Opiskelijan ohjeet

Kandidaatintutkielma

Viimeisin muutos tiistai 01. elokuuta 2017, 14.14
Tietotekniikan kandidaattiopintoihin sisältyvän tutkielman laajuus on 7 op. Lisäksi kandidaatintutkielman työstämiseen kuuluu 3 op:n laajuinen kandidaattiseminaari. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös viestintäopintoja, joiden tarkoituksena on tukea kirjoittamista ja antaa valmiuksia oman aiheen esittelemiseen muille. Tutkielman valmistuttua kirjoitetaan kypsyysnäyte eli maturiteetti.

kandiX_logo.png

Kandidaattitutkielman ajankohta ja siihen liittyvät kurssit

Tyypillisesti sopiva ajankohta kandidaatintutkielman tekemiseen on kolmantena opiskeluvuotena. Opintojakson TIEA301 Kandidaattiseminaari tavoitteena on opiskelijan Tietotekniikan kandidaatintutkielman (TIEA302) valmistuminen lukukauden aikana.

Aihe

Kandidaatintutkielman aihe valitaan seminaarin alussa ja aihetta työstetään kurssilla essee-muotoiseksi tutkimussuunnitelmaksi. Tutkimussuunnitelma on hyvä pohja kandidaatintutkielmalle, joskin suunnitelma tutkimusmenetelmäkuvauksineen voi kattaa  kandidaatintutkielmana raportoitavaa tutkimusta laajemman kokonaisuuden. Kandidaatintutkielman aihe voi liittyä mihin tahansa tietotekniikan suuntautumisvaihtoehtoon. Tutkielman aihetta voi ehdottaa itse tai tiedustella kandidaattiseminaarin vetäjiltä. Keväällä 2018 Sanna Mönkölä (sanna.monkola@jyu.fi), Sanna Juutinen (, Antti-Jussi Lakanen(antti-jussi.lakanen@jyu.fi) ja Antti-Juhani Kaijanaho (antti-juhani.kaijanaho@jyu.fi).

Hyvä aihe voisi olla esim. jollain kurssilla esillä ollut asia, josta haluaisit lisätietoa tai aihepiiri, jota olisit toivonut kurssilla käsiteltävän. Jos olet toteuttanut vapaa-ajallasi tietokoneohjelman tai ollut mukana laajemmassa tietoteknisessä tehtävässä, jota et ole vielä hyödyntänyt opinnoissasi, niin työn kirjallinen raportointi voi hyvinkin täyttää tutkielman kriteerit. Jos työskentelet tietotekniikka-alalla, voi aihe olla myös työhösi liittyvä. IT on tunnetusti kaikkialla, joten tietotekniikan opinnäytteeksi sopiva aihe voi löytyä arkisistakin asioista!

Aihe kannattaa valita niin, että kandidaatintutkielmaa varten tehtyä kirjallisuusselvitystä voi myöhemmin hyödyntää maisterivaiheen tutkielmassa eli pro gradussa. Kandidaattiseminaarin TIEA301 aikana tutkimussuunnitelman kirjallisuuskartoitusta viedään eteenpäin kandidaatintutkielmaksi. Tavoitteena on, että kevätlukukauden alussa aloitetut tutkielmat jätetään tarkistukseen ennen vappua.

Sisältö

Kandidaatintutkielman tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tutkimusongelman määrittelyyn sekä tutkimuksen raportointiin. Kandidaatintutkielma on pienimuotoinen kirjallisuuteen pohjautuva tutkimusraportti kandidaattiseminaarin vetäjien, jotka toimivat myös kandidaatintutkielmien ohjaajina, kanssa sovitusta aiheesta. Tyypillisesti kandidaatintutkielma on noin 20 sivua pitkä. Tutkielmassa on keskeistä tieteellisen ja selkeän raportointitavan opettelu. Tieteellisyydellä tarkoitetaan sitä, että työn tulee perustua aiempaan tutkimukseen, ja lähteinä käytetyt viitteet tulee sisällyttää tekstiin ohjeiden mukaisesti. Selkeällä raportointitavalla tarkoitetaan sitä, että opiskelijan tulee osata kertoa aiheestaan selkeää ja hyvää suomenkieltä käyttäen. Kandidaattitutkielma on kirjoitettava ajatellen lukijaa, jolla on perustiedot tietotekniikasta, mutta joka ei tunne ennestään varsinaista aihetta.

