Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Valintakoe

Viimeisin muutos keskiviikko 13. syyskuuta 2017, 10.08

Kevään 2017 valintakokeen aineisto ja kysymykset

Tietojärjestelmätieteen valintakokeessa keväällä 2017 aineistojen teemana oli kyberturvallisuus. Valintakokeen aineisto koostui noin kymmenen minuutin videoluennosta ja kyberturvallisuutta käsittelevästä, Sotilasaikakauslehdessä julkaistusta artikkelista, johon sai tutustua 20 minuutin ajan. Luennosta ja artikkelista sai koetta varten tehdä muistiinpanoja. Ennen valintakoekysymysten jakamista artikkeli kerättiin pois. Aineisto-osion tavoitteena on mitata hakijan kykyä omaksua uutta tietoa ja erottaa oleellinen tieto epäoleellisemmasta. 

Valintakokeen aineistona ollut videoluento perustuu Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen yhdessä julkaisemaan "Kyberin taskutieto - Keskeisin kybermaailmasta jokaiselle" -oppaaseen, jonka verkkoversio on täällä.

Seuraava tietojärjestelmätieteen valintakoe

Valintakokeen ajankohdan voit tarkastaa opintopolku.fi -palvelusta.

Paikka: yliopiston Agora-rakennuksessa (yliopiston kartta)

Agora sijaitsee Mattilanniemessä, noin 2 km päässä Jyväskylän keskustasta. Katuosoite on Mattilanniemi 2. Jos saavut Jyväskylään julkisilla kulkuneuvoilla, tulet todennäköisesti matkakeskukseen. Kävelymatkaan matkakeskuksesta Agoraan kuluu noin 20 minuuttia. Huomioi matkustaessasi junien mahdolliset myöhästymiset.
Jos saavut omalla autolla, voit jättää auton joko Agoran edessä sijaitsevalle avoparkkialueelle. Pysäköintipaikkoja on rajoitetusti. Huomaa, että osalle paikoista on sallittua pysäköidä vain pysäköintikortilla.

Tarvitset mukaan:
– henkilöllisyystodistus (passi, kuvallinen henkilökortti, ajokortti)
– kynä, kumi ja viivoitin. Huom. Laskimien ja muiden apuvälineiden käyttö on kielletty.
Kokeen aikana voit syödä omia eväitäsi, kunhan se ei häiritse muita.

Kysymyksiä?

Ennen valintakoetta kysymyksiinne vastaavat

– yliopistonopettaja Teija Palonen, teija.palonen@jyu.fi (valintakokeen sisältö)
– koulutussuunnittelija Tapio Tammi, (valintakokeen käytännön järjestelyt)

Valintakokeen tehtävät ja teemat

Valintakoe saattaa sisältää tehtäviä seuraavilta teema-alueilta:

 • viestintä virtuaalisessa ympäristössä
 • informaatioteknologia ja liiketoiminta
 • käytettävyys sekä tuotteen ja käyttäjän välinen vuorovaikutus
 • looginen ja matemaattinen päättely, ongelmanratkaisukyky
 • mallintaminen ja järjestelmäkehitys

Kokeen tehtävistä osa voi perustua koetilanteessa jaettavaan aineistoon. Koetehtävissä voidaan testata myös loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Valintakoevastausten asiasisällön ohella niiden arvostelussa kiinnitetään huomiota myös vastausten kieliasuun. Koe ja sen materiaali ovat suomenkielisiä. Kokeen alussa Sinulle annetaan yksityiskohtaiset ohjeet kokeen järjestelyistä. Jos jokin asia jää epäselväksi, älä epäröi kysyä.

Yksilölliset järjestelyt (erityisjärjestelyt) valintakokeessa

Valintakoejärjestelyillä pyritään varmistamaan hakijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa osaamisensa ja edellytyksensä opiskelijavalinnassa. Hakijat, joilla on perusteltu syy (esimerkiksi vamma, sairaus tai rajoite) yksilöllisiin järjestelyihin, hakevat tutkinnonsuoritusoikeutta (Opintopolku.fi) samoin kuin muutkin hakijat ja osallistuvat opiskelijavalintamenettelyyn tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti.

Mitä tarkoitetaan valintakokeen yksilöllisillä järjestelyillä?

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä ovat mm.

