Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): laskennallisten tieteiden maisteriohjelma

Viimeisin muutos torstai 08. syyskuuta 2016, 13.19
Laskennallisten tieteiden maisteri tuntee jatkuvan ja diskreetin simuloinnin periaatteet ja sovelluskohteet. Hän osaa listata jatkuvien simulointimallien tavallisimmat diskretisointimenetelmät ja niiden tehokkaan toteuttamisen perusperiaatteet moderneissa tietokonearkkitehtuureissa. Lisäksi hän osaa nimetä yksi- ja monitavoitteisen epälineaarisen optimoinnin periaatteet ja ratkaisumenetelmät.

Hän kykenee muodostamaan tekniikan ja luonnontieteiden ilmiöille matemaattisia simulointimalleja sekä osaa rakentaa mallien ratkaisemiseen kohtuullisen tehokkaat ohjelmistot aliohjelmakirjastoja tai vastaavia valmiita komponentteja hyödyntäen. Hän osaa muodostaa ja ratkaista numeerisesti simulointimalleihin pohjautuvia optimointitehtäviä. Lisäksi hän kykenee seuraamaan alan aikakauslehtiä ja toimimaan laskennallisten menetelmien asiantuntijana tieteellistä tutkimusta tekevässä ryhmässä.

Laskennallisten tieteiden opiskelija voi suunnata opintojaan data-analyysiin tai optimointiin ja päätöksentekoon.
Opinnot suunnitellaan yhdessä opintoneuvojan kanssa.

Vastuuhenkilö: professori Pekka Neittaanmäki
Opintoneuvoja: Jussi Hakanen

Pääaine yhteensä 85 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • TIES481 Simulointi, 5 op
 • TIES483 Epälineaarinen optimointi, 5 op
 • TIES445 Tiedonlouhinta, 5 op

15 op

Ohjelmaan liittyvät syventävät opinnot, valitaan 25 op esimerkiksi tältä listalta:

 • TIES324 Signaalinkäsittely, 5 op
 • TIES411 Konenäkö ja kuva-analyysi, 5 op
 • TIES438 Big Data Engineering, 5 op
 • TIES451 Selected topics in soft computing, 5 op
 • TIES456 Introduction to SOA and Cloud Computing, 5 op
 • TIES489 Säätöteorian perusteet, 5 op
 • TIES581 Numeerinen lineaarialgebra, 5 op
 • TIES583 Optimoinnin jatkokurssi, 5 op
 • TIES588 Multiobjective optimization, 5 op
 • TIES594 ODY-ratkaisijat, 5 op
 • ITKST47 Advanced Anomaly Detection, 5 op
 • ITKS544 Semantic Web and Ontology Engineering, 5 op

  25 op

  Projektiopinnot

  • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op TAI
  • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op

  10 op

  Pro gradu -tutkielma

  • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
  • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
  • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

  35 op

  Sivuaineopinnot

  • Kurssit TIEA381 Numeeriset menetelmät, 5 op ja TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti optimointi, 5 op mikäli niitä ei ole suoritettu alemmassa tutkinnossa.
  • FM-tutkinnon suorittaneella tulee olla:
   • Data-analyysiin suuntautuvat opiskelijat: sekä matematiikan että tilastotieteen perusopintokokonaisuudet (25 op + 25 op)
   • Optimointiin ja päätöksentekoon suuntautuvat opiskelijat: matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuudet (25 op + 35 op)

  0-35 op

  Vapaavalintaiset opinnot

  0-35 op

  Suuntautuminen

  Laskennallisten tieteiden maisteriopinnoissa opiskelijat voivat halutessaan suuntautua data-analyysiin tai optimointiin ja päätöksentekoon. Data-analyysillä tarkoitetaan menetelmiä ja lähestymistapoja, joilla eritavoilla (sensorit, videokuvat, signaalit, raportointi) kerätystä tiedosta pyritään muodostamaan kyseistä toimintaa kuvaavia malleja, sekä korkealuokkaista analysointia tai tarkempaa, tilastollisesti luotatettavaa informaatiota. Opetuksessa korostuu keskeisinä tekijöinä datan kerääminen, käsittely, visualisointi ja arvon lisäys.

  Data-analyysiin erikoistuva opiskelija rakentaa osaamisprofiilinsa mukaisesti opintosuunnitelmansa eri kurssikokonaisuuksista, kuten:

  • Tilastotieteen kursseja
  • Sovelletun matematiikan kursseja
  • Tietoliikennetekniikan kursseja
  • Sensoriverkkoihin liittyviä kursseja
  • Kokonaisarkkitehtuurin rakentamiseen liittyviä kursseja

  Optimointi on tieteellinen lähestymistapa päätöksentekoon. Optimoinnin ja päätöksenteon koulutuksessa opiskelija perehtyy päätöksenteon taustalla oleviin matemaattisiin malleihin ja päätöksentekoa tukeviin menetelmiin, niiden tietokonetoteutuksiin sekä erilaisiin käytännön sovelluksiin. Erityisesti paneudutaan usean ristiriitaisen tavoitteen samanaikaiseen huomioimiseen monitavoiteoptimoinnin avulla.

  Lisätietoa: