Opiskelijan ohjeet

Filosofian maisteri (FM) tietojenkäsittelytiede kyberturvallisuus

Viimeisin muutos keskiviikko 29. maaliskuuta 2017, 15.13
Kyberturvallisuuden (ent. informaatioturvallisuus) maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa tarkastellaan kybermaailmaa ja sen turvallisuutta yhteiskunnallisesta, toiminnallisesta, teknologisesta ja systeemisestä näkökulmasta. Tutkinnon voi suorittaa teknologia- tai organisaatiolähtöisessä suuntautumisvaihtoehdossa.

Pakolliset syventävät opinnot (teknologialähtöinen suuntautumisvaihtoehto - 20 op)

 • ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 5 op
 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op tai ITKST50 Secure Systems Design 1, 5 op
 • TIES327 TIetoverkkoturvallisuus, 5 op

Pakolliset syventävät opinnot (organisaatiolähtöinen suuntautumisvaihtoehto - 18 op)

 • ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op
 • TJTSM51 Information Security Management, 5 op
 • TJTSM56 Advanced Course on Information Security Management, 5 op
 • TIES327 TIetoverkkoturvallisuus, 3 op

20/18 op

Valinnaiset syventävät opinnot (teknologialähtöinen suuntautumisvaihtoehto - 20 op)

Valinnaiset syventävät opinnot (organisaatiolähtöinen suuntautumisvaihtoehto - 22 op)

Valinnaisiksi syventäviksi opinnoiksi opiskelijan on suositeltavaa valita ainakin yksi seuraavista teemakokonaisuuksista. Halutessaan opiskelija voi kuitenkin valita valinnaiset syventävät opinto-jaksonsa myös teemakokonaisuuksista riippumatta. Valinnaisiin syventäviin opintoihin voi sisällyttää mitä tahansa tiedekunnassa tarjottavia vähintään syventävän tason opintojaksoja.

 • Teknologialähtöisen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille suositellaan erityisesti teemakokonaisuuksia 1 ja 2 ja/tai niihin sisältyviä opintojaksoja.
 • Organisaatiolähtöisen suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille suositellaan erityisesti teemakokonaisuuksia 3 ja 4 ja/tai niihin sisältyviä opintojaksoja.

1) Cyber Security Technology - Kyberturvallisuusteknologia

 • ITKST42 – Anomaly Detection, 5 op
 • ITKST47 – Advanced Anomaly Detection: Theory, Algorthms and Applications, 5 op
 • ITKST48 – Advanced Persistence Threat, 5 op
 • ITKST56 – System Vulnerabilities, 5 op 

2) Systems Security - Järjestelmäturvallisuus

 • ITKST56 – System Vulnerabilities, 5 op
 • ITKST51 – Operating Systems Security I, 5op
 • ITKST52 – Operating Systems Security II, 5op
 • ITKST55 – Kyberhyökkäys ja sen torjunta, 5 op

3) Cyber conflict - Kyberkonfliktit

 • ITKST44 – Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus, 5 op
 • ITKST45 – Introduction to Cyber Conflict, 5 op
 • ITKST57 – Cyber Defence Strategy Analysis, 5 op
 • ITKST55 – Kyberhyökkäys ja sen torjunta, 5 op

4) Societal Aspects of Cyber Security – Kyberturvallisuuden yhteiskunnalliset ulottuvuudet

 • ITKST40 – Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus, 5 op
 • ITKST44 – Kybermaailma ja kansainvälinen oikeus, 5 op
 • ITKST45 – Introduction to Cyber Conflict, 5 op
 • TJTSM65 – Information Privacy, 5 op

Muita valinnaisia kursseja:

 • TKTS594 Informaatioturvallisuuden syventävä harjoittelu, 1-10 op
 • TKTS590 Informaatioturvallisuuden vaativat asiantuntijatehtävät, 5-10 op

  20/22 op

  Pro Gradu -tutkielma

  • TJTS504 Research Methods 5 op
  • TKTS505 Pro gradu -seminaari 5 op
  • TKTS503 Kypsyysnäyte 0 op
  • TKTS502 Pro gradu -tutkielma 30 op

