Opiskelijan ohjeet

Kauppatieteiden maisteri, tietojärjestelmätiede (KTM, 120 op)

Viimeisin muutos perjantai 16. syyskuuta 2016, 11.49
Tietojärjestelmätieteessä lähtökohtana on informaatioteknologian ja sen hyödyntäjien – niin organisaation kuin ihmisenkin – suhde. Olemme myös kiinnostuneita tietojärjestelmien kehittämisestä ja käytöstä osana organisaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitteena on ymmärtää tietojärjestelmiä kokonaisvaltaisesti teknologian, käyttäjien ja tietojärjestelmien käytön vaikutusten näkökulmista.

Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten tietojärjestelmien kehittämiseen, tiedon digitaaliseen esittämiseen, elektroniseen liiketoimintaan, ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen ja käytettävyyteen, teknologian käyttöön ja omaksumiseen arjessa, työryhmien ja organisaatioiden työn tehostamiseen tietojärjestelmien avulla, tiedonhallintaan, ohjelmistoliiketoimintaan sekä organisaatioiden tietohallinnon ja järjestelmäarkkitehtuureiden kehittämiseen ja hallintaan.

Tietojärjestelmätieteen opiskelijan suositellaan valittavaksi ainakin yksi teema. Opiskelija voi kuitenkin valita opintojaksoja useammasta teemasta teemoista riippumatta. Valittavissa olevat teemat ovat: tietohallinto, tietojärjestelmäkehitys, kyberturvallisuuden teema (ent. INTU), Service Innovation and Management (SIM), Social Media (SOME), sekä käyttäjä- ja ihmislähtöinen teknologia (HCI/HTI).

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO

120 op

Pääaineopinnot

 • Yhteiset pääaineen opinnot 30 op
 • Täydentävät pääaineen opinnot 15 op
 • TJTS502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • TJTS505 Pro gradu –seminaari, 5 op
 • TJTS503 Maturiteetti, 0 op

80 op

Viestintä-ja kieliopinnot

10 op

Sivuaineiden opinnot

0-30 op

Vapaavalintaiset opinnot

0-30 op

 

A) PÄÄAINEOPINNOT 80 op

 • Yhteiset pääaineopinnot 30 op
TJTSM52 Digital Business and Emerging Technologies 5 op
TJTSM64 Policy and Strategy ICT 5 op
TJTSM53 Project and Change Management 5 op
TJTSM54 Advanced Topics on Systems Development 5 op
TJTSM55 Information Systems Theories 5 op
TJTS504 Research Methods 5 op

 

 • Pro gradu -tutkielma ja siihen liittyvät opintojaksot 35 op

TJTS505 Pro gradu seminaari 5 op
TJTS502 Pro gradu-tutkielma 30 op

 

 • Täydentävät pääaineopinnot vähintään 15  op

Suositellaan valittavaksi ainakin yksi teema. Opiskelija voi kuitenkin valita opintojaksoja useammasta teemasta teemoista riippumatta. Täydentäviin opintoihin voi sisällyttää syventävää harjoittelua (TJTS490) ja IT-alan vaativia asiantuntijatehtäviä (TJTS590) yhteensä enintään 15 op. TJTS490 Syventävä harjoittelu, 1-10 op TJTS590 IT-alan vaativat asiantuntijatehtävät, 5-10 op

 

 • Teema: Tietohallinto

Osaamistavoite

Tuntee tietohallinon keskeisten osa-alueiden sisältöjä

Opintojaksot, vähintään 15 op TJTSM63 Business Process Design and Management, 5 op TJTSE25 Enterprise Architecture / Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri,  5 op TJTSM65 Information Privacy, 5 op TJTSM51 Information Security Management, 5 op TJTST69   Ajankohtaiskurssi, 5 op

 

 • Teema: Tietojärjestelmäkehitys

Osaamistavoite

Tuntee joidenkin järjestelmäkehityksen osa-alueiden sisältöjä.

Opintojaksot, vähintään 15 op TJTS433 Projektin johtaminen ja toteutus, 10 op TJTSS53 Software product (line engineering and) management, 5 op TJTSS70 Cloud Computing, 5 op ITKS452 Requirements engineering, 5 op (TTL) TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op (TTL) TIES546 Ohjelmistotestaus, 5 op  (TTL) TIES327 Tietoverkkoturvallisuus, 3-5 op (TTL) (ent. TIES326 Tietoturva, 5 op), KOGS551 Vuorovaikutussuunnittelu, 8 op (KOG) (esitietovaatimuksena KOGS403 tai KOGS404) TJTSM63 Business Process Design and Management, 5 op Muu erikseen sovittava oppiaineen syventävä opintojakso

 

 • Teema: Kyberturvallisuuden teema (ent. informaatioturvallisuus)

Osaamistavoite

Kyberturvallisuuden maisterikoulutuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle johdatus informaatioturvallisuuden kokonaisuuteen.

