Opiskelijan ohjeet

Mikä on HOPS ja eHOPS?

Viimeisin muutos tiistai 06. syyskuuta 2016, 08.42
Jyväskylän yliopistossa kaikki opintonsa aloittavat tutkinto-opiskelijat tekevät itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin. Sen tarkoituksena on hahmottaa koulutukseen käytettävää aikaa sekä selkiyttää oman opiskelun lähtökohtia ja päämääriä.

Informaatioteknologian tiedekunnassa apuvälineenä käytetään Korpissa olevaa sähköistä eHOPS-sovellusta, jonka avulla HOPS tehdään ja sitä voidaan muokata. eHOPS perustuu opiskelijan pääaineen tutkintorakenteeseen (pääaine, sivuaine, viestintä- ja kieliopinnot, yleisopinnot). eHOPSiin voidaan liittää myös muissa yliopistoissa tai oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Sovelluksen avulla opiskelija pystyy aikatauluttamaan opintonsa eri lukukausille, seuraamaan opintojensa etenemistä, muokkaamaan opintosuunnitelmaansa ja saamaan suunnitelmaansa henkilökohtaista palautetta ohjaajalta. HOPSiin kirjataan myös se, missä vaiheessa ja millä tavoin opiskelija aikoo kehittää kansainvälisiä valmiuksiaan (mm. osallistumalla opiskelijavaihtoon) opintojensa aikana.

Tärkeää on siis muistaa, että eHOPSia voi muokata opintojen edetessä tavoitteiden muuttuessa ja tarkentuessa. HOPS on ennen kaikkea opiskelijan työväline oman opiskelun suunnittelemiseksi: HOPSin avulla opiskelija pysyy helpommin selvillä siitä milloin pitäisi suorittaa mitäkin ja mitä on jo tehty. Tukihenkilöinä HOPSin laatimisessa toimivat tutorit, opintoneuvojat ja amanuenssi.

Laitosten opintoneuvojat auttavat opintosuunnitelman laatimisessa sekä hyväksyvät opintosuunnitelman.