Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): ohjelmistotekniikan maisteriohjelma

Viimeisin muutos maanantai 07. syyskuuta 2015, 13.19
Opetuksen tavoitteena on laajojen, vaativien ja asiakastarpeiden perusteella määriteltyjen tietoteknisten järjestelmien rakentamisen ja ylläpidon sekä moderneihin kehitys- ja suoritusympäristöihin liittyvien tekniikoiden ja niiden mahdollisuuksien tuntemus. Opintoihin sisältyvässä projektissa, jossa toteutetaan todelliselle asiakkaalle ryhmätyönä oikea sovellus, syvennetään kehitys- tai tutkimusosaamista.

Ohjelmistotekniikan maisteri osaa määritellä sekä rakentaa laajoja ja vaativia tietoteknisiä järjestelmiä asiakastarpeiden perusteella itsenäisesti ja ryhmässä toimien. Hän tuntee tietoturvaan ja palveluorientoituneeseen pilvipalvelujen kehittämiseen liittyvät tekniikat ja niiden mahdollisuudet. Ohjelmistotekniikasta valmistuneella maisterilla on erinomaiset valmiudet alan tutkimuksen seuraamiseen sekä alaan liittyvien uusien menetelmien ja teknologioiden kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen.

Opinnot sisältävät ohjelmistojen määrittämiseen, arkkitehtuureihin, järjestelmien rakenteeseen, ohjelmistoturvallisuuteen sekä testaukseen ja palveluorientoituneeseen pilvipalvelujen kehittämiseen liittyviä ydinsisältöjä. Ohjelmistotekniikan maisterilla on valmiudet työskennellä tutkimus- ja sovelluskehityshankkeissa ja projekteissa eri rooleissa.

Vastuuhenkilö: professori Tommi Kärkkäinen
Opintoneuvoja: Paavo Nieminen

Pääaineen laajuus 85 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
 • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
 • TIES327 Tietoverkkoturvallisuus, 3-5 op (Tai aiemmin suoritettu entinen TIES326 Tietoturva, 5 op)
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 3 op

16–18 op

Ohjelmaan kuuluvat pakolliset syventävät opinnot

 • TJTSS50 Ohjelmistojen testaus ja laadunvarmistus TAI TIES546 Ohjelmistotestaus, 5 op
 • TIES427 Hajautetut järjestelmät TAI TIES456 Introduction to SOA and cloud computing, 5 op

10 op

Projektiopinnot (jokin seuraavista)

 • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
 • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op
 • TIES475 Syventävä peliprojekti, 10 op

10 op

Vapaavalintaiset syventävät opinnot

7-14 op

Pro gradu -tutkielma

 • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
 • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

35 op

Sivuaineopinnot

 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
 • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
 • Mikäli aiempaan tutkintoon ei sisälly joko matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30 op, tulee jompikumpi näistä suorittaa osana FM-tutkintoa.

0-35 op

Vapaavalintaiset opinnot

0-35 op