Opiskelijan ohjeet

Tietotekniikan FM-tutkinto (120 op): tietoliikenteen maisteriohjelma

Viimeisin muutos torstai 08. syyskuuta 2016, 14.03
Tietoliikennetekniikan maisteri osaa suunnitella, toteuttaa ja hallita laajakaistaisia mobiileja ja kiinteitä tietoverkkoja. Hän tuntee verkkoresurssien hallintaan, verkkojen suunnitteluun, tietoliikenneprotokolliin ja tietoturvaan liittyvät teknologiat ja niiden mahdollisuudet. Tietoliikennetekniikasta valmistuneella maisterilla on hyvät valmiudet tietoliikennealan tutkimuksen seuraamiseen sekä alaan liittyvien uusien menetelmien ja teknologioiden kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen.

Vastuuhenkilö: professori Timo Hämäläinen
Opintoneuvoja: Ari Viinikainen

Pääaineen laajuus 85 op

Pakolliset syventävät opinnot

 • ITKS452 Requirements Engineering, 5 op
 • TIES441 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 5 op
 • TIES327 Tietoverkkoturvallisuus, 3-5 op (TAI aiemmin suoritettuna TIES326 Tietoturva, 3-5 op)
 • ITKST53 Ohjelmistoturvallisuus, 3 op

16–18 op

Ohjelmaan kuuluvat pakolliset syventävät opinnot

 • Valitaan seuraavista 10 op:
  • TIES323 Sovellusprotokollat TAI TIES322 Tietoliikenneprotokollat 2, 3-5 op
  • TIES324 Signaalinkäsittely, 4-5op
  • TIES434 Radio networks and resource management, 5-8op

10 op

Projektiopinnot (jokin seuraavista)

 • TIES405 Sovellusprojekti, 10 op
 • TIES505 Tutkimusprojekti, 10 op
 • TIES475 Syventävä peliprojekti, 10 op

10 op

Vapaavalintaiset syventävät opinnot

7-14 op

Pro gradu -tutkielma

 • TIES501 Pro gradu -seminaari, 5 op
 • TIES502 Pro gradu -tutkielma, 30 op
 • TIES503 Kypsyysnäyte, 0 op

35 op

Sivuaineopinnot

 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee olla suoritettuna kaksi perusopintoja vastaavaa sivuainekokonaisuutta tai yhden aineen perus- ja aineopinnot.
 • AMK-tutkinnon pohjalta FM-tutkinnon suorittaneella henkilöllä tulee FM-tutkintoon sisältyä yksi perusopintoja vastaava sivuainekokonaisuus.
 • Mikäli aiempaan tutkintoon ei sisälly joko matematiikan perusopintokokonaisuus 25 op tai tietoteknikon menetelmäopintokokonaisuus 30 op, tulee jompikumpi näistä suorittaa osana FM-tutkintoa.

0-35 op

Vapaavalintaiset opinnot

0-35 op