  40 op

  Vaihtoehtoiset, valinnaiset, sivuaine- ja muut opinnot

  Jos opiskelijan maisterikoulutukseen valinnan perusteena olevassa tutkinnossa on tietojenkäsittelyalan opintoja vähemmän kuin 30 op, tulee hänen täydentää aiempia opintojaan tältä osin. Nämä täydentävät pääaineen opinnot luetaan osaksi opiskelijan suorittaman maisterin tutkinnon minimilaajuutta (120 op). Molemmille suuntautumisvaihtoehdoille on määritelty oma täydentävien pääaineen opintojen kokonaisuutensa, jonka sisältö heijastaa suuntautumisvaihtoehdon sisällöllistä painotusta siten, että kokonaisuus koostuu pääasiassa joko tietojärjestelmätieteen (organisaatiolähtöinen suuntautumisvaihtoehto) tai tietotekniikan (teknologialähtöinen suuntautumisvaihtoehto) opinnoista. Näistä täydentävistä pääaineen opinnoista sovitaan kunkin opiskelijan henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS).

  Tietojenkäsittelyalan opintojen täydentävä kokonaisuus teknologialähtöisen suuntautumisvaihtoehdon valinneille:

  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (5 op)
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
  • TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)
  • TJTA118 IT-infrastruktuuri (3 op)
  • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu (3 op) tai jokin muu tiedekunnan perus- tai aineopintotasoinen opintojakso

  Tietojenkäsittelyalan opintojen täydentävä kokonaisuus organisaatiolähtöisen suuntautumisvaihtoehdon valinneille:

  Kaikille yhteiset kurssit (27 op)

  • TJTP111 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen (3 op)
  • TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen (5 op)
  • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
  • ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
  • ITKP104 Tietoverkot (3 op)
  • TJTA311 Projektin hallinta ( 5 op)

  Lisäksi vähintään yksi seuraavista:

  • TJTA114 Tietohallinnon perusteet (5 op)
  • TJTA104 Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus (5 op)
  • TJTA116 Uudet teknologiat yhteiskunnassa  (5 op)
  • ITKP113 Oliosuuntautunut suunnittelu (3 op)
  • TJTA122 Yritysjärjestelmät ja niiden arkkitehtuurit (5 op)
  • TJTA330 Ohjelmistotuotanto (5 op)

  Kyberturvallisuuden maisterikoulutukseen ei sisälly pakollisia sivuaineopintoja. On kuitenkin suositeltavaa pohtia omia urasuunnitelmiaan ja valita mahdolliset sivuaineopinnot siten, että ne tukevat näitä suunnitelmia. Sivuaineopintoina suositellaan suoritettaviksi opintokokonaisuuksia. Opinto-oikeuksista on tietoja Jyväskylän yliopiston sivuaineportaalissa.

  0- op

  Viestintä- ja kieliopinnot

  Kyberturvallisuuden maisterikoulutukseen ei sisälly pakollisia viestintä- ja kieliopintoja. On kuitenkin suositeltavaa pohtia omia urasuunnitelmiaan ja valita mahdolliset viestintä- ja kieliopinnot siten, että ne tukevat näitä suunnitelmia. Mikäli aiempi tutkinto kuitenkin sisältää vertailututkintoa vähemmän viestintä- ja kieliopintoja, suoritetaan puuttuvat opinnot täydentävinä opintoina.

  Viestintä- ja kieliopintojen määrän vertailututkintona on tietotekniikan pääaineen luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 2014-2017.

  • Äidinkielen viestintä 2 op
  • Toinen kotimainen kieli 2 op
  • Vieras kieli (akateemisen tason kurssit) 2 op
  • Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot 4 op
  0- op
  Pääaineen opintojen sekä mahdollisten sivuaineopintojen, vaihtoehtoisten opintojen valinnaisten opintojen sekä viestintä- ja kieliopintojen yhteislaajuuden tulee olla vähintään 120 op.