Opiskelijan ohjeet

Ohjeita tietotekniikan pro gradu -tutkielman tekijöille

Viimeisin muutos perjantai 10. kesäkuuta 2016, 14.26

Pro gradu -tutkielma on tutkintotehtävä, joka työmäärältään vastaa 30 opintopistettä. Työn aiheen tulee liittyä ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan (ml. ohjelmointikielten periaatteet sekä pelit ja pelillistäminen), koulutusteknologiaan, sensoriverkkoihin, sovellettuun matematiikkaan tai laskennallisiin tieteisiin.

Tutkielman tekemistä voi anoa em. linjojen tutkielmien tekoa koordinoivilta professoreilta, kun pääaineen opinnoista on gradua lukuunottamatta suorittamatta enintään 40 opintopistettä.

Opiskelija voi tehdä itse esityksen tutkielman aiheesta, mutta tutkielman tekemisen voi aloittaa vasta kun koordinoiva professori on hyväksynyt aiheen. Laitoksen ulkopuolisella henkilöllä ei ole oikeutta kiinnittää tutkielman aihetta tai antaa lupaa tutkielman tekemisen aloittamiseen. Opiskelija voi vaihtaa jo hyväksytyn aiheen vain ohjaajan suostumuksella. Tutkielman tekijöistä, heidän ohjaajistaan ja annetuista aiheista pidetään laitoksella kirjaa gradulomakkeen avulla.

Tutkielma laaditaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Perustelluista syistä ja ohjaajan suostumuksella voidaan käyttää muuta kieltä. Kansainvälisissä maisteriohjelmissa tutkielma on kirjoitettava englannin kielellä. Tutkielma voidaan perustelluissa tapauksissa laatia myös kahden opiskelijan yhteistyönä.

Tutkielman ohjaus

Tutkielmalla on yksi vastuuohjaaja, jonka tulee olla työsuhteessa Jyväskylän yliopistoon, ja jonka tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut. Työllä voi olla myös toinen, koordinoivan professorin hyväksymä yliopiston ulkopuolinen tekninen ohjaaja. Työn tekemisen aikana ohjaaja seuraa työn etenemistä ja antaa ohjeita sisällön ja muodon suhteen.

Tutkielman julkisuus ja tekijänoikeudet

Syventävien opintojen tutkielmat ovat julkisia opinnäytteitä. Hyväksytty tutkielma on viranomaisen asiakirja. Tutkielman julkisuutta voidaan rajoittaa vain sellaisen materiaalin osalta, joka on laissa määrätty salassapidettäväksi (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Mahdollisen keksinnön patentoimisessa tai tekijänoikeudellisissa kysymyksissä noudatetaan yleistä patenttilainsäädäntöä sekä yleistä tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Tutkielman osat ja ulkoasu

Pro gradu -tutkielmalta vaaditaan, että työn arvostelijat ja tarkastajat saavat hyvän käsityksen työn suorituksesta. Kielen tulee olla virheetöntä, sanonnan selkeää, täsmällistä ja tiivistä.

Tutkielman tulee sisältää kansilehti sekä yhden sivun tiivistelmä, jossa on oltava myös työn nimen englanninkielinen käännös. Yleisiä ohjeita opinnäytetöistä saa esimerkiksi Jukka-Pekka Santasen kokoamista ohjeista.

Tutkielma tulee laatia tekstinkäsittelytekniikalla A4-arkeille käyttämällä 1,5-riviväliä ja 12 pisteen fonttia. Suositeltava fontti on Times New Roman. Jos työssä on paljon kaavoja, on syytä käyttää LaTeX-ladontaohjelmaa.

Jokaisen sivun vasempaan reunaan jätetään 35 mm ja oikeaan reunaan 20 mm marginaalit. Teksti aloitetaan 35 mm sivun yläreunasta ja lopetetaan 35 mm alareunasta.

Lukujen otsikot numeroidaan ja kirjoitetaan lihavoiduilla kirjaimilla. Otsikoille (alaotsikoille) käytetään 17 (14) pisteen fonttia. Otsikot aloitetaan tekstialueen vasemmasta reunasta.

Kaavat varustetaan tarvittaessa sivun oikeaan reunaan sijoitettavilla kaavanumeroilla. Kuvat ja taulukot numeroidaan ja varustetaan asianmukaisin tekstein.

Lähdeluettelo sijoitetaan työn loppuun. Kaikkiin lähdeluettelossa mainittuihin julkaisuihin on viitattava tekstissä.

Tyylitiedostot

  • LaTeX-kirjoitelmaluokka gradu3.cls (kysymykset ja ongelmat antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi)
  • Microsoft Wordin template-tiedosto (kysymykset ja ongelmat antti.j.ekonoja@jyu.fi)
  • Microsoft Word's MSc thesis template in English (questions: antti.j.ekonoja@jyu.fi)

Valmiin tutkielman luovutus ja arvostelu

Kun tutkielma on valmis, tekijä toimittaa pdf-tiedoston työn vastuuohjaajalle tarkastusta varten. Ohjaaja sopii laitoksen johtajan kanssa vähintään kahdesta työn tarkastajasta, joista vähintään toinen on yliopiston opettaja tai tutkija. Tarkastajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita. Tarkastajista vähintään yhden täytyy olla muu kuin tutkielman ohjaaja.

Tutkielman tarkastajat laativat työstä lausunnon arvolause-ehdotuksineen. Lausunto koostuu Informaatioteknologian tiedekunnan arviointilomakkeesta, jossa on esitetty arvosteluperusteet, sekä lyhyestä kirjallisesta arvioinnista. Arvolauseesta ja työn hyväksymisestä päättää lopullisesti Informaatioteknologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. Tällä hetkellä tiedekuntaneuvosto on delegoinut päätöksen varadekaanille.

Maturiteetti (kypsyysnäyte)

Opiskelija kirjoittaa tutkielman aihepiiristä maturiteetin suomen- (tai ruotsin-) kielellä. Maturiteetti arvioidaan sekä sisällön että kielen perusteella. Maisterivaiheen maturiteetissa arvioidaan vain sisältö, jos opiskelija on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.