 • liikuntaesteetön tai häiriötön koetila,
 • apuvälineiden käyttö, avustaja tai tulkki,
 • tiedekunnan järjestämän tietokoneen käyttö valintakokeessa,
 • valintakoetehtävät tavallista suuremmalla tekstillä, pistekirjoituksella tai sähköisessä muodossa,
 • laajempi työtila,
 • hakijan oman tietokoneen ja sen apuvälineiden käyttö valintakokeessa,
 • lisäaika

Myöntämisperusteet

Yksilöllistä järjestelyä on haettava erikseen ja siitä tehdään erillinen päätös.

Oikeus yksilöllisiin järjestelyihin myönnetään, jos ilman järjestelyjä hakija joutuisi valintakoetilanteessa muita hakijoita huonompaan asemaan vamman, sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi.

Lukivaikeuden perusteella on mahdollista hakea lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukivaikeus on vaikea tai keskivaikea (asteikko ei lukivaikeutta - lievä lukivaikeus - keskivaikea lukivaikeus - vaikea lukivaikeus). Myönnettävä lisäaika voi olla 0,5–2 tuntia lukivaikeudesta, kokeen luonteesta ja kestosta riippuen (lisäajan myöntämistä harkitaan tapauskohtaisesti).

Yksilöllisen järjestelyn hakeminen

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa, voit tehdä hakemuksen ennen hakuajan päättymistä. Hakemuksessa on oltava liitteenä lääkärintodistus, ylioppilastutkintolautakunnan päätös yksilöllisestä järjestelystä tai muun asiantuntijan antama lausunto (psykologi, foniatri tai puheterapeutti) vamman, sairauden tai muun syyn laadusta ja sen vaikutuksesta valintakokeessa.

 • Sinun ei tarvitse todistaa järjestelyn tarvetta, jos haet vain pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Tällöin riittää että toimitat yksilöllistä järjestelyä koskevan hakemuksen.

Hakulomake

Word-lomake. Jos käytät IE-selaina ja sinulta pyydetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, paina riittävän monta kertaa ok, niin lomake aukeaa ilman niitä. Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse osoitteeseen: Hakijapalvelut, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Laita kuoreen merkintä "yksilölliset järjestelyt valintakokeessa."

Sähköisessä muodossa (sähköposti) hakemuksia ja liitteitä lähetettäessä on huomioitava, että arkaluontoisten, terveydentilaa koskevien tietojen lähettämiseen sisältyy tietosuojariski. Vastuu riskin ottamisesta on viestin lähettäjällä. Jyväskylän yliopiston hakijapalvelun sähköpostiosoite on hakijapalvelut(at)jyu.fi.

Määräaika hakemuksen toimittamiselle

Sinun on toimitettava kevään yhteishaun valintakokeita koskeva hakemus yksilöllisiin järjestelyihin  viimeistään 20.4.2017 klo 15.00 mennessä (eli aikaa toimittaa hakemus on 14 vuorokautta hakuajan päättymisestä). Emme voi huomioida myöhässä saapuneita hakemuksia. Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain, jos osoitat että tarve yksilölliseen järjestelyyn on syntynyt hakuajan päättymisen (20.4) jälkeen.

Päätös yksilöllisestä järjestelystä

Päätöksen yksilöllisen järjestelyn myöntämisestä tekee tiedekunta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Jos olet saanut myönteisen päätöksen, mutta et osallistu valintakokeeseen ilmoita asiasta viipymättähakijapalvelut(at)jyu.fi tai p. 040-805 4132 (voit laittaa myös tekstiviestin tai jättää viestin vastaajaan).

Päätös valintakokeen yksilöllisestä järjestelystä on valintakoekohtainen ja päätös on voimassa vain yhden valintakokeen ajan. Jos haet myöhemmässä haussa samaan tai muuhun hakukohteeseen sinun on haettava eritysjärjestelyä uudelleen.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevien tietojen käsittely ja salassapito

Valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat hakemukset ja niihin liitetyt terveydentilatiedot ovat salassa pidettäviä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 24§, 25k§). Salassapito tarkoittaa sekä velvollisuutta asiakirjan salassapitoon että vaitiolovelvollisuutta. Yliopiston sisällä salassa pidettävä tieto voidaan antaa niille työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia (Henkilötietolaki (1999/523) 11 §).  Hakiessaan yksilöllistä järjestelyä hakija antaa suostumuksensa hakemuksen ja liitteiden sisältämien terveystietojen käsittelyyn valintakoejärjestelyjen toteuttamiseksi.

Kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden hakijoiden vastaukset arvostellaan samoin arvosteluperustein, eikä kokeen tarkastajalle kerrota onko koe suoritettu erityisjärjestelyin.

Toivotamme onnea valintakokeeseen!

– Valintakoetyöryhmä