Opintojaksot, vähintään 15 op TIES327 Tietoverkkoturvallisuus, 3-5 op (ent. TIES326 Tietoturva, 5 op) ITKST40 Yhteiskunta ja informaatioturvallisuus, 5 op ITKST41 Kybermaailma ja turvallisuus, 5 op TJTSM51 Information Security Management, 5 op

 

 • Teema: Service Innovation and Management (SIM)

Osaamistavoite

Service Innovation and Management -maisterikoulutuksen keskiössä ovat kansainvälisten IT-pohjaisten palveluinnovaatioiden suunnittelu sekä johtaminen ja asiakkaan palvelukokemus ja palvelukeskeisen logiikan ymmärrys palveluiden toteutuksessa. Opiskelijat oppivat suunnittelemaan ja johtamaan liiketoimintaprosesseja sekä ymmärtämään erilaisten palveluekosysteemien ja alustojen toimintaa. He myös hallitsevat alan viimeisimmän teknologian työkaluineen.

SIM-teeman osaamistavoite on 15 op laajuisena osa maisterikoulutuksen tavoitteista ja se muotoutuu opiskelijan valintojen perusteella.

Opintojaksot, vähintään 15 op TJTS566 Digital Service Innovation and Design, 5 op TJTSM61 Business Analytics and Big Data Management, 5 op TJTSM60 Advanced Topics in Service Innovation and Management, 5 op KOGS550 Life-Based Service Design, 5 op TJTSM63 Business Process Design and Management, 5 op TJTSE25 Enterprise Architecture, 5 op

 

 • Teema: Social Media (SOME)

Osaamistavoite

The number of Social media sites and the number of users has expanded rapidly since about 2005. Facebook has already reached a user based of over one billion users and there are several other sites that have over hundred million users. There are many sites that have tens of millions of users. This theme concentrates on deeper understanding of the phenomena around social media from technical, organisational, social, cultural, psychological, and business perspective. It also provides a basic understanding of Big Data Analytics.

Opintojaksot, vähintään 15 op TJTSD62: Social media: Theory and Practice, 5 op TJTSD66 Advanced Topics in Social Media, 2-5 op TJTSM61  Business Analytics and Big Data Management,  5 op

 

 • Teema: Käyttäjä- ja ihmislähtöinen teknologia (HCI/HTI)

Osaamistavoite

Teema tarjoaa opiskelijalle valmiuksia ja käytännön taitoja ottaa käyttäjä- ja ihmislähtöinen näkökulma huomioon teknologian kehityksessä.

Opintojaksot, vähintään 15 op KOGS520 Käyttäjäpsykologia, 6 op (luennot, seminaarit, kirjallisuuskatsaus) KOGS530 Web ja käytettävyys, 3 op (kirjatentti) KOGS550 Life-Based Service Design, 5 op (praktinen kurssi) KOGS524 Käyttäjätutkimus, 8 op (praktinen kurssi, esitietovaatimuksena KOGS403 tai KOGS404) KOGS551 Vuorovaikutussuunnittelu, 8 op (praktinen kurssi, esitietovaatimuksena KOGS403 tai KOGS404)

 

B) VIESTINTÄ- ja KIELIOPINNOT 10 op

Viestintä- ja kieliopinnoiksi voidaan valita sellaisia kielikeskuksen tarjoamia opintojaksoja, jotka eivät sisälly kandidaatin tutkintoon tai AMK-tutkintoa täydentäviin viestintä- ja kieliopintoihin. Myös ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetut viestintä- ja kieliopinnot hyväksytään. Opinnoilla voi vahvistaa viestintätaitojaan (esim. Työelämän viestintätaidot, Viestintätaidot IT-alalla, Projektiviestintä IT-alalla, Esiintymistaito) tai alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä valitun vieraan kielen osaamista, tai laajentaa osaamistaan muihin vieraisiin kieliin. Toisen vieraan kielen taidon hankkimista suositellaan erityisesti kansainvälisiin tehtäviin tähtääville opiskelijoille.

 

C) SIVUAINEIDEN OPINNOT 0-30 op

Sivuaineopintovaatimukset riippuvat opiskelijan aiemmista korkeakouluopinnoista. Jos opiskelija on suorittanut aiemmassa tutkinnossaan taloustieteellisen perusopintokokonaisuuden, sivuaineopinnot ovat vapaaehtoisia. Jos aiemmassa tutkinnossa on vähemmän taloustieteellisiä opintoja, tulee sivuaineopintoja täydentää taloustieteellisillä opinnoilla siten, että ne yhdessä aiempien opintojen kanssa muodostavat taloustieteellisen perusopintokokonaisuuden. Nämä täydentävät opinnot sijoitetaan maisterintutkinnon sivuaineopinnoiksi. Näiden lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa muita sivuaineopintoja. Jos opiskelijan aiempi tutkinto ei sisällä lainkaan taloustieteellisiä opintoja, sivuaineena tulee suorittaa taloustieteellinen perusopintokokonaisuus.

Sellaiset korkeakoulutasoiset taloustieteiden opinnot (esim. avoimessa yliopistossa suoritetut), joita ei ole sisällytetty mihinkään aiempaan tutkintoon, sisällytetään maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin.

 

D) VAPAAVALINTAISET OPINNOT 0-30 op

Opiskelijan tulee suorittaa vapaavalintaisia opintoja siten, että ylemmän korkeakoulututkinnon minimilaajuus täyttyy.

Ne jotka eivät ole kanditutkinnossa suorittaneet opintojaksoa ITKY100 voivat vapaavalintaisiin opintoihin valita myös maisteriopinnot aloittaville opiskelijoille suunnatun orientaatiojakson ITKY200. Sitä suositellaan erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon perusteella yliopistolliset maisteriopinnot aloittaville opiskelijoille.