Opiskelijan ohjeet

AHOT ja korvaavuudet

Viimeisin muutos perjantai 13. toukokuuta 2016, 11.19
AHOT eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa osaamisen hyväksilukua eli aikaisempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa.

Hyväksiluku voi olla joko korvaamista tai sisällyttämistä.

Korvaaminen

AHOT-korvaavuudet
Aiempi osaaminen voidaan korvata tai sisällyttää opintoihisi, mikäli siitä on näyttöä. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen!

Korvaaminen edellyttää opintojakson sisällöllistä vastaavuutta. Opintojaksoja voidaan korvata kokonaan tai osittain.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen liittämistä sellaisenaan osaksi tutkintoa:

 • Ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, mutta opintojen on oltava tasoltaan opetussuunnitelman mukaisia
 • Aikaisemmin tai muualla hankittujen opintojen on vastattava tutkinnon edellyttämää osaamista

    Muualla kuin Jyväskylän yliopistossa hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon IT-tiedekunnassa

    Aiemmin suoritetut opinnot tai osaaminen on hyvä käsitellä heti opintojen alussa yhdessä opintoneuvojan kanssa HOPSia laadittaessa ja hyväksyttäessä.

    Kotimaassa virallisessa koulutuksessa hankittu osaaminen, opintojakson korvaaminen

     1. Vertaa muualla suorittamiasi opintojaksoja laitoksen tarjoamiin kursseihin ja mieti, mitä korvaavuuksia voisit esittää.
     2. Täytä AHOT-lomake itse tai yhdessä opintoneuvojan kanssa. Liitteeksi tarvitaan aina muualla tekemiesi opintojen opintosuoritusote sekä kurssikuvaukset (esim. kopio opinto-oppaasta).
     3. Kurssin vastuuopettaja tekee päätöksen korvaavuudesta. Vastuuopettaja toimittaa päätöksen opintoasioita hoitavalle sihteerille tai amanuenssille, joka lähettää päätöksen opiskelijalle sähköisesti, mikäli opiskelija on antanut tähän suostumuksensa, tai kirjeitse. Mikäli korvaavuus on myönnetty, vie sihteeri tai amanuenssi suorituksen opintorekisteriin.

      4. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen oikaisua.

      Kotimaassa virallisessa koulutuksessa hankittu osaaminen, opintojakson sisällyttäminen

       1. Muualla suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää joko tutkinnon pääaineeseen, sivuaineisiin, vapaavalintaisiin opintoihin tai viestintä- ja kieliopintoihin. Yli 20 op:n laajuinen kokonaisuus voidaan merkitä tutkintotodistukseen ja yli 25 op:n kokonaisuus käy sivuaineeksi.

       2. Täytä AHOT-lomake itse tai yhdessä opintoneuvojan kanssa. Liitteeksi tarvitaan aina muualla tekemiesi opintojen opintosuoritusote sekä kurssikuvaukset.

       3. Sisällyttämispäätöksen tekevät seuraavat henkilöt:

       Pääaineeseen sisällytettävät opinnot: Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö
       Vapaavalintaiset opinnot: Opintoneuvoja tai amanuenssi

       4. Sisällyttämispäätöksen tehnyt henkilö toimittaa päätöksen opintoasioita hoitavalle sihteerille tai amanuenssille, joka lähettää päätöksen opiskelijalle sähköisesti, mikäli opiskelija on antanut tähän suostumuksensa, tai kirjeitse. Mikäli sisällyttäminen on myönnetty, vie sihteeri tai amanuenssi sisällytetyt opinnot opintorekisteriin.
       5. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen oikaisua.

       Ulkomailla virallisessa koulutuksessa hankittu osaaminen

       Muussa kuin virallisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

        1. Onko sinulla tietoa ja taitoa, joka on hankittu muuten kuin virallisen koulutuksen kautta? Tällaista kokemusta ja osaamista olet voinut karttua vaikkapa työtehtävien, kolmannen sektorin toimintaan osallistumisen (esim. yhdistystoiminta) tai harrastusten kautta. Jos on, voit hakea osaamisesi hyväksilukua.
        2. Mieti, mihin opintojaksoon tai -kokonaisuuteen osaamisesi kuuluu, ja millä perusteella haet hyväksilukua.
        3. Täytä AHOT-lomake itse tai yhdessä opintoneuvojan kanssa.  Mikäli osaamisesi osoittamiseen liittyy dokumentteja, lisää ne hakemuksesi liitteeksi.
        4. Osaamisesi todentamiseksi sinulta saatetaan pyytää lisänäyttöä, esim. raportti.
        5. Laitoksen opintoasioista vastaava (vara)johtaja tekee hyväksilukupäätöksen.
        6. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen oikaisua.

        Muiden kuin IT-tiedekunnan alaan liittyvät AHOT-käytänteet

        Voit hakea muualla kuin Jyväskylän yliopistossa suorittamiesi opintojen sisällyttämistä, korvaamista tai osaamisen hyväksilukua myös muiden tiedekuntien alalta. Voit hakea kaikkea virallisessa koultuksessa hankkimasi osaamisen tai muulla tavoin hankkimasi osaamisen tunnustamista tai hyväksilukua samalla lomakkeella, mutta muista valita kaikki tiedekunnat joiden opintoihin kuuluvia hyväksilukuja haet lomakkeen lopussa olevasta listasta. Viestintä- ja kieliopintojen hyväksiluvun periaatteet tulee tarkastaa kielikeskuksesta.

        Lisätietoa