Kerää ensin tarvittava lähdekirjallisuus ja muu lähdemateriaali. Tutkielma ei saa perustua pelkästään WWW-sivustoihin, vaan mukana on oltava myös painettuna tai sähköisissä tietokannoissa julkaistuja kirjoja tai tieteellisiä artikkeleita. Perehdy huolellisesti lähdemateriaaliin. Rajaa sitten käsiteltävä aihe: Mieti, mitä asioita tutkielmassa pitää esittää ja miten yksityiskohtaisesti ne pitäisi käsitellä. Neuvottele tästä ohjaajasi kanssa. Jaa asia sopivan pituisiin, loogisiin kokonaisuuksiin, ja suunnittele tämän pohjalta tutkielman sisällysluettelo. Ensimmäinen luku tulee olla johdanto, jossa kerrot lyhyesti ja selkeästi, mitä työssä käsitellään ja mitkä ovat sen tavoitteet. Viimeinen luku (ennen lähdeluetteloa) tulee olla lyhyt ja ytimekäs yhteenveto siitä, mitä työssä on saatu aikaan.

Muoto ja tutkielmien kirjoittamiseen tarkoitetut tyylitiedostot

Kandidaatintutkielma on kirjoitettava aivan kuin olisi tarkoitus painattaa se. Ota malliksi parhaat oppikirjat. Käytä tarvittaessa taulukoita ja kuvia asioiden selventämiseksi. Oikolue tutkielmasi huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota otsikointiin, lähdeviittauksiin ja matemaattisiin kaavoihin. Karsi kaikki kirjoitus- ja kielioppivirheet pois. Tarkista otsikoiden ja kaavojen numeroinnit sekä kaikkien viittausten oikeellisuus.

Tietotekniikan kandidaatintutkielmat kirjoitetaan lähdekoodiin perustuvalla Latex-ladontaohjelmistolla, käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua-gradu3.cls-dokumenttiluokkaa. Sen käyttöön on hyvä tutustua, koska luonnontieteellisellä alalla myös useimmat julkaisusarjat antavat valmiin Latex-pohjan tieteellisen artikkelin kirjoittamista varten. Erityisen hyödyllinen Latex on matemaattisten kaavojen ladonnassa, mutta se soveltuu hyvin myös pelkän tekstin sekä kuvien ja taulukoiden ladontaan. Dokumenttiluokkia ja lisämakropaketteja on saatavilla runsaasti eri käyttötarkoituksiin; esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa orgaanisen kemian molekyylikaavojen ladonnassa hyödynnettävät streeTeX ja ChemFig.

Bibtex-muotoisen lähdetietokannan kanssa käytettävä Biber-ohjelma toimii ainakin koneissa charra.it.jyu.fi, jalava.cc.jyu.fi ja halava.cc.jyu.fi. Tex-tiedoston kääntäminen pdf:ksi ja lähdeluettelon luominen Biberillä tapahtuu seuraavilla komennoilla:

pdflatex kanditutkielma-gradu3-biber
biber kanditutkielma-gradu3-biber
pdflatex kanditutkielma-gradu3-biber
pdflatex kanditutkielma-gradu3-biber

 

Gradu3-luokassa on manualbib-optio, jota hyödyntämällä lähdeluettelo on mahdollista tehdä ilman Biber-ohjelmaa.

Arviointi

Hyväksytyt kandidaatintutkielmat arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5.

Julkaisu

Kypsyysnäyte

Kandidaatintutkielman valmistuttua kirjoitetaan sen aihepiiristä kypsyysnäyte eli maturiteetti suomen (tai ruotsin) kielellä, pääsääntöisesti eTenttinä.

Apua tiedonhakuun ja kirjoittamiseen

Ohjeita muualla

Tekstin tuottaminen

Tiedonhaku

LaTeX-ladontaohjelmisto