaisesti tiedekunnan hankinnoista
10) nimetä laitoksen johtaja laitoskokousta kuultuaan ja hyväksyä laitoksen johtajaa koskevat menot
11) nimetä professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa valmisteluryhmä
12) valita asiantuntijat professorin tehtävään ottamisessa
13) ottaa työsuhteeseen henkilöstö, jonka ottamisen rehtori on siirtänyt dekaanille, ja antaa henkilöstölle työvapaus
14) päättää työsuunnitelmista ja opetusohjelmista
15) huolehtia toiminnan edellyttämästä yhteistoiminnasta
16) ottaa opiskelijat tiedekuntaan
17) päättää yliopistolain 40 §:n perusteella opiskeluoikeuden menettämisestä
18) päättää opiskeluoikeuden jatkamisesta sekä opiskelijoiden oikeudesta päästä uudelleen opiskelijaksi
19) antaa todistukset tiedekunnassa suoritetusta tutkinnosta ja muista opinnoista
20) hyväksyä jatko-opintosuunnitelma
21) määrätä perustutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajat sekä arvostella nämä tutkielmat tarkastajien lausunnon perusteella
22) vastata tiedekunnan yleisistä tehtävistä, tutkinto-, henkilöstö-, ja taloushallinnosta tiedekunnan palvelukeskuksen kanssa
23) vastata ohjeiden ja määräysten noudattamisesta
24) käsitellä ja ratkaista tiedekuntaneuvoston hänen käsiteltävikseen ja ratkaistavikseen siirtämät asiat ja muut tiedekunnalle kuuluvat asiat, joista ei ole toisin säädetty tai määrätty sekä
25) asettaa tiedekunnan tutkintolautakunta.

Dekaani voi siirtää toimivaltaansa kuuluvia kohtien 18 ja 19 asioita varadekaanin, kohdan 8 asioita palvelukeskuksen tai tiedekunnan muun yksikön johtajan tai esimiehen ja kohtien 14, 20 ja 21 asioita varadekaanin tai tiedekunnan muun yksikön johtajan tai esimiehen ratkaistavaksi. Dekaani voi yksittäistapauksessa ottaa siirtämänsä asian ratkaistavakseen.

Lisätietoja:

Tiedekuntaneuvoston ja dekaanien päätettäväksi tulevat asiat valmistellaan tiedekunnan palvelukeskuksen toimesta. Tiedekuntaneuvosto päättää suurimman osan asioista dekaanin ratkaisuehdotuksen pohjalta. Tiedekuntaneuvoston ja dekaanien päättämistä asioista tiedotetaan asianomaisille, ja niiden toimeenpanosta huolehtii tiedekunnan palvelukeskus. Kokousten pöytäkirjat ovat julkisia, ja ne ovat nähtävissä tiedekunnan ja laitosten toimistoissa ja tiedekunnan kotisivuilla.