Opiskelijan ohjeet

Kauppatieteiden kandidaatti, KTK 180 op

Viimeisin muutos torstai 04. kesäkuuta 2015, 15.31
Kandidaatin tutkinnon rakennekuvaus tietojärjestelmätieteessä tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

Tarkennuksia tutkintorakennetaulukkoon:

 • Kvantitatiiviseen tutkimukseen suuntautuvan kannattaa suorittaa vapaavalintaisena yleisopintojaksona TILP350 SPSS-kurssi (2 op)
 • Vapaavalintaiset yleisopinnot voi valita vapaasti. Yleisopintoina voi käyttää mm. mitä tahansa perusopinto- tai sitä ylempitasoisia opintojaksoja. Opiskelijoiden kannattaa ottaa huomioon myös mahdollisuus suorittaa yleisopintoina Yliopistoliikunnan tarjoamat Liikuntakurssi 1 ja Liikuntakurssi 2, joiden tavoitteena on tutustua oman valinnan mukaan mahdollisimman moniin liikuntalajeihin Jyväskylän yliopiston ja kaupungin liikuntapalvelujen tarjoamissa liikuntapaikoissa. Liikuntakurssit sisältävät myös luentoja terveyskasvatuksesta ja kuntoliikunnasta. Tutkimusten mukaan säännöllinen liikunta edistää merkittävästi oppimista ja vähentää stressiä. Vapaavalintaisiin yleisopintoihin voi valita myös opiskelijoiden hyvinvointia tukevan kurssin HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - Muutakin kuin pisteitä! (2 op).

YLEISOPINNOT 20 op

 • ITKY100 Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu, 3 op
 • FILY019 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 op, HUOM. KURSSI POISTUNUT! Tilalle muita valinnaisia yleisopintoja 3 op.
 • TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi, 6 op
 • Kaupalliset yleisopinnot, pääaineen opintoja tukevat matemaattiset yleisopinnot ja/tai tietotekniikan käyttöön liittyvät yleisopinnot yhteensä vähintään 8 op
VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT 24 op
 • Vieras kieli, 10 op (ei kuitenkaan alkeis- tai jatkokursseja eikä peruskielitaitoa täydentäviä kursseja; ts. vain kurssit, jotka edellyttävät lukion lyhyen oppimäärän suorittamista vastaavaa kielitaitoa)
 • Toinen kotimainen kieli, 4 op
 • Äidinkielen viestintä, 6 op, koostuen seuraavista
  • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (kandidaattiseminaarin
   yhteydessä) 2 op tai XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op sekä
  • Valinnaisia äidinkielen opintoja 3-4 op
 • Valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja, 4 op
PAKOLLISET SIVUAINEET 25-28 op
Liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op tai Taloustieteen perusopinnot, 25 op tai muu opintoneuvojan kanssa sovittu taloustieteellinen opintokokonaisuus, 25 op
PÄÄAINEOPINNOT (=PERUS- JA AINEOPINNOT) 80 op
Yhteiset pääaineopinnot 54 op
 • TJTP111 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen, 3 op
 • TJTA114 Tietohallinnon perusteet, 5 op
 • TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen, 5 op
 • TJTA116 Uudet teknologiat ja yhteiskunta, 5 op
 • TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, 5 op
 • ITKP102 Ohjelmointi 1, 6 op
 • ITKP104 Tietoverkot väh. 2 op ja ainakin yksi seuraavista: TJTA118 IT infrastruktuuri 3 op, ITKA203 Käyttöjärjestelmät 4 op ja TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri 3 op
 • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet, 5 op
 • TJTA311 Projektin hallinta, 5 op
 • TJTA302 Kandidaatintutkielma, 7 op
 • TJTA301 Kandidaattiseminaari, 3 op
 • TJTA303 Kypsyysnäyte, 0 op
Valinnaisia pääaineopintoja (väh. määrä, jolla pääaineopintojen kokonaislaajuudeksi tulee 80 op):
 • ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä, 2-4 op
 • TJTA122 Yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuuri, 5 op
 • TJTA228 XML: teoria ja käytäntö, 4 op
 • TJTA330 Ohjelmistotuotanto, 5 op
 • ITKA201 Algoritmit 1, 4 op
 • ITKA203 Käyttöjärjestelmät, 4 op
 • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu, 3 op
 • TIEP111 Ohjelmointi 2, 8op
 • TJTA290 Harjoittelu, 1 - 10 op
 • KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät, 5 op
 • TJTA237 Informaatio- ja tietotekniikkaoikeus, 5 op
 • ITK-, TJT-, TIE-alkuisia (ei yleisopintotasoisia) sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta koskevia kognitiotieteen opintoja
VAPAAVALINNAISET OPINNOT
Vapaasti valittavia yliopistotasoisia opintoja vähintään 28 op, esim. valinnainen sivuaine tai
opintokokonaisuus ja yksittäisiä opintojaksoja niin, että kandidaatin tutkinnon minimiopintopistemäärä
180 op täyttyy.
KANDIDAATTIOPINTOJA YHTEENSÄ 180 op