Opiskelijan ohjeet

Ohjeita pro gradu -tutkielmien tekijöille tietojenkäsittelytieteiden laitoksella

Viimeisin muutos maanantai 04. syyskuuta 2017, 09.10
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen maisteriopinnoissa tutkintoasetuksen edellyttämä opinnäyte (pro gradu -tutkielma, TJTS502) on laajuudeltaan 30 op, mikä vastaa työmäärältään noin 6 kuukauden työtä.

Yleistä

Valmiuksia pro gradun kirjoittamiseen antavat seuraavat opintojaksot:

  • TJTS504 Tutkimus ja sen menetelmät , 5 op
  • TJTS505 Pro Gradu –seminaari, 5 op

Kognitiotieteen maisteriopiskelijat suorittavat seuraavat opintojaksot:

  • KOGS404 Empirical research methods in Cognitive science / KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät, 5 op
  • KOGS394 Graduseminaari, 5 op

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat suorittavat seuraavat opintojaksot:

  • TJTS504 Tutkimus ja sen menetelmät (Research Methods), 5 op
  • TKTS505 Pro gradu -seminaari, 5 op

Opinnäytteen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tieteelliseen työskentelyyn ja ajatteluun.

Sekä seminaaritöissä että pro gradussa on käytössä seuraavat raportointiohjeet ja dokumenttipohjat:

Opinnäytteestä on säädetty Yliopiston tutkintosäännössä, ks. erityisesti:

  • Luku 5 Opiskelu: §42
  • Luku 6 Opintosuoritusten arviointi ja arvosteluasteikot: §46 - §51
  • Luku 10 Oikaisumenettelyt §56 - §57, §60 ja §63.

Tutkielmaraportin voi yleensä kirjoittaa myös englanninkielisenä. Englanninkielisissä maisteriohjelmissa tutkintoon sisältyvä tutkielma on kirjoitettava englannin kielellä.

Aiheen valinta

Ohjaajat voivat tarjota valmiita aiheita. Opiskelija voi tehdä myös itse esityksen tutkielman aiheesta, tai esittää gradun tekemistä työpaikan tai muun tilaajan (esim. yrityksen) antamasta tutkimusideasta. Tutkielman tekemisen voi kuitenkin aloittaa vasta, kun sille on nimetty vastuuohjaaja (laitoksen opettaja) ja tämä on hyväksynyt aiheen.

Tutkielman ohjaus

Tutkielma tehdään laitoksen henkilökuntaan kuuluvan vastuuohjaajan ohjauksessa. Tekijän ja ohjaajan on hyvä yhteisesti sopia menettelyistä yhteydenpidon ja aikataulujen suhteen gradua tehtäessä. Ohjaajia voi olla enemmän kuin yksi. Yritykselle tai muulle tilaajalle tutkimusta tehtäessä, tämän edustaja voi toimia toisena ohjaajana. Vastuuprofessori tai -ohjaaja hyväksyy työn muut ohjaajat.

Tutkielman julkisuus

Osa tutkimuksen prosessia on myös sen raportointi ja julkaiseminen. Tutkielma, jossa opinnäytetutkimus raportoidaan, kiinnostaa myös muita alan opiskelijoita ja tutkijoita. Jo aihetta suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon että pro gradu -tutkielmat ovat lähtökohtaisesti julkisia, kts. tarkemmin ”Opinnäytetyöt ja tietosuoja”  –julkaisu. Jos opinnäyte tehdään tilaajan toimeksiantona (esim. yritys), varsinaiseen arvosteltavaan työhön (pro gradu –tutkielmaraportti) ei saa sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia, vaan ne on jätettävä työn tausta-aineistoon.

Gradun arviointi

Kun tutkielma on valmis, tekijä toimittaa sen ohjaajalle, joka tarkistaa työn valmiusasteen. Tämän jälkeen tutkielmalle määrätään kaksi tarkastajaa, jotka laativat työstä lausunnon arvolause-ehdotuksineen. Toinen tarkastajista on tavallisesti työn ohjaaja.  

Osa arviointia on myös plagiaatintunnistus, joka Jyväskylän yliopistossa tehdään Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Tähän kysytään opiskelijan suostumus. Valmis opinnäyte jää Urkund-vertailukantaan, jolloin sen väärinkäyttö tulevissa opinnäytteissä vaikeutuu. Urkund- ohjeet opiskelijalle. Jos opiskelija ei anna suostumusta, plagiaatintunnistus tehdään manuaalisesti tarkastuksen yhteydessä.

Arvolauseesta ja työn hyväksymisestä päättää lopullisesti Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Tällä hetkellä tiedekuntaneuvosto on delegoinut päätöksen dekaanille/varadekaanille.

Kun pro gradu on hyväksytty, ja tutkielmatiedosto viimeistelty ohjaajan ohjeiden mukaan, tulee opiskelijan noudaattaa pro gradun julkaisusta annettuja ohjeita. Vasta tämän jälkeen suoritus voidaan viedä rekisteriin.